Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                            O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 31 § 2 w zw. z art. 31 § 1 pkt 2 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego do obsługi zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wraz z mediami”, że w dniu 05.06.2023r. zostało wydane postanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (miasto), ul. Sportowa 30/B do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej
do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat


Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

            Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Pani Marty Pięta, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego do obsługi zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wraz z mediami.”  

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w związku ze złożonym odwołaniem od decyzji Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 05.05.2023r. znak: MRO.6331.1.2020.TS2, w sprawie zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa, zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Z treścią ww. odwołania strony oraz aktami sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach.

Sprawozdanie

Ikona statystyk

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku pełnomocnika, działającego w imieniu i na rzecz Powiatu Włoszczowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów, budowę i przebudowę rowów drogowych wraz z zabudowanymi na nich przepustami i wylotami oraz likwidację rowów drogowych wraz z przepustami, realizowanych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T w miejscowości Silpia Mała", obręb Gościencin i Silpia Mała, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Decyzja

Ikona statystyk

Na podstawie art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 775 z późn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogusława Choińskiego działającego z pełnomocnictwa PKP PLK S.A. Starosta Włoszczowski

1.       Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 31 § 2 w zw. z art. 31 § 1 pkt 2 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Kępny Ług” we Włoszczowie, gm. Włoszczowa, pow. Włoszczowski, woj. świętokrzyskie”, że w dniu 23.05.2023r. zostało wydane postanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (miasto), ul. Sportowa 30/B do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                         O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Kępny Ług” we Włoszczowie, gm. Włoszczowa, pow. Włoszczowski, woj. świętokrzyskie”.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze z przyłączami do granic posesji we Włoszczowie”, planowanego do realizacji w obrębach ewidencyjnych miasta Włoszczowa: 0004 dz. nr ewid. 2826/4, 2846/15, 2846/7, 2845/1, 2823, 2326/3, obręb 0003 dz. nr ewid. 2337, 2336/1, 1875/3, 1874/2.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze z przyłączami do granic posesji we Włoszczowie”, planowanego do realizacji w obrębach ewidencyjnych miasta Włoszczowa: 0004 dz. nr ewid. 2826/4, 2846/15, 2846/7, 2845/1, 2823, 2326/3, obręb 0003 dz. nr ewid. 2337, 2336/1, 1875/3, 1874/2, że termin wydania przedmiotowej decyzji zostaje przedłużony do dnia 16.06.2023r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Włoszczowa jak i osób spoza gminy.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Kępny Ług” we Włoszczowie, gm. Włoszczowa, pow. Włoszczowski, woj. świętokrzyskie”.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ogłasza, że w dniu 07.06.2023 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy
ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu
pożarniczego

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz.775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 10.05.2023r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2023r. uzupełnionego w dniach 02.03.2023r., 20.03.2023r., 24.03.2023r., firmy EPLANT 37 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Łachów II" o łącznej mocy nieprzekraczającej 2MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną w miejscowości Łachów, gmina Włoszczowa”, na części działek oznaczonych nr ewid. 17 i 19, obręb 0016 Łachów.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775),

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 10.05.2023r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach został przekazany wniosek tut. Organu o unieważnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa” oraz o wyznaczenie innego organu do załatwienia przedmiotowej sprawy, w związku z tym, że w/w decyzja wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, gdyż stroną postępowania był Grzegorz Dziubek pełniący funkcję Burmistrza Gminy Włoszczowa. 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 09.05.2023r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2023r. uzupełnionego w dniu 14.03.2023r. Pani Agaty Piechota, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie części działek oznaczonych nr ewid. 189 i 190, obręb Nieznanowice.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
z dnia 27.04.2023 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) w związku zart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.3193.2022.MS z dnia 27.04.2023 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków we Włoszczowie do Strugi P (odcinka cieku „Dopływ spod Włoszczowy”) poprzez wylot znajdujący się na lewym brzegu rzeki Strugi P w km 1+000 na dz. 2326/3 obr. 04 Włoszczowa oraz wygaszająca decyzję Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.42.2013.il z dnia 07.10.2013 r. z dniem uzyskania ostateczności decyzji - nowego pozwolenia wodnoprawnego.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z art. 234 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 05.05.2023r. postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Siuta, dotyczące zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa, zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

Ogłoszenie o przetargu

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa Gminy Włoszczowa  nieruchomości stanowiących własność ogłasza, że w dniu 6 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa przyul. Partyzantów 14 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem-dzierżawę na okres do 10 lat

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-05 10:54:39, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)