Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-06-30
Ikona statystyk

Regulamin organizacyjny Urzędu

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy we Włoszczowa (wersja on-line)

:: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Włoszczowa

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres działalności, strukturę oraz zasady funkcjonowania i kierowania Urzędem Gminy Włoszczowa zwanym dalej „Urzędem”.
 2. „Urząd” jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Burmistrz Gminy Włoszczowa zwany dalej „Burmistrzem” realizuje następujące zadania Gminy Włoszczowa, zwanej dalej „Gminą”:
  1. własne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  2. powierzone, w drodze umowy przez organy administracji rządowej i samorządowej,
  3. własne i zlecone, wynikające z innych ustaw szczególnych.
 3. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oznaczone symbolami:
 4. W dalszej części regulaminu Biura, Urząd Stanu Cywilnego, Straż Miejską oraz Pełnomocników określać się będzie jako „równorzędne komórki organizacyjne”.
 5. W wydziałach i równorzędnych komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 można tworzyć referaty lub jednoosobowe lub wieloosobowe stanowiska pracy.
 6. Pracą Wydziałów oraz komórek wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu kierują:
  1. Wydziałami – Naczelnicy,
  2. Biurami, Urzędem Stanu Cywilnego – Kierownicy,
   1. Referatami – Kierownicy referatów, będący jednocześnie pracownikami merytorycznymi referatów,
  3. Strażą Miejską – Komendant.
 7. Podczas nieobecności Naczelnika, Kierownika lub Pełnomocnika ich komórkami organizacyjnymi kieruje wyznaczony w uzgodnieniu z Burmistrzem pracownik.
 8. Skarbnik Gminy kieruje jednocześnie Wydziałem Finansowym.

§ 2

 1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy jednego Zastępcy Burmistrza pełniącego jednocześnie obowiązki Sekretarza.
 2. W kompetencji Burmistrza pozostają w szczególności następujące zagadnienia:
  1. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  2. nadzór nad bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu,
  3. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, w szczególności składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy,
  4. powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza,
  5. występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Skarbnika,
  6. nadzór na załatwianiem spraw należących do jego uprawnień, a przekazanych Zastępcy Burmistrza i Skarbnikowi,
  7. nadzór nad pracą podległych Wydziałów, Biur oraz Pełnomocników,
  8. nadzór na jednostkami organizacyjnymi gminy określony w odrębnych przepisach regulujących wewnętrzną organizację tychże jednostek,
  9. przedstawianie Radzie Miejskiej projektów uchwał, określenie sposobu ich wykonania oraz składanie sprawozdań z ich wykonania,
  10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
  11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu, a jednostkami organizacyjnymi gminy,
  12. podejmowanie działań i stosowanie środków niezbędnych do usunięcia nadzwyczajnego zagrożenia określając w szczególności związane z tym obowiązki komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
  13. ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania,
  14. kontakty z mediami w zakresie działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
 3. Zastępca Burmistrza realizuje zadania w zakresie określonym przez Burmistrza i wykonuje swoje obowiązki zgodnie z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami, a w szczególności:
  1. inicjuje i przedkłada Burmistrzowi projekty kompleksowych rozwiązań problemów funkcjonowania oraz rozwoju miasta i gminy,
  2. nadzoruje i koordynuje działalność podporządkowanych wydziałów Urzędu i równorzędnych jednostek organizacyjnych oraz wyznacza kierunki i cele do realizacji,
  3. pełni funkcje reprezentacyjne w imieniu Burmistrza,
 4. Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności i wykonuje swoje obowiązki w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw.
 5. Burmistrz, uwzględniając postanowienia niniejszego Regulaminu, wyznacza Zastępcy Burmistrza, oraz Naczelnikom Wydziałów i Biur zakres spraw należących do ich kompetencji, zaś szczegółowe obowiązki tych pracowników określają indywidualne zakresy czynności.
 6. Szczegółowe zakresy czynności, uprawnienia, odpowiedzialność, zastępstwa dla pracowników wydziałów ustalają Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz Pełnomocnicy.

§ 3

 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie określa aktualnie obowiązująca instrukcja kancelaryjna przyjęta w stosownym trybie przez kompetentne organy państwa.
 2. Burmistrz – w uzasadnionych przypadkach – rozbudowuje jednolity rzeczowy wykaz akt drodze okólnika, w porozumieniu z archiwum państwowym.

§ 4

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu następują w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

FUNKCJONOWANIE URZĘDU

§ 5

Urząd działa według następujących zasad:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczności lokalnej,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. kontroli wewnętrznej,

§ 6

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, natomiast w przypadku braku obowiązku stosowania procedur zamówień publicznych dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród co najmniej dwóch.

§ 7

Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 8

Naczelnicy, Kierownicy i Pełnomocnicy – w ustalonym zakresie – podejmują czynności i prowadzą sprawy wynikające z zadań i kompetencji Burmistrza, a w szczególności:

 1. wykonują uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia oraz okólniki Burmistrza,
 2. organizują, kierują i nadzorują pracę podporządkowanych im komórek oraz odpowiadają za terminową i właściwą realizację zadań,
 3. współdziałają w zakresie wynikającym z planów rocznych Wydziałów lub równorzędnych komórek organizacyjnych oraz comiesięcznych harmonogramów pracy z wyznaczonymi Naczelnikami przy realizacji zadań tam określonych,
 4. załatwiają indywidualne sprawy z zakresu samorządu gminy, zadań z zakresu administracji rządowej lub na podstawie zawartych porozumień,
 5. gospodarują przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską i Burmistrza,
 6. opracowują plan finansowy do projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu, w części dotyczącej zadań Wydziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej,
 7. przygotowują projekty aktów prawnych,
 8. przygotowują projekty odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych lub Rady Miejskiej,
 9. rozpatrują sprawy indywidualne należące do Burmistrza, a podejmowane na podstawie odrębnych pełnomocnictw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
 10. współdziałają w usprawnianiu organizacji, metod i form pracy oraz w doskonaleniu zawodowym pracowników,
 11. przedstawiają Burmistrzowi pisemne wnioski dotyczące poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie objętym zadaniami Wydziału,
 12. realizują zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,
 13. realizują zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 14. odpowiadają za prawidłowość danych w prowadzonych ewidencjach oraz sporządzają sprawozdania statystyczne, w tym sprawozdania statystyczne GUS,
 15. przygotowują projekty umów cywilnoprawnych.

§ 9

Naczelnicy, Kierownicy Biur i Pełnomocnicy uprawnieni są do:

 1. wnioskowania o nawiązanie, zmianę warunków i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Wydziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej,
 2. uczestnictwa w dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
 3. wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz kar porządkowych i dyscyplinarnych,

§ 10

W celu właściwego wykonywania zadań Naczelnicy, Kierownicy i Pełnomocnicy zobowiązani są do bieżącej współpracy z wydziałami, równorzędnymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy.

§ 11

 1. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz Pełnomocnicy odpowiadają za pracę powierzonych im Wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych.
 2. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz Pełnomocnicy odpowiadają za wywiązywanie się podległych im pracowników z zadań przypisanych Wydziałowi albo równorzędnej komórce organizacyjnej.
 3. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz Pełnomocnicy zapewniają funkcjonowanie w zakresie przyznanych zadań poprzez planowanie i podział pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi pracownikami.

ZASADY PLANOWANIA PRACY W URZĘDZIE

§ 12

 1. Urząd realizuje powierzone mu zadania w oparciu o roczne plany pracy oraz comiesięczne harmonogramy planowanych czynności poszczególnych zadań.
 2. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na jego komórki organizacyjne oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.
 3. Podstawę planowania działalności Urzędu stanowią zadania nie mające charakteru czynności rutynowych bądź powtarzalnych, dające się określić w przedziale czasowym i wynikające w szczególności z:
  1. zadań własnych Gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  2. uchwał Rady Miejskiej,
  3. rozstrzygnięć podjętych przez mieszkańców Gminy w formie referendum,
  4. postulatów zgłoszonych radnym przez wyborców – rozpatrzonych przez organa Rady Miejskiej i przyjętych do realizacji,
  5. przepisów gminnych,
  6. budżetu Gminy,
  7. obowiązków Gminy wynikających z uczestnictwa w związkach międzygminnych.
 4. W oparciu o zadania przypisane do realizacji Naczelnicy oraz wyznaczeni przez Burmistrza okólnikiem Kierownicy Biur lub Pełnomocnicy opracowują do 31 grudnia roczne plany pracy na rok następny, zawierające:
  1. treść zadania,
  2. treść konkretnych czynności służących realizacji zadania oraz terminy wykonania tych czynności,
  3. stanowiska pracy odpowiedzialne za realizację zadania oraz jednostki organizacyjne współdziałające w wykonaniu zadania.
 5. W oparciu o zadania przypisane do realizacji według planu rocznego Naczelnicy oraz wyznaczeni przez Burmistrza okólnikiem Kierownicy Biur lub Pełnomocnicy opracowują comiesięczne harmonogramy planowanych czynności poszczególnych zadań, zawierające:
  1. treść zadania,
  2. treść konkretnych czynności służących realizacji zadania oraz terminy wykonania tych czynności,
  3. stanowiska pracy odpowiedzialne za realizację zadania oraz jednostki organizacyjne współdziałające w wykonaniu zadania.
 6. Plany roczne są składane przez Naczelników Burmistrzowi najpóźniej 31 grudnia poprzedzającego rok planowany.
 7. Comiesięczne harmonogramy planowanych czynności są składane przez Naczelników Burmistrzowi, Kierowników Biur i Pełnomocników w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca do godz. 12 – tej.
 8. Burmistrz ma prawo dokonywać zmian w planach rocznych i comiesięcznych harmonogramach planowanych czynności w formie aneksów, o czym poinformuje na piśmie wyznaczonych Naczelników, Kierowników Biur lub Pełnomocników.
 9. Zbiór rocznych planów pracy wydziałów znajduje się u Burmistrza i stanowi roczny plan pracy Urzędu.
 10. Naczelnicy wydziałów zobowiązani są do dokonywania bieżących ocen realizacji zadań określonych w planach na comiesięcznych spotkaniach Burmistrza z Naczelnikami Wydziałów, Kierownikami Biur, Pełnomocnikami oraz złożenia sprawozdania z wykonania rocznego planu pracy w terminie do 20 stycznia następnego roku.

