Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Dokumenty dot. Rejestru Instytucji Kultury

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Hebdowski (hebdow)
Data wytworzenia:
2013-06-04
Data publikacji:
2013-06-04
Data ostatniej zmiany:
2015-08-07

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa

Ikona statystyk

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Włoszczowa prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z §10 ust.1 rozporządzenia, rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

              1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

              2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu).

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze poprzez otwarty dostęp do jego zawartości jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowania akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie (wzór wniosku w załączeniu).

5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zdania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

7. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1044 ze zm.) wg załącznika zwierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – opłata wynosi 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu. Opłatę uiszcza się przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578 lub w kasie Urzędu w godzinach od 8 00 do 14 30.

8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje 
z chwilą złożenia wniosku.

Sposób prowadzenia rejestru instytucji, dla których organizatorem jest Gmina Włoszczowa:

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej (rejestr instytucji kultury w załączeniu).

2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3. Zmian wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu lub na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej (wzór wniosku w załączeniu).

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)