Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/351/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/332/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2014 rok."

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/352/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych we Włoszczowie.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/353/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszczowie.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/354/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszczowie.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/355/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości położonej w Czarncy.
2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/356/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego - świetlicy stanowiącego własność Gminy Włoszczowa położonego w budynku mieszkalnym w Koniecznie w trybie przetargu.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/357/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/358/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszczowie.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/359/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszczowie.
2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/360/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/361/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/362/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół i gimnazjów.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/363/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/364/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włoszczowie do występowania przed właściwymi organami.

2014-06-05

Uchwała Nr XXXIX/365/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/366/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Nr II Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/367/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie ustanowienia kierunków działania Burmistrza Gminy Włoszczowa dotyczące zaopatrzenia miasto Włoszczowa w energię cieplną.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/368/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włoszczowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/369/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie zmian w "Programie współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014."

2014-09-18

Uchwała Nr XL/370/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2014-2018.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/371/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/350/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/372/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018".

2014-09-18

Uchwała Nr XL/373/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu nieruchomościach stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/374/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2014 - 2025.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/375/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/376/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/377/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/378/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury we Włoszczowie i zmiany uchwały Nr IX/81/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/379/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/361/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/380/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/381/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/382/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/383/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

2014-09-18

Uchwała Nr XL/384/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie wniosku o nabycie przez Gminę Włoszczowa mienia ogólnonarodowego (państwowego) na cele związane z realizacją zadań własnych.

2014-11-18

Uchwała Nr XLI/385/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

2014-11-18

Uchwała Nr XLI/386/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 rok.

2014-11-18

Uchwała Nr XLI/387/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

2014-11-18

Uchwała Nr XLI/388/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

2014-11-18

Uchwała Nr XLI/389/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2014-2025.

2014-11-18

Uchwała Nr XLI/390/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)