ZASADY UDZIELANIA UPOWAŻNIEŃ

§ 13

 1. Z wnioskami do Burmistrza o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem oraz załatwienia spraw z kompetencji Burmistrza mogą występować:
  1. Zastępca Burmistrza,
  2. Skarbnik,
  3. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur,
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składane są w formie pisemnej u Burmistrza.
 3. Projekty pełnomocnictw opracowuje Wydział, Kierownicy Biur lub Pełnomocnik, w którego zakresie znajduje się przedmiot pełnomocnictwa.

§ 14

Rejestr upoważnień prowadzi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 15

Burmistrz podpisuje:

 1. Zarządzenia i okólniki wewnętrzne,
 2. Pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
 3. Pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządzania mieniem Gminy,
 4. Odpowiedzi na skargi i wnioski,
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 6. Pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców zgłaszane za pośrednictwem radnych,
 7. Decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydania nie upoważnił pracowników,
 8. Pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w Jego imieniu,
 9. Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
 10. Pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
 11. Sprawy wynikające ze stanowiska Burmistrza jako szefa obrony cywilnej,

§ 16

Zastępca Burmistrza, Skarbnik oraz inne osoby podpisują pisma w imieniu Burmistrza, na podstawie wydanych upoważnień, o ile podpisywanie przez nich pism, nie wynika z odrębnych przepisów ustawowych.

§ 17

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 18

Pracownicy przygotowujący projekty pism, uchwał, umów i innych aktów prawnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

§ 19

 1. Burmistrz, na podstawie przepisów określających jego kompetencje, jak również w celu wykonania uchwał Rady Miejskiej, wydaje zarządzenia.
 2. Burmistrz może wydawać w formie zarządzeń przepisy porządkowe w sprawie niecierpiącej zwłoki, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską na najbliższej sesji.
 3. W pozostałych sprawach, w których nie znajdują zastosowania powyższe ustępy Burmistrz wydaje okólniki.

§ 20

 1. Z wnioskiem o wystąpienie przez Burmistrza do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą oraz o wydanie zarządzenia może wystąpić:
  1. Zastępca Burmistrza,
  2. Skarbnik Gminy,
  3. Naczelnicy,
  4. Kierownicy,
  5. Pełnomocnicy.
 2. Do wniosku załącza się projekt uchwały lub zarządzania wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez Biuro Obsługi Prawnej.
 3. Zasady określone w powyższych ustępach stosuje się wprost także w przypadku projektu okólnika.

§ 21

 1. Projekt aktu prawnego przygotowuje Wydział lub równorzędna komórka organizacyjna Urzędu, właściwa ze względu na zakres działania, na polecenie Burmistrza, bądź z własnej inicjatywy w przypadku, gdy wynika to z przepisów lub z faktycznych potrzeb wymagających uregulowania prawnego.
 2. W przypadku uczestnictwa w opracowaniu projektu aktu prawnego kilku wydziałów Burmistrz wyznacza wydział lub równorzędną komórkę organizacyjną odpowiedzialne za koordynację działań i przygotowanie ostatecznego projektu aktu.
 3. Burmistrz może powołać zespół do przygotowania projektu aktu prawnego.
 4. Projekt aktu prawnego dotyczący zobowiązań finansowych, musi wskazywać źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte, w tym celu winien być uzgodniony ze Skarbnikiem Gminy.
 5. Przygotowanie projektu aktu prawnego obejmuje:
  1. opracowanie projektu wraz z uzasadnieniem,
  2. dokonanie uzgodnień pod względem prawnym z Biurem Obsługi Prawnej.
 6. Zasady i tryby przygotowania, wydawania i przekazywania do realizacji aktów prawnych określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 22

 1. Biuro Rady Miejskiej prowadzi rejestr uchwał Rady Miejskiej i nadaje im numery wynikające z rejestru.
 2. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego prowadzi rejestry:
  1. uchwał Rady Miejskiej przekazanych do realizacji Burmistrzowi,
  2. aktów prawa miejscowego,
  3. zarządzeń Burmistrza,
  4. okólników Burmistrza.

§ 23

 1. Nadzór nad przygotowaniem projektów aktów prawnych sprawuje Biuro Obsługi Prawnej.
 2. Nadzór nad realizacją aktów prawnych sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU ORAZ RÓWNORZĘDNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 24

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 1. opracowanie projektu uchwały budżetowej na rok budżetowy wraz z uzasadnieniem, w trybie i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości materiałów towarzyszących budżetowi gminy, poprzez:
  1. przyjmowanie wniosków rzeczowo-finansowych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy, jednostki pomocnicze Gminy;
  2. szacowanie planowanych dochodów Gminy,
  3. przygotowanie zbiorczych zestawień planowanych wydatków i przewidywanych dochodów w celu przedłożenia Burmistrzowi,
  4. przygotowanie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej,
 2. opracowanie projektu zarządzenia Burmistrza w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy,
 3. przygotowywanie projektów zmian:
  1. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na dany rok,
  2. zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zakładów budżetowych, oraz zmian w budżecie gminy,
 4. opracowanie zarządzenia Burmistrza w sprawie kwartalnych harmonogramów dochodów i wydatków budżetu na podstawie przewidywanych dochodów i podjętych zobowiązań w zakresie realizacji wydatków,
 5. ewidencja planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ich zmian,
 6. sporządzanie opisowych sprawozdań z realizacji budżetu za okresy półroczne i roczne,
 7. bieżąca analiza i kontrola realizacji budżetu jednostek organizacyjnych Gminy poprzez:
  1. ewidencję prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej na dany rok budżetowy,
  2. ewidencję prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat,
  3. ewidencję dotacji przekazywanych jednostkom organizacyjnym Gminy, po analizie ich zgodności z zasadami ich przekazywania określonymi przez Radę Miejską,
 8. kontrola efektywności wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy,
 9. przyjmowanie od zakładów budżetowych sprawozdań statystycznych za okresy półroczne i roczne, ich kontrola pod wzglądem merytorycznym i rachunkowym oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych półrocznych i rocznych,
 10. analiza i przygotowanie części ekonomicznej wniosków o przyznanie pożyczek i kredytów,
 11. współpraca z bankami w zakresie lokowania przejściowo wolnych środków pieniężnych,
 12. prowadzenie ewidencji księgowej: majątkowej, dochodów i wydatków budżetu gminy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 13. przeprowadzanie operacji gotówkowych w zakresie obsługi kasowej,
 14. przeprowadzanie operacji bezgotówkowych w zakresie obsługi bankowej budżetu Gminy,
 15. windykacja należności budżetowych Gminy,
 16. kompleksowa obsługa płacowa Urzędu oraz obsługa umów - zleceń i umów o dzieło, w zakresie ich przygotowania do wypłaty,
 17. sporządzanie sprawozdawczości finansowej Gminy,
 18. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 19. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
 20. pobór i wymiar podatków, ustalanie wysokości zaległości podatkowych i nadpłat,
 21. kontrola terminowej wpłaty należności podatkowych,
 22. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (upomnienia, postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, decyzje określające zaległości podatkowe, tytuły wykonawcze, ustanawianie hipotek i innych form prawnie dostępnych zabezpieczeń, kompensaty),
 23. zwracanie i zaliczanie nadpłat,
 24. przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań,
 25. wydawanie zaświadczeń na podstawie aktów podatkowych i ewidencji księgowej,
 26. prowadzenie kontroli podatkowej,
 27. rozpatrywanie podań o udzielenie ulg podatkowych,
 28. prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków i opłat,
 29. obsługa finansowo-księgowa i nadzór w tym zakresie nad OSiR,
 30. obsługa finansowo-księgowa prac interwencyjnych i robót publicznych,
 31. prowadzenie innych spraw związanych z gospodarką finansowo - budżetową wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 25

Wydział Finansowy realizuje zadania określone w § 24 poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

 1. Skarbnik Gminy – Naczelnik,
 2. Zastępca Naczelnika Wydziału,
 3. stanowisko ds. budżetu Gminy,
 4. sześć stanowisk ds. księgowości,
 5. pięć stanowisk ds. wymiaru podatków i opłat.

