Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.)

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U, z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.07.2021 r, (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 13 07 2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (decyzja Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.11.2017 г znak: ROL 6341 75.2017.II).na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych dowożonych wozem asenizacyjnym bezpośrednio do stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków we Włoszczowie.

 

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

zawiadamia

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy PGE Energia Odnawialna S. A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Kamińskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów 2 o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych nr 639/2, 640/7, 640/6 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.”

DECYZJA

Ikona statystyk

Decyzja

Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej miasta Włoszczowa oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w wspólnocie gruntowej

orzekam

DECYZJA

Ikona statystyk

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202 lr. poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202lr. poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.202lr. Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Karola Kossakowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca-Kąty”po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

orzekam:

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację, że od 15 sierpnia br. do 31 marca 2022r. w każdą sobotę i niedzielę oraz pozostałe dni wolne od pracy na całym terenie obwodu łowieckiego nr 119 planowane są polowania zbiorowe, które będą przeprowadzane przez Koło łowieckie „Jenot” w Częstochowie.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 524, 525/2 (obręb 0019) w miejscowości Motyczno, Gmina Włoszczowa”, wszczętego na wniosek Inwestora – Elektrownia PV 60 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Izę Michałek.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku z linią produkcji pelletu wraz z częścią magazynową i mediami na działkach o nr ew. 174 i 175 położonych w miejscowości Bebelno Wieś, gmina Włoszczowa”, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 524, 525/2 (obręb 0019) w miejscowości Motyczno, Gmina Włoszczowa” zostaje przedłużony do dnia 19.08.2021r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania, że w dniu 15.07.2021r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2021r. firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa, została wydana decyzja umarzająca postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiorczej pochodni odgazowania aktywnego do spalania biogazu z kwatery na terenie dz. nr ewid. 9001/3 składowiska odpadów „Kępny Ług” we Włoszczowie”.

Informacja

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza dodatkową rekrutację na rachmistrzów spisowych,  którzy do 30 września 2021 roku uczestniczyć będą w spisywaniu mieszkań i ludności na terenie Gminy Włoszczowa

DECYZJA

Ikona statystyk

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

orzekam:

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych, samoobsługowej myjni samochodowej i budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi na działkach nr ewid. 5427/1, 5427/2 i 5427/4 we Włoszczowie” zostaje przedłużony do dnia 14.08.2021r. z uwagi na pismo złożone przez Inwestora dotyczące przedłużenia terminu na uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia do dnia 15.07.2021r. oraz oczekiwanie na opinie Organów opiniujących przedsięwzięcie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Kąty gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 19,31,33,34,39,53,67,73,90, 106, 110, 119, 134, 140, 186,226 stanowią mienie gromadzkie informuję, iż celem prawidłowego rozpoznania sprawy i zebrania kompletnego materiału dowodowego koniecznym jest przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi Kąty.

 

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-29 10:20:50, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)