Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2014-10-03

Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 02 października 2014r

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie.

2014-10-07

I N F O R M A C J A

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. pełnomocnicy komitetów wyborczych lub  upoważnione przez nich osoby mogą do dnia 17 października 2014 roku (piątek) zgłaszać tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, którzy zarejestrowali kandydata na burmistrza, lub którzy mają zarejestrowaną listę kandydatów na radnych w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są dokonywane na druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P z 2014r. poz.783).

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w sekretariacie  (pok. nr 17) w godzinach pracy Urzędu Gminy Włoszczowa, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Burmistrz Gminy Włoszczowa (-) Bartłomiej Dorywalski

2014-10-07

Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 07 października 2014r

w sprawie powołania operatorów do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie.

2014-10-09

Zarządzenie nr 0050.54.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 października 2014 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Włoszczowa obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-13

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 października 2014r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r., uchwały Nr XL/377/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i zarządzenia Nr 0050.54.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 października 2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Włoszczowa obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2014-10-20

Informacja

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie
z dnia 17 października 2014r.

o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

2014-10-20

Informacja

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie
z dnia 17 października 2014r.

o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów dla list komitetów wyborczych

2014-10-22

Komunikat

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie
z dnia 21 października 2014r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej we Włoszczowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2014-10-23

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Burmistrza Gminy Włoszczowa
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza we Włoszczowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Włoszczowa:

2014-10-23

Uchwała Nr 14/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 22 października 2014r

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Włoszczowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

2014-10-23

Informacja

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

2014-10-24

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie
z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej we Włoszczowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza we Włoszczowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza we Włoszczowie podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

2014-10-27

Informacja

INFORMACJA
O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYBORY DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE, BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA, RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

2014-10-27

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, podaje się do publicznej wiadomości wyborców, iż sporządzony został „SPIS WYBORCÓW” w wyborach ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2014-10-27

Informacja

INFORMACJA
o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 182 § 10  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

2014-11-05

Komunikat

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie
z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie zmiany w składach członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.

2014-11-12

Wyjaśnienia PKW

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie "ciszy wyborczej"

2014-11-12

Informacja

W wyborach samorządowych w spisach wyborców ujmowane są (będą mogły wziąć udział w głosowaniu) wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców.
Zameldowanie na pobyt czasowy nie skutkuje wpisaniem do rejestru wyborców i ujęciem w spisie wyborców z urzędu.

2014-11-13

Informacja

I N F O R M A C J A
    Uprzejmie informujemy, że w dniu wyborów 16 listopada 2014r. (niedziela) zapewniony będzie transport wyborców niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do lokali wyborczych w godzinach od 1000 – 1800.

 Zgłoszenia można dokonywać pod nr telefonu 41 3942669 w niedzielę 16 listopada 2014r. od godziny 700 do 1500.
Burmistrz
/-/ Bartłomiej Dorywalski
2014-11-14

Informacja

INFORMACJA

 Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia  głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

i n f o r m u j e  się,   ż e

Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczną pracę w dniu 16 listopada 2014 roku (niedziela) o godzinie 600. Natomiast lokale wyborcze otwarte będą w godz. od  700 do 2100.


Burmistrz

/-/ Bartłomiej Dorywalski

2015-01-02

Zarządzenie Nr 1/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1/2015

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym nr 7.

2015-01-05

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach

z dnia 5 stycznia 2015 r.

o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.

2015-01-05

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach

z dnia 5 stycznia 2015 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.

2015-01-08

Zarządzenie nr 0050.1.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 stycznia 2015 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszczowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

2015-01-15

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 14 stycznia 2015r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich  granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r.

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie, zarządzonych na dzień 29 marca 2015r.

2015-02-04

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 lutego 2015r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie

2015-02-06

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 6 lutego 2015 roku

Na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014r. poz. 789) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018 podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie oraz o miejscu, dniach i godzinach dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnego do Rady Miejskiej we Włoszczowie.

2015-02-12

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 6 lutego 2015 roku

o działaniach związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym nr 7 , zarządzonych na dzień 29 marca 2015r.

2015-02-12

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie, zarządzonych na dzień 29 marca 2015r.

2015-02-23

Informacja

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 29 marca 2015r. pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą do dnia 27 lutego 2015 roku (piątek) zgłaszać tylko po jednym kandydacie do obwodowej komisji wyborczej Nr 4.

2015-02-23

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 23 lutego 2015 roku

o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów dla list komitetów wyborczych.
2015-02-25

Zarządzenie nr 0050.15.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Włoszczowa obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku.

2015-02-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 25 lutego 2015r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą  Nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. i zarządzenia Nr 0050.15.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia  25 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Włoszczowa obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  podaje się do wiadomości wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie, zarządzonych na dzień 29 marca 2015r.

2015-03-02

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2015 roku

o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie, zarządzonych na dzień 29 marca 2015r.

2015-03-03

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie
z dnia 26 lutego 2015 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku.

2015-03-04

Uchwała Nr 6/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 4 we Włoszczowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku.

2015-03-17

Informacja

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej.

2015-03-27

Informacja

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że w dniu wyborów uzupełniających 29 marca 2015r. (niedziela) zapewniony będzie transport wyborców niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do lokalu wyborczego w godzinach od 1000 – 1800.

Zgłoszenia można dokonywać pod nr telefonu 41 3942669 w niedzielę 29 marca 2015r. od godziny 700 do 1500.

Burmistrz
/-/ Grzegorz Dziubek

2015-03-27

Informacja

Informacja
o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym nr 7

i n f o r m u j e  się,   ż e

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą: Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Staszica ul. Wiśniowa 23 Włoszczowa rozpoczyna pracę w dniu 29 marca 2015 roku (niedziela) o godzinie 600. Natomiast lokal wyborczy otwarty będzie w godz. od  700 do 2100.

Obwodowa Komisja Nr 4

2015-04-07

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015r.

 1  2  3 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-23 09:02:33, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)