§ 26

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
 2. prowadzenie ewidencji ludności,
 3. udzielanie informacji adresowych w oparciu o obowiązujące przepisy,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 6. prowadzenie kontroli meldunkowych,
 7. załatwianie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 8. przygotowywanie spisu wyborców przed zarządzonymi wyborami lub referendum,
 9. współpraca z Departamentem Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych, Wojewódzkim Bankiem Danych - w zakresie ewidencji ludności, Centrum Personalizacji Dokumentów - w zakresie dowodów osobistych oraz z Policją, Prokuraturami, sądami, urzędami skarbowymi i Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie prowadzonych postępowań,
 10. wydawanie decyzji na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie Gminy,
 11. wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych,
 12. rozpatrywanie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
 13. ewidencja działalności gospodarczej,
 14. udzielanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 15. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 16. kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 17. realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
  1. coroczne opracowywanie, koordynacja i nadzór Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  2. ogłaszanie konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  3. przygotowywanie projektów umów o dotacje, o świadczenie usług oraz zarządzeń Burmistrza o przyznaniu środków gminnym jednostkom organizacyjnym na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  4. prowadzenie kontroli podmiotów realizujących zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. wspieranie i współpraca ze środowiskami abstynenckimi i klubami anonimowych alkoholików,
  6. współpraca ze świadczeniobiorcami i punktami konsultacyjnymi w zakresie leczenia odwykowego,
 18. prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  1. przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego oraz współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, biegłymi psychiatrami,
  2. zawieranie umów z biegłymi w sprawie badania i wykonywania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych,
  3. przygotowanie wniosków do sądu w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  4. naliczanie wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami i członkami rodzin, w których występują problemy nadużywania alkoholu,
 19. realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania własne Gminy poza sferą działalności pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania:
  1. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza określających zadania preferowane do realizacji na dany rok,
  2. przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji, ich analiza pod wzglądem formalnym i merytorycznym,
  3. opracowywanie projektów umów o dotacje,
  4. prowadzenie kontroli podmiotów, którym udzielono dotacji,
 20. realizacja przy merytorycznym udziale właściwego Wydziału zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. coroczne opracowywanie, koordynacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  2. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego,
  3. przygotowywanie umów o dotacje na realizację zadań sfery pożytku publicznego,
  4. prowadzenie kontroli podmiotów, którym udzielono dotacji,
  5. prowadzenie Banku informacji o organizacjach Pozarządowych realizujących zadania sfery pożytku publicznego,
  6. udzielanie wsparcia organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym,
 21. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dotyczącym zadań gminy na rzecz Sił Zbrojnych RP:
  1. organizowanie akcji kurierskiej na rzecz uzupełnienia Sił Zbrojnych żołnierzami rezerwy,
  2. rejestracja przedpoborowych, uczestniczenie w pracach Powiatowej Komisji Poborowej i organizowanie poboru na obszarze gminy,
  3. sprawy związane z reklamowaniem żołnierzy rezerwy,
  4. sprawy związane z uznawaniem poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin,
  5. świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz Sił Zbrojnych, Obrony Cywilnej, Policji i Straży Pożarnych.
 22. koordynowanie działań związanych z ochroną przeciwpożarową i współpracą z jednostkami straży pożarnej,
 23. nadzór nad podległymi Gminie jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych,
 24. prowadzenie w całości spraw związanych z ochroną i bezpieczeństwem ludności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących OC,
 25. prowadzenie spraw obronnych Urzędu oraz nadzór nad realizacją tych zadań przez gminne jednostki organizacyjne,
 26. utrzymywanie miejskiego systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności,
 27. organizowanie i zabezpieczanie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 28. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw szczegółowych związanych z przedmiotem działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 29. sporządzanie planów finansowych, półrocznych i rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych związanych z realizacją zadań Wydziału,
 30. realizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 31. prowadzenie spraw z zakresu zakładania i reorganizacji placówek oświatowych, w tym ewentualnej likwidacji,
 32. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, zwanych w dalszej części dyrektorami,
 33. uzgadnianie z dyrektorami projektów arkuszy organizacyjnych na etapie przygotowania ich do zatwierdzenia, zatwierdzanie aneksów,
 34. prowadzenie spraw związanych z awansem nauczycieli na mianowanie,
 35. współpraca z wizytatorami oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania,
 36. współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli,
 37. bieżąca współpraca z dyrektorami w zakresie spraw nie będących w kompetencji ZEAOSiP,
 38. nadzór nad ZEAOSiP w szczególności w zakresie:
  1. planowania remontów i inwestycji,
  2. przygotowania i realizacji budżetu.
 39. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie: oświaty, kultury i sportu.
 40. nadzór nad działalnością merytoryczną:
  1. bibliotek,
  2. domów kultury,
  3. OSiR.
 41. koordynowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, organizacja imprez sportowych różnych szczebli,
 42. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań Wydziału,

§ 27

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania, określone w § 26, poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

 1. Naczelnik Wydziału
  1. Referat Ewidencji Ludności w skład, którego wchodzą:
   1. 2 stanowiska ds. ewidencji ludności,
   2. stanowisko ds. dowodów osobistych
  2. Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej,
  3. Stanowisko ds. ochrony zdrowia,
  4. Stanowisko ds. zadań obronnych na rzecz Sił Zbrojnych RP, wydawania pozwoleń na zbiórki publiczne i organizowanie imprez masowych,
  5. Stanowiska ds. prowadzenia spraw związanych z kulturą, sportem, bieżącą współpracą ze szkołami oraz zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

§ 28

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami należy:

 1. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 2. przygotowywanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji w przedmiocie zlecania opracowań planistycznych,
 3. przygotowanie projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówień na wykonanie opracowań planistycznych, w tym współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie opracowania materiałów planistycznych i ich rozliczanie rzeczowo - finansowe,
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dot. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. prowadzenie postępowania określonego w ustawie Prawo ochrony środowiska w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 8. prowadzenie i aktualizowanie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 9. wydawanie informacji wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 10. wydawanie w formie postanowień opinii dotyczących podziału nieruchomości,
 11. prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadań rządowych i zadań samorządu województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. aktualizacja planów rozwoju sieci i urządzeń komunalnych w dostosowaniu do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
 13. przygotowanie materiałów i występowanie z wnioskami o warunki zabudowy oraz z wnioskami o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę dla inwestycji wyszczególnionych w planach inwestycyjnych Gminy,
 14. nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
 15. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmiany i nadawania nazw ulicom i placom,
 16. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmiany i nadawania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 17. prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i placów,
 18. prowadzenie postępowania w sprawach dot. wydawania decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
 19. prowadzenie spraw scalania nieruchomości,
 20. przygotowywanie dokumentacji w sprawie wywłaszczania nieruchomości,
 21. prowadzenie postępowania w sprawach dot. rozgraniczenia nieruchomości,
 22. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 23. przygotowywanie projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówień dot. wykonania opracowań geodezyjnych do celów komunalizacji gruntów, do ujawnienia własności Gminy w księgach wieczystych oraz do celów nabycia gruntów pod inwestycje,
 24. organizowanie i prowadzenie posiedzeń zespołu ds. negocjacji w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomości przeznaczonych pod zadania inwestycyjne,
 25. przygotowywanie projektów uchwał dot. nabycia nieruchomości pod inwestycje,
 26. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych dot. nabycia gruntów przeznaczonych pod inwestycje,
 27. uczestniczenie w postępowaniu administracyjnym dot. zwrotu nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz poprzednich właścicieli,
 28. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i wniosków do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych stwierdzających nabycie przez Gminę z mocy prawa własności nieruchomości,
 29. przygotowywanie dokumentów do wniosków o zasiedzenie własności nieruchomości przewidzianych do komunalizacji,
 30. przygotowywanie dokumentów do wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego - Wydziału Ksiąg Wieczystych dot. ujawnienia tytułu własności Gminy nabytego w drodze komunalizacji i wywłaszczenia pod inwestycje,
 31. utworzenie i prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 32. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem gruntów zabudowanych i niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości,
 33. przygotowywanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
 34. prowadzenie negocjacji dot. zamian gruntów gminnych z osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
 35. prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem umów wieczystego użytkowania,
 36. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i coroczne wysłanie zawiadomień o ich wysokości do użytkowników wieczystych,
 37. prowadzenie spraw dot. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 38. analiza umów warunkowych i przygotowywanie decyzji Burmistrza w sprawie prawa pierwokupu,
 39. przygotowywanie decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości;
 40. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd,
 41. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów najmu/dzierżawy na nieruchomości gminne za wyjątkiem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 42. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu,
 43. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej,
 44. prowadzenie zasobu informacji i dokumentacji geologicznej miasta,
 45. wykonanie planów geologicznych oraz prac geologicznych na potrzeby Urzędu,
 46. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowanie wspólnot gruntowych (nadzór nad działalnością wspólnoty, wyrażanie zgody na zbycie, zamianę jak również przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne majątku wspólnot),

§ 29

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami realizuje zadania określone w § 28 poprzez następujące struktury wewnętrzne:

 1. Naczelnik Wydziału
  1. stanowisko ds. planowania przestrzennego:
  2. Referat gospodarki nieruchomościami, w skład którego wchodzą:
   1. stanowisko ds. gospodarki nieruchomości,
   2. stanowisko ds. podziałów nieruchomości oraz wspólnot gruntowych.
   3. stanowisko ds. obrotu nieruchomościami.

