Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2015-12-09

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia " PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA WRAZ ZE ZMONTOWANIEM kompaktowego wymiennikowego węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) os. Brożka 25 we Włoszczowie".

2016-05-23

Obwieszczenie

Włoszczowa, 2016 – 05 – 23         


FIP.6733.8.2016.GJ4


       
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015, poz. 199 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

2016-12-07

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych"

2016-12-07

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiajacy - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonaie zadania pn. "Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych w budynku Urzędu gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14"

2017-05-10

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:„Odmulenie stawu rybnego nr 3 na obiekcie wodnym Klekot wraz z zabezpieczeniem skarp stawu siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów”.

2017-10-24

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Naprawa instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa”.

2017-10-31

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający-Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń zm.) na "Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Włoszczowa".

2018-06-12

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach połozonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa w 2018 r."
 

 

2018-06-27

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - ustalenie przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych, położonymi we Włoszczowie – obręb 03 - w postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie nieruchomości.  

2018-08-09

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. ustalenie przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych, położonymi w obrębie 4 - Czarnca, gmina Włoszczowa - w postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie nieruchomości.

2018-09-13

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa węgla do budynku byłej szkoły podstawowej w Motycznie 9 oraz do budynku w Koniecznie 125A, miału do budynku byłej szkoły podstawowej w Rogienicach 56, węgla typu groszek do budynku w Kurzelowie przy ul. Kieleckiej 25 w sezonie grzewczym 2018/2019".

2019-04-10

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbestz pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa w 2019 r.”

2019-06-12

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie Wesołego Miasteczka oraz przyznania wyłączności obsługi gastronomiczno-handlowej podczas imprezy plenerowej „V Dożynki Gminne Wola Wiśniowa 2019” w dniu 25.08.2018r.

2019-09-13

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Dostawa węgla do budynku byłej szkoły podstawowej w Motycznie 9 oraz do budynku w Koniecznie 125A, miału do budynku byłej szkoły podstawowej w Rogienicach 56, węgla typu groszek do budynku w Kurzelowie przy ul. Kieleckiej 25 w sezonie grzewczym 2019/2020.”

2019-09-20

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,4/0,23kV) w miejscowości Wola Wiśniowa”.

2019-11-15

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Naprawa instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa"

2019-12-02

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa do schroniska oraz ich bezterminowe utrzymanie w schronisku”.

2019-12-17

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:57:49, zmian dokonał(a): monikak

WCAG 2.0 (Level AA)