Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury we Włoszczowie

Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie

Uchwała Nr IV/28/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy

Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwiec 2011 roku

Ikona statystyk
sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwiec 2011 roku

Ikona statystyk
Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Żelisławice I" na obszarze gminy Włoszczowa

Uchwała Nr VIII/65/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwiec 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Uchwała Nr X/79/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Włoszczowa

Uchwała Nr X/81/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszczowa na lata 2011-2015.

Uchwała Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2016 roku

Uchwała Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie uznania za pomnik przyrody grupę drzew gatunku dąb szypułkowy w Gminie Włoszczowa

Uchwała Nr XV/107/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/108/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XV/109/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 rok

Uchwała Nr XV/110/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/123/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Uchwała Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)