§ 30

Do zadań Wydziału Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

 1. nadzór nad prawidłowym korzystaniem z mienia komunalnego,
 2. wnioskowanie i przygotowywanie projektów rozwiązań organizacyjno – prawnych w zakresie wykorzystania niezagospodarowanego mienia komunalnego,
 3. opiniowanie wniosków dot. zmian organizacyjnych spółek gminnych, dokonywanie oceny funkcjonowania tych spółek oraz wypracowywanie w tym zakresie stosownych wniosków,
 4. przyjmowanie i analizowanie sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek gminnych,
 5. analiza materiałów przedkładanych zgromadzeniu wspólników dot. wszystkich spółek z udziałem Gminy oraz obsługa posiedzeń zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Gminy,
 6. nadzór nad procesem likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz przekształcaniem tych jednostek w zakresie gospodarki komunalnej,
 7. opracowywanie koncepcji zagospodarowania mienia pozostałego po likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem i użyczeniem środków trwałych stanowiących własność Gminy,
 9. prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 10. współpraca z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami w zakresie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioskowanie zmian w obowiązujących miejscowych planach obejmujących tereny gminne,
 11. prowadzenie spraw dot. oświetlenia miejskiego, a w szczególności:
  1. nadzór nad oświetleniem miejskim i kontrola jego sprawności,
  2. współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie właściwego oświetlenia oraz prawidłowych rozliczeń za zużytą energię;
 12. konserwacja kanalizacji burzowej i rowów odwadniających,
 13. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
  1. wydawanie zezwoleń przewidzianych w/w ustaw,
  2. utrzymywanie czystości ulic, placów, gruntów gminnych i urządzeń znajdujących się na tych terenach oraz likwidacja dzikich wysypisk,
  3. zimowe utrzymanie dróg,
  4. wyposażanie ciągów pieszych w kosze i pojemniki na odpady i nadzorowanie ich opróżniania,
  5. nadzorowanie selektywnej zbiorki odpadów,
  6. konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń i terenów przystanków autobusowych,
  7. utrzymywanie szaletów publicznych,
  8. prowadzenie ewidencji zbiorników bezdopływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  9. organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy,
 14. planowanie, przygotowanie, realizacja i nadzorowanie komunalnych remontów i związanych z nimi inwestycji uzupełniających w zakresie branży elektrycznej, budowlanej, instalacyjnej i drogowej,
 15. analizowanie dokumentacji technicznej przed skierowaniem jej do realizacji i aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
 16. koordynacja prac uczestników procesu inwestycyjnego na etapie jego projektowania, współpraca z jednostkami właściwymi do oceny i uzgodnień projektów,
 17. pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub wyznaczenie inspektora nadzoru lub przedstawicieli inwestora do nadzoru i współpracy z wykonawcą na poszczególne zadania inwestycyjne,
 18. przekazywanie placów budów wykonawcom robót w zakresie inwestycji i remontów,
 19. uzgadnianie dokumentacji technicznej dot. remontów i inwestycji,
 20. sprawowanie nadzorów technicznych nad inwestycjami gminnymi i potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego umowy oraz bieżące i końcowe rozliczenie zadań, remontów i inwestycji, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 21. przygotowanie zawierania umów na lokale mieszkalne i socjalne z mieszkaniowego zasobu Gminy,
 22. zarządzanie siecią dróg gminnych, a w szczególności:
  1. bieżąca kontrola stanu nawierzchni ulic, chodników i obiektów mostowych oraz realizacja remontów i oznakowania ulic,
  2. ewidencjonowanie ulic i obiektów mostowych,
  3. koordynacja robót w pasie drogowym i korzystania z dróg, badanie ruchu, wprowadzanie ograniczeń i objazdów,
  4. wydawanie zezwoleń na: zjazdy z dróg, przejazdy z ładunkiem ponad normatywnym,
  5. pobieranie opłat i naliczanie kar pieniężnych z tytułu wydawanych zezwoleń określonych w niniejszym ppkt.,
  6. wydawanie warunków i postanowień na podłączenie do kanalizacji deszczowej,
  7. wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym i ustalanie warunków lokalizacji inwestycji w pasie drogowym,
  8. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej oraz uzgadnianie prawidłowego oznakowania dróg,
  9. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz uzgadnianie prawidłowego oznakowania dróg,
  10. współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu w mieście.
 23. prowadzenie spraw z zakresu zieleni miejskiej, a w szczególności:
  1. przygotowywanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zieleni miejskiej,
  2. uzgadnianie i opiniowanie planów zieleni na obszarach nie będących własnością Gminy,
  3. prowadzenie spraw dot. zagospodarowania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej,
  4. uzgadnianie zmiany przeznaczenia zieleni miejskiej na inne cele,
  5. koordynacja działań w zakresie urządzania i utrzymywania terenów zielonych.
 24. realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, a w szczególności:
  1. nadzór nad lasami komunalnymi,
  2. zlecanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów komunalnych,
  3. prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu,
  4. opiniowanie wniosków o zalesienie gruntów rolnych,
 25. realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:
  1. uzgadnianie i opiniowanie projektów i planów geologicznych i górniczych,
  2. opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na prowadzenie badań geologicznych oraz wydobywanie kopalin,
 26. realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach i ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a w szczególności:
  1. opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad realizacją gminnego planu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2. kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa przez jednostki wykonujące usługi w gospodarce odpadami raz występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska,
  3. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  4. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,
  5. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  6. prowadzenie postępowania w sprawach składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów,
  7. opracowywanie sprawozdań dot. odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie przez Gminę,
 27. realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych:
  1. utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych i miejsc pochówków żołnierzy i utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
  2. utrzymanie i konserwacja cmentarza Żydowskiego - Kirkutu,
 28. nadzorowanie i kontrolowanie przewozów zbiorowych osób, a w szczególności:
  1. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników, analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie przewozów zbiorowych osób,
  2. kontrola usług przewozowych i przewoźników,
  3. opiniowanie regulaminów przewozowych i systemu taryfowego,
  4. opiniowanie potrzeb budowy przystanków autobusowych,
 29. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, a w szczególności:
  1. profilaktyka weterynaryjna,
  2. prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym:
   • nadzór nad hodowlą zwierząt,
   • współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
   • uczestnictwo w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
 30. realizacja zadań wynikających z prawa wodnego, a w szczególności:
  1. kontrolowanie podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych w zakresie przestrzegania prawa wodnego,
  2. rozstrzyganie sporów i zatwierdzanie ugod w sprawie zmiany stosunków wodnych,
  3. ustalanie przejścia, przejazdu oraz miejsca przeznaczonego do stałego korzystania z gruntu w celu umożliwienia dostępu do wód powierzchniowych, za odszkodowaniem,
  4. nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
 31. realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
  1. współdziałanie z organami i służbami w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
  2. wydawanie decyzji związanych z funkcjonowaniem i pracą urządzeń i instalacji dla osób fizycznych,
  3. kontrola jednostek gospodarczych i organizacyjnych oraz osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy,
  4. prowadzenie ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska wraz z decyzjami dotyczącymi wielkości emisji do powietrza,
  5. kontrola i wydawanie decyzji w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami,
  6. kontrola i nadzór nad jakością środowiska w zakresie nie wymagającym zastosowania specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej i analityczno badawczej,
  7. gromadzenie i udostępnianie informacji i publikacji o stanie środowiska, skutkach naruszeń stanu środowiska, przekazywanie posiadanych informacji o środowisku na potrzeby państwowego monitoringu,
  8. współpraca z organizacjami, związkami zawodowymi, jednostkami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska,
  9. opracowywanie planów ochrony środowiska i określanie gminnych priorytetów ochrony środowiska,
 32. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placu targowego.
 33. realizacja zadań z ustawy o ochronie zwierząt:
  1. opracowywanie projektów decyzji o odebraniu czasowym lub na stałe zwierzęcia gospodarskiego lub wolno żyjącego (dzikiego) właścicielowi bądź innej utrzymującej je osobie w przypadku, gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane oraz rozporządzanie zwierzęciem odebranym,
  2. zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
  3. wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
 34. realizacja zadań z ustawy o ochronie przyrody:
  1. wprowadzanie form ochrony przyrody i wydawanie w nagłych przypadkach tymczasowego zarządzenia o zastosowaniu odpowiednich ograniczeń,
  2. opracowywanie projektów zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości i rosnących w pasie drogowym oraz wymierzanie kar za samowolne ich wycinanie,
 35. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie:
  1. opiniowanie rocznych planów łowieckich sporządzonych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
  2. opiniowanie wniosków Polskiego Związku Łowieckiego o dzierżawę obwodów łowieckich,
  3. prowadzenie mediacji pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego gdy powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody (dla polubownego rozstrzygnięcia sporu),
 36. współpraca z jednostkami komunalnymi Gminy (PGKiM oraz Oczyszczalnia Ścieków),
 37. Do zadań przypisanych stanowisku ds. kontraktowania i monitorowania projektów należy:
  1. inwentaryzacja istniejących możliwości pozyskiwania zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych na realizację zadań Gminy,
  2. stałe pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji władz lokalnych,
  3. informowanie Burmistrza, odpowiednich wydziałów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych na temat możliwości składania wniosków o finansowanie projektów z funduszy zewnętrznych,
  4. samodzielne przygotowywanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
  5. kontrola formy przygotowania przez wydziały projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz kontrola realizacji projektów wykonywanych przez wydziały merytoryczne,
  6. koordynacja realizacji projektów Gminy finansowanych z funduszy zewnętrznych,
  7. koordynacja uczestnictwa Gminy w procesie rozwoju regionalnego,
  8. współpraca z międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych,
  9. prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,
  10. zbieranie i aktualizowanie informacji o możliwościach gospodarczych Gminy oraz opracowywanie w tym zakresie ofert ogólnych i szczegółowych,
  11. wyszukiwanie partnerów gospodarczych, rozpoznanie, analiza i ocena ich wiarygodności, kondycji ekonomicznej, przygotowanie i prowadzenie wstępnych rozmów i negocjacji,
  12. organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Gminy oraz inicjowanie tworzenia na jej terenie nowych jednostek gospodarczych,
  13. podejmowanie działań celem stworzenia kompleksowej strategii Gminy,
  14. koordynacja działań związanych z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju,
  15. wieloletnie i roczne planowanie inwestycji gminnych,
  16. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów i porozumień o współfinansowaniu inwestycji.

