Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2015-05-12

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem dwóch wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa”.

2015-06-02

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w tym drogach wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2015r.”.

2015-06-17

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Remont chodników w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie".
2015-07-01

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"
2015-09-01

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drodze dojazdowej do pól i łąk w m. Czarnca oraz przy ul. Rolniczej we Włoszczowie”.
2015-10-06

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016r."
2015-10-13

Zapytanie cenowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania " Uzupełnienie ubytków ziemi i zabezpieczenie skarp grobli stawów oraz rowu opaskowego R-1 przed szkodliwą działalnością bobrów".
2015-11-17

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zwraca się z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa do schroniska oraz ich bezterminowe utrzymanie w schronisku.
2015-12-09

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia " PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA WRAZ ZE ZMONTOWANIEM kompaktowego wymiennikowego węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) os. Brożka 25 we Włoszczowie".

2015-12-14

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmian na obszarze miasta i gminy Włoszczowa".

2016-01-14

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie usługi wycinki drzew przy drogach gminnych na terenie gminy Włoszczowa”

2016-02-26

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych we Włoszczowie.

2016-03-23

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa, stanowiących własność osób fizycznych w 2016r.".

2016-03-29

Zapytanie ofertowe

Zamawiajacy Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu energetycznego budynków Gminy Włoszczowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz kosztorysów inwestorskich dla najefektywniejszych wariantów termomodernizacji.

2016-04-11

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia  oferty  na zadanie pn. „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg publicznych  gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2016r. z zastosowaniem emulsji i grysu pod ciśnieniem (remontera)”.

2016-05-04

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy Przedszkola gminnego we Włoszczowie”

2016-05-23

Obwieszczenie

Włoszczowa, 2016 – 05 – 23         


FIP.6733.8.2016.GJ4


       
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015, poz. 199 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

2016-07-08

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Włoszczowa".

2016-08-18

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie obsady przydrożnego pasa ziemnego

2016-08-22

Zaproszenie do złozenia oferty

na zadanie pn. "Przeprowadzenie działań wspierających Gminę Włoszczowa w przygotowaniu Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024”

2016-10-10

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „ Budowa urządzeń wodnych mających na celu odprowadzenie nadmiaru wód ze stawu ziemnego położonego na dz. nr 518 w miejscowości Bebelno Wieś".

2016-10-20

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanmie pt. "Wykonanie robót wykończeniowych ogólnobudowlanych w budynku Domu Ludowego w Kuzkach w 2016r".

2016-10-21

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaptrasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2016/2017"

2016-11-21

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa do schroniska oraz ich bezterminowe utrzymanie w schronisku”.

2016-12-07

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych"

2016-12-07

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiajacy - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonaie zadania pn. "Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych w budynku Urzędu gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14"

2016-12-28

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków Gminy wraz z opracowaniem kosztorysów nakładów inwestycyjnych na poprawę efektywności energetycznej dla tych obiektów oraz wykonanie studium wykonalności inwestycji"

2017-01-09

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Wykonanaie róbt wykończeniowych ogólnobudowlanych w budynku Domu Ludowego w Kuzkach w 2017 r."

2017-03-16

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2017r. z zastosowaniem emulsji i grysu podawanych pod ciśnieniem z remontera"

2017-04-05

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa, stanowiących własność osób fizycznych w 2017r."

2017-05-10

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:„Odmulenie stawu rybnego nr 3 na obiekcie wodnym Klekot wraz z zabezpieczeniem skarp stawu siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów”.

2017-06-26

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty z propozycją cenową na zadanie pn.: "Wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym położonym w Nieznanowicach 44".

2017-07-13

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn: „Remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni, skoczni w dal Zespołu Placówek Oświatowych nr2 we Włoszczowie ul. Różana 16 dz. nr ew. 7501, 7503,7504,7505,7506, obręb 07 – wymiana oświetlenia boiska”

2017-09-14

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający-Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń zm.) na "Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Włoszczowa".

2017-10-05

Zaproszenie do złożenia ofert

Zamawiający-Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn "Remonty dróg tłuczniowych"

2017-10-12

Zaproszenie do złożenia ofert

Na zadanie pn. " Wykonanie usługi wycinki drzew przy drogach gminnych na terenie gminy Włoszczowa"

2017-10-24

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Naprawa instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa”.

2017-10-30

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018r i 2018/2019r”

2017-10-31

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający-Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń zm.) na "Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Włoszczowa".

2017-11-08

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 22 000 litrów do kotłowni własnej Urzędu Gminy Włoszczowa, w ilości do 8 000 litrów  do kotłowni w budynku po byłej szkole w Silpi Dużej na sezon grzewczy 2017/2018”Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 17:59:16, zmian dokonał(a): monikak

WCAG 2.0 (Level AA)