§ 31

Wydział Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania, określone w § 30, poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału
  1. Referat ds. remontów i inwestycji, w skład, którego wchodzą:
   1. stanowisko ds. infrastruktury wodociągów i kanalizacji,
   2. stanowisko ds. infrastruktury drogowej,
   3. stanowisko ds. inwestycji i remontów budowlanych.
  2. Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w skład, którego wchodzą:
   1. stanowisko ds. gospodarki komunalnej,
   2. stanowisko ds. obrotu i gospodarowania budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
  3. Referat ochrony środowiska i rolnictwa, w skład, którego wchodzą:
   1. Kierownik referatu,
   2. stanowisko ds. rolnictwa,
   3. stanowisko ds. ochrony środowiska.
  4. Stanowisko ds. kontraktowania i monitorowania projektów.

§ 32

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 2. prowadzenie rejestru aktów prawnych wydanych przez Burmistrza,
 3. prowadzenie akt osobowych i socjalnych pracowników oraz akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 4. prowadzenie rejestru spraw sądowych,
 5. przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich oraz przyjmowanie obwieszczeń,
 6. składanie na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
 7. prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych przez gminę,
 8. zapewnienie realizacji uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń, okólników i decyzji Burmistrza,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej oraz realizacja zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 10. prowadzenie zaopatrzenia materiałowo - technicznego Urzędu,
 11. prowadzenie spraw z zakresu bhp,
 12. prowadzenie archiwum, obsługa centrali telefonicznej,
 13. prenumerata dzienników urzędowych i prasy,
 14. utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu,
 15. techniczne opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie, aktualizacja i nadzór nad dokumentacją oraz jej archiwizacja.

§ 33

Wydział Organizacyjny realizuje zadania, określone w § 32, poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

 1. Naczelnik Wydziału,
  1. stanowisko ds. kadr i szkoleń,
  2. stanowisko ds. gospodarczo-administracyjnych i archiwum,
  3. stanowisko ds. obsługi sekretariatu Burmistrza,
  4. kierowca samochodu osobowego,
  5. operator urządzeń powielających,
  6. sprzątaczki – 3 etaty,
  7. dozorcy (konserwatorzy) – 3 etaty,
  8. goniec,
  9. Punkt Obsługi Interesanta.

§ 34

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą:
  1. Rady Miejskiej,
  2. komisji Rady Miejskiej,
 2. prowadzenie rejestru aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską.

§ 35

Biuro Rady Miejskiej realizuje zadania, określone w § 34, poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

 1. Inspektor.

§ 36

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy:

 1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przez Urząd przepisów prawnych w zakresie zamówień publicznych,
 2. udzielanie instruktażu komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania i odpowiedniego prowadzenia spraw zamówień publicznych,
 3. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych,
 4. opracowywanie harmonogramów uruchamiania procedur zamówień publicznych na podstawie złożonych zapotrzebowań przez poszczególne wydziały,
 5. nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 6. przesyłanie do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Biuletynu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz ogłoszeń o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 7. występowanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zatwierdzenie trybu zamówienia publicznego,
 8. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem odwoławczym od przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne,
 9. opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych,
 10. pełnienie obowiązków sekretarza komisji przetargowych,
 11. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne,
 12. przeprowadzanie analiz i opracowywanie sprawozdań z realizacji prowadzonych zadań w zakresie zamówień publicznych przez Urząd.

§ 37

Biuro Zamówień Publicznych realizuje zadania, określone w § 36, poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

 1. stanowisko ds. zamówień publicznych.

§ 38

Do podstawowego zakresu działania Biura Obsługi Prawnej należy:

 1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady oraz zarządzeń i okólników Burmistrza,
 2. opiniowanie projektów umów i porozumień,
 3. udzielanie porad i konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym Urzędu,
 4. sporządzanie opinii prawnych,
 5. występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i urzędami,
 6. przedstawianie Burmistrzowi i Naczelnikom informacji o nowych aktach prawnych.

§ 39

 1. Biuro Obsługi Prawnej realizuje zadania, określone w § 38, poprzez następującą strukturę wewnętrzną:
  1. Kierownik Biura,
 2. Zadania Biura Obsługi Prawnej może również spełniać radca prawny, do którego w zakresie organizacji pracy stosuje się przepisy stosownej ustawy.

§ 40

 1. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
  1. ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  9. prowadzenie inkasa opłat targowych,
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,
  11. doręczanie pilnej korespondencji radnym,
  12. kontrole w zakresie przestrzegania postanowień Rady Miejskiej określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
  13. uczestnictwo w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz postanowień uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalania czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy,
  14. podejmowanie czynności zapobiegających i zwalczających demoralizację i przestępczość nieletnich,
  15. zawiadamianie o stwierdzonych okolicznościach świadczących o demoralizacji rodziców lub opiekuna nieletniego oraz szkoły, do której nieletni uczęszcza,
  16. współpraca z Policją, Prokuraturą, Sądem, Kuratorium Oświaty, Szkołami w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich,
  17. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie działania Straży Miejskiej,
  18. opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdań z zakresu działania Straży Miejskiej.
 2. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania Straży określa Regulamin nadawany przez Radę Miejską.
 3. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz, a w zakresie fachowym – Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta Wojewódzkiego Policji.
 4. Strażą kieruje komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.

§ 41

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. prowadzenie rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów poprzez sporządzanie odpowiednich aktów stanu cywilnego oraz kompletowanie właściwych dokumentów będących podstawą ich sporządzenia,
 2. prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, w tym:
  1. nanoszenie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego dotyczących zdarzeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego,
  2. wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego,
  3. prowadzenie skorowidzów poszczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego,
  4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów,
  5. przekazywanie ksiąg stuletnich do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych:
  1. zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca,
  2. prostujących oczywisty błąd pisarski w akcie stanu cywilnego,
  3. odtwarzających lub ustalających treść aktu stanu cywilnego,
  4. uzupełniających akt stanu cywilnego,
  5. zezwalających na wpisanie do miejscowych ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą,
 4. przyjmowanie oświadczeń:
  1. o wstąpieniu w związek małżeński – przy zachowaniu uroczystej formy,
  2. o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,
  3. o wyborze nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego,
  4. o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
  5. o uznaniu dziecka,
  6. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  7. o zmianie imienia dziecka,
  8. o pochodzeniu dziecka,
 5. występowanie do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia związku małżeńskiego,
 6. wydawanie zaświadczeń:
  1. o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  2. o braku aktu w miejscowych księgach stanu cywilnego,
  3. o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
  4. o dokonanych w księgach stanu cywilnego przypiskach lub ich braku,
  5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do zawarcia małżeństwa konkordatowego),
 7. przygotowywanie i organizowanie uroczystości wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 8. wykonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

§ 42

 1. Burmistrz może tworzyć w strukturze organizacyjnej stanowiska Pełnomocników, którzy są odpowiedzialni za:
  1. wypracowanie założeń polityki realizowanej przez Burmistrza w zakresie organizacji życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalno-oświatowego,
  2. koordynację i analizę podejmowanych w tym celu działań i przedsięwzięć,
  3. współpracę z organizacjami pozarządowymi w przedmiotowym zakresie,
  4. realizację przekazanych przez Burmistrza zadań,
 2. Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocników określają indywidualne zakresy czynności.
 3. Przy stanowiskach Pełnomocników może być utworzone stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych.
 4. Za wyjątkiem stanowisk Pełnomocników ustanowionych w niniejszym zarządzeniu Burmistrz tworzy stanowiska Pełnomocników w drodze okólnika.

§ 43

 1. Do zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli należy w szczególności:
  1. dostarczenie informacji dotyczących działań Urzędu,
  2. opracowanie projektu rocznego planu kontroli Urzędu oraz przedkładanie go do akceptacji Burmistrzowi,
  3. przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie kontroli,
  4. koordynowanie działalności kontrolnej,
  5. przeprowadzanie kontroli planowanych oraz doraźnych w Urzędzie,
  6. udzielanie instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą,
  7. współpraca z Naczelnikami i Kierownikami w zakresie realizacji zadań kontrolnych,
  8. sporządzanie protokołów kontroli oraz wniosków pokontrolnych,
  9. opracowanie projektów zaleceń pokontrolnych,
  10. sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
  11. opracowanie projektów wystąpień do organów ścigania przestępstw gospodarczych,
  12. składanie informacji Burmistrzowi z przeprowadzonych kontroli,
  13. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, przez następcze sprawdzenia:
   1. przestrzegania zasad rachunkowości,
   2. zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
   3. zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych,
  14. ocena celowości i oszczędności zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

§ 44

 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Informatyki należy w szczególności:
  1. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. planowanie i opracowywanie rozwiązań systemów informatycznych, łączności oraz zabezpieczeń systemowych Urzędu,
   1. określenie potrzeb w zakresie informatyzacji i systemów łączności telekomunikacyjnej, przygotowywanie programów przebudowy i rozwoju Systemu Informatycznego Urzędu,
   2. administrowanie Systemem Informatycznym Urzędu,
   3. doradztwo i pomoc w określaniu potrzeb informatycznych komórek Urzędu oraz organizowanie zakupów sprzętu informatycznego,
   4. określanie dostępu do danych informatycznych dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
   5. opracowanie instrukcji zabezpieczenia danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
   6. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe,
   7. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
   8. nadzór nad eksploatacją sieci teleinformatycznych oraz sprzętu.

§ 45

 1. Do zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Jakości należy w szczególności:
  1. prowadzenie dystrybucji księgi jakości, procedur i instrukcji jakości, w szczególności przechowywanie stale aktualizowanych list i dystrybucji tych dokumentów,
  2. przechowywanie kopii macierzystej księgi jakości, procedur i instrukcji jakości,
  3. opracowanie rocznego planu auditów wewnętrznych oraz jego bieżąca aktualizacja,
  4. prowadzenie spraw związanych z auditami wewnętrznymi,
  5. organizowanie spotkań Burmistrza z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu celem dokonania analizy dotychczasowych działań i przedstawienie programu korygującego,
  6. prowadzenie kontaktów zewnętrznych w sprawach systemu jakości, w tym z instytucją certyfikującą system Urzędu.

§ 46

Burmistrz Gminy może powierzyć Wydziałom i równorzędnym komórkom organizacyjnym inne zadania związane z realizacją zadań Gminy oraz określić w drodze okólnika zasady i tryb ich realizacji.

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI

§ 47

W Urzędzie obowiązują następujące dni i godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 1. Burmistrz – poniedziałek w godzinach od 8.00 do 12.00,
 2. Zastępca Burmistrza – poniedziałek od 12.00 do 15.00
 3. Pracownicy Urzędu – codziennie w godzinach pracy.

§ 48

Wydział Organizacyjny koordynuje rozpatrywanie skarg i prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§ 49

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§ 50

Skargę rozpatrują:

 1. Burmistrz – na zachowanie – działanie lub zaniechanie Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy, Naczelników oraz Kierowników Biur, Pełnomocników,
 2. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur, Pełnomocnicy na zachowanie – działanie lub zaniechanie podległych pracowników.

§ 51

Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

ZASADY ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

§ 52

Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu prawidłowości kierunków działania, doboru środków i wykonania zadań przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy.

§ 53

W szczególności kontrola ma na celu:

 1. ustalenie faktycznego stanu realizacji zadań określonych w ustawach, uchwałach Rady Miejskiej i innych aktach prawnych,
 2. zbadanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
 3. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,
 4. wskazanie sposobów i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i uchybień, a także umożliwiających sprawne ich usunięcie,
 5. zebranie informacji niezbędnych do doskonalenia działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

§ 54

Kontrola komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy może być prowadzona jako:

 1. kompleksowa – obejmująca całokształt działalności jednostki kontrolowanej,
 2. problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu działania jednostki organizacyjnej gminy lub komórki organizacyjnej Urzędu,
 3. sprawdzająca - mająca na celu ocenę realizacji zaleceń wydanych w wyniku uprzednio przeprowadzonych kontroli,
 4. doraźna - wynikająca z bieżących potrzeb, wykonywana poza planem kontroli.

§ 55

System kontroli obejmuje:

 1. kontrolę wewnętrzną w Urzędzie,
 2. kontrolę zewnętrzną w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 56

 1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu:
  1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli - w zakresie zadań realizowanych przez gminę, obejmujących w szczególności zagadnienia organizacji i funkcjonowania, gospodarowania mieniem oraz finansowo-księgowe, w tym dotyczące realizacji budżetu i przestrzegania procedur kontroli finansowej,
  2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych - w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują oprócz komórek organizacyjnych wskazanych w ust. 1:
  1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza - w odniesieniu do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,
  2. Skarbnik Gminy - w stosunku do nadzorowanych, zgodnie z podziałem zadań, komórek organizacyjnych Urzędu,
  3. kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu - w odniesieniu do tych komórek.
 3. Koordynację kontroli wewnętrznej w Urzędzie sprawuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli.

§ 57

 1. W jednostkach organizacyjnych gminy kontrolę wewnętrzną sprawują kierownicy tych jednostek.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy obowiązani są do zorganizowania kontroli wewnętrznej w tych jednostkach.

§ 58

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych zapewniają:

 1. prawidłowe funkcjonowanie kontroli,
 2. należyte wykorzystanie jej wyników.

§ 59

 1. Kontrolę zewnętrzną w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy wykonują:
  1. komórki organizacyjne Urzędu:
   1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli - w zakresie organizacji i funkcjonowania, gospodarowania mieniem, zagadnień finansowo-księgowych, w tym przestrzegania wewnętrznych procedur kontroli finansowej oraz innych spraw zleconych przez Burmistrza,
   2. komórki organizacyjne Urzędu - w zakresie ich właściwości rzeczowej,
  2. Burmistrz, Zastępca Burmistrza - w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,

§ 60

 1. Działalność kontrolna Urzędu, z wyłączeniem kontroli doraźnych, prowadzona jest na podstawie planu kontroli na dany rok, zatwierdzanego przez Burmistrza.
 2. Projekt planu kontroli na dany rok sporządza Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok przeprowadzenia kontroli.
 3. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli przedstawia Burmistrzowi do 31 marca każdego roku sprawozdanie z wykonania planu kontroli za rok poprzedni.

§ 61

 1. Kontrola wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych gminy przeprowadzana jest, z wyłączeniem kontroli doraźnych, na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzanych przez kierowników danych jednostek do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy obowiązani są przedstawić kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu nadzorujących te jednostki oraz Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Kontroli roczne plany kontroli do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia kontroli oraz sprawozdania z ich wykonania w ciągu 14 dni od ich sporządzenia.
 3. W przypadku, gdy dana jednostka organizacyjna gminy nie podlega nadzorowi ze strony komórki organizacyjnej Urzędu, plany i sprawozdania, o których mowa w ust. 2 przedkłada się do akceptacji Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli w terminie wynikającym z ust. 2.

§ 62

 1. Dokumentację z kontroli przechowuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli. Dokumentacja ta obejmuje w szczególności: protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne i odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz informacje na temat rozpoczęcia i zakończenia kontroli przekazują do Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu - w odniesieniu do kontroli przeprowadzanych w danej komórce organizacyjnej, jak również w jednostkach organizacyjnych gminy nadzorowanych przez te komórki.

§ 63

 1. Przed rozpoczęciem kontroli Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie i czasie trwania kontroli.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy zobowiązani są do zapewnienia kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym:
  1. niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów i materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  2. terminowego udzielania wyjaśnień oraz składania oświadczeń przez pracowników,
  3. zapewnienia obsługi technicznej kontroli.

§ 64

 1. Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wydane przez zewnętrzny organ kontroli udziela Burmistrz, z wyjątkiem odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kierowane bezpośrednio do jednostki organizacyjnej gminy przez organ kontroli zewnętrznej.
 2. Projekty odpowiedzi udzielanych przez Burmistrza opracowują:
  1. kierownik komórki organizacyjnej Urzędu, która podlegała kontroli,
  2. kierownik komórki organizacyjnej Urzędu właściwej rzeczowo w sprawach objętych przedmiotem kontroli - w przypadku, gdy kontroli poddano kilka komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy,
  3. kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która podlegała kontroli, jeżeli wystąpienie pokontrolne skierowane zostało do Burmistrza.
 3. Projekty odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne są kierowane do podpisu Burmistrza po uzyskaniu akceptacji Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli.
 4. Nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zewnętrznych organów kontroli sprawuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli.

§ 65

Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy oraz prowadzenia dokumentacji z kontroli określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 66

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. prowadzenie wykazu stanowisk i osób z dostępem do informacji niejawnych.
 5. prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób, które mają dostęp do informacji niejawnych,
 6. prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu,
 7. nadzór i współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Informatyki nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 67

Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 68

Strukturę organizacyjną Urzędu określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 69

Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty podpisania.

:: Zasady przeprowadzania kontroli (zał. 1)

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Włoszczowa

§ 1

W celu wykonania postanowień Regulaminu Organizacyjnego w zakresie zasad organizacji działalności kontrolnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy ustala się niniejszym załącznikiem zasady przeprowadzania kontroli.

§ 2

 1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie:
  1. planów kontroli, o których mowa Regulaminie Organizacyjnym,
  2. pisemnego polecenia przeprowadzenia kontroli.
 2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wydaje Burmistrz lub Zastępca Burmistrza – w odniesieniu do wszystkich Wydziałów lub równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

 1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli podlega wyłączeniu z kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób z nim związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli może być wyłączony z kontroli, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.
 3. O wyłączeniu z kontroli postanawia na wniosek lub z urzędu Burmistrz. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

§ 4

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej, w godzinach pracy w niej obowiązujących.

§ 5

Realizując nałożone obowiązki Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli, wg pisemnego polecenia przeprowadzenia kontroli, ma pełny, wolny i nieograniczony dostęp do wszystkich działań, dokumentów, majątku kontrolowanej jednostki, jak również swobodnego poruszania się na jej terenie.

§ 6

 1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli może sporządzać, a w razie potrzeby może żądać od kierownika jednostki kontrolowanej sporządzenia niezbędnych dla kontroli kopii dokumentów, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie dokumentów.
 2. Zgodność kopii dokumentów, odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona.

§ 7

 1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania kontrolnego dowodów.
 2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin oraz pisemne lub ustne wyjaśnienia i oświadczenia.
 3. Oględziny przeprowadza się w obecności pracownika jednostki kontrolowanej, odpowiedzialnego za przedmiot lub czynności poddane oględzinom, a w razie jego nieobecności - pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki kontrolowanej.
 4. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 3 utrwala się w protokole, który podpisują: Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli oraz osoba obecna przy oględzinach.

§ 8

 1. Zebrane w toku postępowania kontrolnego materiały dowodowe Pełnomocnik Burmistrza odpowiednio zabezpiecza, w miarę potrzeby przez:
  1. oddanie na przechowanie kierownikowi lub innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem,
  2. przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu,
  3. zabranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem.
 2. O zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia decyduje Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli, a w razie jego odmowy - zarządzający kontrolę.

§ 9

 1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli może żądać od pracowników jednostki kontrolowanej udzielenia mu, w terminie przez niego wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
 2. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć tajemnicy ustawowo chronionej, a Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli nie posiada właściwego upoważnienia (np. poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku informacji niejawnych).
 3. Każdy pracownik jednostki kontrolowanej może złożyć Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Kontroli ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.
 4. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.
 5. W razie potrzeby ustne wyjaśnienia i oświadczenia Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli utrwala w formie protokołu.

§ 10

Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli może w toku kontroli informować kierownika jednostki kontrolowanej o ustaleniach wskazujących na nieprawidłowości w działalności tej jednostki.

§ 11

 1. W razie ujawnienia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich dowodów o tym świadczących oraz do niezwłocznego zawiadomienia zarządzającego kontrolę.
 2. O stwierdzonych w wyniku kontroli przypadkach rażących naruszeń prawa Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli zawiadamia zarządzającego kontrolę nie później niż 14 dnia od zakończenia kontroli.
 3. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się poprzez złożenie pisemnej informacji w sprawie.

§ 12

 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli przedstawia w protokole kontroli.
 2. Protokół kontroli zawiera, co najmniej:
  1. odpowiednią klauzulę tajności, jeżeli znajdują się w nim informacje objęte tajemnicą ustawowo chronioną,
  2. nazwę jednostki kontrolowanej i jej adres,
  3. imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz – w przypadku, gdy kontrola dotyczyła spraw finansowych - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości, a także określenie okresu zatrudnienia wymienionych osób na tych stanowiskach,
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej oraz okres objęty kontrolą,
  5. określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
  6. opis ustalonego w toku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych,
  7. spis załączników stanowiących integralną część protokołu,
  8. wzmiankę o liczbie stron, które zawiera protokół oraz o sporządzonych protokołach dodatkowych, odpisach, wyciągach i zabezpieczonych dowodach,
  9. wzmiankę o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia udokumentowanych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia wyjaśnień,
  10. podpisy Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli, kierownika jednostki kontrolowanej i - jeżeli kontrola dotyczyła spraw finansowych – osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości oraz miejsce i datę podpisania protokołu, a w przypadku odmowy podpisania - wzmiankę o tym fakcie i złożenie stosownego wyjaśnienia,
  11. parafy Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli i kierownika jednostki kontrolowanej na każdej stronie protokołu,
  12. wzmiankę o liczbie egzemplarzy, w jakiej sporządzony został protokół oraz adnotację o jednostkach lub osobach, którym doręczone zostały te egzemplarze.
 3. Protokół kontroli sporządza się, w co najmniej trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

§ 13

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoby ich zastępujące podpisują protokół kontroli w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
 2. Osoby wymienione w ust. 1 mogą odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
 3. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli i realizacji ustaleń kontroli.

§ 14

 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie go zastępującej przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 5 dni od daty podpisania protokołu kontroli, udokumentowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
 2. Zarządzający kontrolę może, na wniosek osób wymienionych w ust. 1, przedłużyć termin wskazany w ust. 1 do 14 dni.
 3. W razie złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, zarządzający kontrolę postanawia o podjęciu dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności, uwzględnia ten fakt w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 15

Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zwołuje naradę pokontrolną, z udziałem zainteresowanych pracowników, w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków, jakie wynikają z ustaleń kontroli.

§ 16

 1. Po podpisaniu protokołu kontroli Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, zawierającego w szczególności: zwięzły opis wyników kontroli, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień ze oraz wskazanie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadkach szczególnych (np., gdy w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości) zarządzający kontrolę może, na uzasadniony wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Kontroli, postanowić o odstąpieniu od sporządzania wystąpienia pokontrolnego.

§ 17

Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia zarządzającego kontrolę o podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu lub przyczynach niepodjęcia tych działań oraz o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków.

§ 18

 1. W przypadku, gdy przeprowadzenie pełnego postępowania kontrolnego jest nieuzasadnione z uwagi na przedmiot i zakres kontroli, zarządzający kontrolę może postanowić o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania kontrolnego.
 2. Z uproszczonego postępowania kontrolnego Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli sporządza sprawozdanie w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz sprawozdania otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli przekazuje zarządzającemu kontrolę, który podejmuje decyzję, co do konieczności wydania wystąpienia pokontrolnego.
 4. Jeżeli wyniki uproszczonego postępowania kontrolnego wskazują na występowanie rażących nieprawidłowości, a w szczególności nadużycia finansowe i naruszenie dyscypliny finansów publicznych, należy przeprowadzić pełne postępowanie kontrolne.

:: Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu (zał. 2)

Załącznik nr 2
Do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Włoszczowa

§ 1

 1. Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu, zwany dalej „Kodeksem” wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie, zwanych dalej „pracownikami samorządowymi”, w związku z pełnieniem przez nich służby publicznej.
 2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie dotyczą wszystkich pracowników Urzędu posiadających status pracownika samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, na zajmowanym stanowisku służy państwu i społecznościom lokalnym, przestrzega porządku prawnego i wykonuje powierzone zadania.
 4. Pracownik samorządowy obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.
 5. Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik samorządowy, który wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykuje utratą zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

§ 2

 1. Pracownik samorządowy obowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.
 2. Pracownik samorządowy powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:
  1. praworządności,
  2. bezstronności i bezinteresowności,
  3. uczciwości i rzetelności,
  4. odpowiedzialności,
  5. obiektywności,
  6. jawności postępowania,
  7. dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,
  8. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

§ 3

 1. Pracownik samorządowy winien wykonywać swoje zadania z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i woli oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Pracownik samorządowy, działając w interesie publicznym winien podejmować wszelkie czynności, jakie w granicach prawa należy podjąć dla dobra interesu publicznego.
 3. Pracownik samorządowy pełniąc służbę publiczną działa zgodnie z prawem: podejmowane przez niego rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, ich treść powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

 1. Pracownik samorządowy nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz tych czynności lub opiniowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
 2. Pracownik samorządowy pełniąc obowiązki kieruje się interesem publicznym i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu, a także nie działa w prywatnym interesie osób lub grup osób.
 3. Pracownik samorządowy nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
 4. Pracownik samorządowy nie może czynić użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.

§ 5

 1. Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki sumiennie i sprawnie.
 2. Pracownik samorządowy w każdej sytuacji winien traktować równo wszystkich mieszkańców społeczności lokalnej, szanując imię i godność każdego z nich.
 3. Pracownik samorządowy wypełnia polecenia przełożonego, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

§ 6

 1. Pracownik samorządowy ponosi odpowiedzialność za własne działania.
 2. Pracownik samorządowy po ujawnieniu próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji powiadamia niezwłocznie odpowiednie instytucje lub organy.
 3. Pracownik samorządowy zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w Urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu a w przypadku braku ich reakcji, odpowiednim organom.

§ 7

 1. Pracownik samorządowy nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym.
 2. Pracownik samorządowy nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć.
 3. Pracownik samorządowy nie może wykorzystywać swojego stanowiska dla uzyskania jakichkolwiek korzyści dla siebie i swoich bliskich.

§ 8

 1. Pracownik samorządowy winien udostępnić zainteresowanym informacje i dokumenty dotyczące ich spraw zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.
 2. Pracownik samorządowy obowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

§ 9

 1. Pracownik samorządowy powinien być zatrudniany, wynagradzany i awansowany w oparciu o przesłanki merytoryczne: kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 2. Pracownik samorządowy rozwija swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębia wiedzę potrzebną do wykonywania swoich obowiązków.
 3. Pracownik samorządowy udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.

§ 10

 1. Pracownik samorządowy winien zachowywać się godnie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając uznanych reguł, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.
 2. Pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie w kontaktach z obywatelami, jest pomocny i udziela wyczerpujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania.
 3. Pracownik samorządowy swym praworządnym, uczciwym i godnym postępowaniem oraz nienaganną postawą etyczną dba o pozytywny wizerunek i prestiż Urzędu.

§ 11

Pracownik samorządowy za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponosi odpowiedzialność porządkową, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności karnej.

§ 12

Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem winno być załączone do akt osobowych.

 

:: Zasady i tryby przygotowania, wydawania i przekazywania do realizacji aktów prawnych (zał. 3)

Załącznik nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Włoszczowa

§ 1

Projekt aktu prawnego należy opracować według zasad techniki prawodawczej, a w szczególności:

 1. postanowienia aktu prawnego nie mogą być sprzeczne z prawem,
 2. akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego, a także wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej,
 3. akt prawny nie może zawierać postanowień stanowiących powtórzenie przepisów zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu,
 4. układ przepisów powinien być przejrzysty, a redakcja jasna, ścisła i zwięzła oraz zgodna z zasadami pisowni polskiej,
 5. dla oznaczenia jednakowych pojęć należy używać takich samych wyrazów i określeń prawnych, jakie przyjęte są w obowiązującym ustawodawstwie,
 6. określenie dotyczące woli prawodawcy powinny być redagowane w formie bezosobowej (np. „uchwala się”, „zarządza się”, „zatwierdza się”, „ustala się” itp.),

§ 2

Projekt aktu prawny zawiera:

 1. tytuł,
 2. podstawę prawną,
 3. treść merytoryczną,
 4. przepisy o wejściu w życie.

§ 3

 1. Tytuł projektu aktu prawnego powinien składać się z następujących części:
  1. oznaczenie rodzaju aktu (np. „Uchwała nr …, Zarządzenie nr ..., Okólnik nr ...),
  2. oznaczenie organu wydającego akt (np. Rada Miejska, Burmistrz Gminy),
  3. datę aktu (w słownym brzmieniu nazwy miesiąca i przy stosowaniu znaku „r.” jako skrótu wyrazu rok),
  4. ogólne określenie przedmiotu normowanego danym aktem.
 2. Poszczególne części tytułu należy podawać w oddzielnych wierszach w kolejności określonej w ust. 1.
 3. W projekcie aktu prawnego zamieszcza się wyrazy „Nr” i „z dnia” z pozostawieniem miejsca na wpisanie numeru i daty.

§ 4

 1. Podstawę prawną zamieszczać należy w akcie prawnym bezpośrednio po tytule, przykładowo przez użycie określeń „Na podstawie art. …. ustawy z dnia …. w sprawie. …..(Dz. U. z ….... Nr …..... Poz. …........) uchwala się / zarządza się / zatwierdza się / ustala się co następuje:”
 2. Podstawę prawną do wydania aktu prawnego stanowią odpowiednie przepisy prawa materialnego oraz przepisy określające kompetencje danego organu do wydania aktu.
 3. W podstawie prawnej należy powołać odpowiednie przepisy prawne przez podanie konkretnego artykułu (paragrafu, ustępu, punktu, litery), pełnej nazwy i daty aktu (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały itp.) stanowiącego podstawę prawną do wydania danego aktu, miejsce jego ogłoszenia oraz numeru i pozycji organu promulgacyjnego.

§ 5

 1. Treść aktu prawnego powinna zawierać:
  1. osnowę, to jest właściwe unormowanie lub rozstrzygnięcie sprawy,
  2. wskazanie wykonawcy lub wykonawców,
  3. wskazanie - w miarę potrzeby – przepisów uchylanych danym aktem, z podaniem rodzaju, daty i tytułu uchylonego aktu oraz w przypadku, gdy akt ten był publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa – numeru i pozycji Dziennika.
  4. Określenie terminu wejścia w życie aktu prawnego, które może mieć następujące brzmienie:
  1. „….wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”,
  2. „….wchodzi w życie z dniem ……”,
  3. „….wchodzi w życie z dniem podjęcia”,
  4. „….wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”,
  5. „....wchodzi w życie z dniem podpisania”.
 2. Treść aktu prawnego dzieli się na paragrafy, w których ujmować należy każdą samodzielną myśl. Jeżeli za przejrzystością treści aktu przemawia jego dalszy podział, to paragrafy mogą być dzielone na ustępy rozumiane jako samodzielne zdania, oznaczone cyfrą arabską z kropką, a gdy zachodzi potrzeba – ustępy mogą być dzielone na punkty, oznaczone cyframi arabskim z nawiasem z prawej strony. Punkty natomiast mogą być dzielone na litery z nawiasem z prawej strony, z tym, że każdy punkt i literę pisze się od nowego wiersza.
 3. Przy cytowaniu (powoływaniu) odpowiedniego przepisu stosować należy następujące skróty:
  1. dla artykułu – „art.”
  2. dla paragrafu – „§”
  3. dla ustępu - „ust.”
  4. dla punktu - „pkt”
  5. dla litery - „lit.”

§ 6

 1. Do aktu prawnego dołącza się uzasadnienie sporządzone na osobnej karcie.
 2. Uzasadnienie do projektu powinno w sposób jasny i wyczerpujący a jednocześnie zwięzły i konkretny przedstawić sytuację faktyczną w dziedzinie stanowiącej przedmiot objęty uregulowaniem, przytoczyć w formie syntetycznej argumenty przemawiające za potrzebą i celowością wydania danego aktu oraz wskazać – w razie potrzeby – na przewidywane efekty i następstwa finansowe, a także podać czy wydatki związane z realizacją aktu prawnego znajdują pokrycie w budżecie gminy.
 3. Uzasadnienie podpisuje wnioskodawca projektu.

§ 7

 1. W razie potrzeby do aktu prawnego dołącza się załączniki, w których zamiesza się w szczególności wzory formularzy, schematów, a także teksty o charakterze specjalistycznym (np. regulaminy).
 2. Odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach aktu prawnego.

§ 8

W przypadku, gdy wynika to w sposób wyraźny z przepisów, bądź też, gdy wymaga tego charakter i waga normowanej danym aktem prawnym sprawy, należy jego projekt uzgodnić z zainteresowanymi komórkami.

§ 9

Projekt aktu prawnego przedkłada się radcy prawnemu lub referentowi prawnemu do zaopiniowania.

§ 10

Biuro Rady Miejskiej nadaje projektowi uchwały numer kolejny wynikający z rejestru projektów i w odpowiedniej ilości przekazuje radnym.

§ 11

Podjęte zarządzenia, okólniki winny być podpisane przez Burmistrza i zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny.

§ 12

 1. Projekt zarządzenia Burmistrza sporządza się w 4 egzemplarzach.
 2. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego nadaje po podpisaniu przez Burmistrza, numer zarządzenia.

§ 13

 1. Rejestr aktów prawnych powinien zawierać następujące rubryki:
  1. numer porządkowy,
  2. data wydania aktu,
  3. przedmiot sprawy,
  4. wnioskodawca (wykonawca),
  5. data wejścia w życie,
  6. uwagi.
 2. Przy rejestrowaniu aktu należy wpisać w nazwie danego aktu numer porządkowy, wynikający z zapisu w rejestrze, łamany przez rok.

§ 14

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przechowuje oryginały aktów prawnych oraz przekazuje ich kopie właściwym komórkom (wykonawcom) do realizacji.

§ 15

 1. Akt prawny zmienia się poprzez jego nowelizację.
 2. Przy znacznej ilości zmian tego samego aktu prawnego należy rozważyć możliwość podjęcia nowego aktu.
 3. Nowelizuje się zawsze pierwotny akt prawny przy uwzględnieniu późniejszych zmian.

§ 16

 1. Jeżeli liczba zmian aktu prawnego była duża, można w kolejnym akcie nowelizującym zamieścić upoważnienie do ogłoszenia tekstu jednolitego.
 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w drodze obwieszczenia wydanego przez właściwy organ, a tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia.
 3. Tytuł obwieszczenia otrzymuje brzmienie: „Obwieszczenie Burmistrza Gminy ……… z dnia ……. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ………………..”

§ 17

Tekst jednolity redaguje się w następujący sposób:

 1. zachowuje się numerację pierwotnego tekstu aktu prawnego, bez wprowadzania w tej numeracji zmian wynikających z dokonanej nowelizacji,
 2. w miejsce przepisów uchylonych wpisuje się określenie „skreślony”, a w odnośniku podaje się numer i tytuł aktu uchylającego oraz datę jego wejścia w życie,
 3. przy przepisach zmienianych albo przepisach nowych podaje się w odnośniku tytuł aktu nowelizującego w całości oraz wskazuje przepis aktu nowelizującego i datę jego wejścia w życie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Wojciech Cichecki
Informację wprowadził:
Wojciech Cichecki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-30
Data ostatniej zmiany:
2005-02-16
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)