Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.                 z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 26 stycznia 2023r. została wydana decyzja na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.   we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa działającego przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego z częścią higieniczno - sanitarną, przewidzianego do realizacji na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 9002, położonej w obrębie 01 miasta Włoszczowy.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisów art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art.66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 stycznia 2023r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: FIP.6730.2.60.2022.GJ4 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Bebelno-Kolonia do 0,9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 9, położonej w Bebelnie Kolonii.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy Eplant 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków działającej za pośrednictwem Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych "Łachów II" o łącznej mocy nieprzekraczającej 2MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną w miejscowości Łachów, gmina Włoszczowa”.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa”, że termin wydania przedmiotowej decyzji zostaje przedłużony do dnia 25.02.2023r. z uwagi na 14 dniowy termin na doręczenie stronom obwieszczenia i 7 dniowy termin na wypowiedzenie stron odnośnie zebranych dowodów i materiałów.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki o numerach: 1805 o pow. 0,3410 ha, 1874/1 o pow. 0,0618 ha, 1874/2 o pow. 3,3902 ha, 1885/1 o pow. 2,0475 ha, 2327 o pow. 0,1178 ha położone w obrębie 03 Włoszczowa - miasto oraz 2823 o pow. 12,4112 ha, 2827 o pow. 0,3495 ha, położone w obrębie 04 Włoszczowa - miasto.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 16.01.2023r. do 06.02.2023r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej we Włoszczowie, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Pani Renaty Krupy.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 350/2 o pow. 0,0018 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.4.2022.KK z dnia 01.09.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa Nr 0401T” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu W łoszczowskiego.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Rogienice gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 364/3, 364/4 stanowią mienie gromadzkie.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Włoszczowa oferuje do wynajęcia:

1.  Lokal użytkowy o powierzchni 102,50m² z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kurzelów przy ul. Kieleckiej 25, obręb 13, działka nr 757 o powierzchni 0,20ha, zabudowana budynkiem. Budynek parterowy, murowany w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną, wodną podłączoną do sieci, instalację kanalizacyjną podłączoną do zbiornika bezodpływowego, instalację centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni opalanej ekogroszkiem. Wynajem lokali może nastąpić na korzystnych warunkach, przy zastosowaniu minimalnych stawek za czynsz.

2. Budynek znajdujący się w miejscowości Konieczno 129a, obręb 12, działka nr 974/3 o powierzchni 0,21ha, w którym prowadzona była Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budynek piętrowy, murowany w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną, wodną podłączoną do sieci, instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci, instalację centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni opalanej węglem. Wynajem budynku może nastąpić na korzystnych warunkach, przy zastosowaniu minimalnych stawek za czynsz.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. Nr 33) Urząd Gminy Włoszczowa z siedzibą ul. Partyzantów 14 we Włoszczowie.

Tel.: 3942669 wew.116, 3942361, 660 295 150, e-mail: m.slezak@gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa”, wszczętego na wniosek Inwestora - firmy Solarius Technology Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na postawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym omaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 823/94 o pow. 0,0347 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Motyczno gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.4.2022.KK z dnia 01.09.2022r.  o zezwoleniu  na  realizację  inwestycj i  drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0249T na odcinku Motyczno — droga powiatowa Nr 0401T” — kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Wtoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Siuta dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa zostaje przedłużony do dnia 05.03.2023r. z uwagi na konieczność uzyskania opinii od biegłego posiadającego specjalistyczną wiedzę w zakresie postępowań wodnoprawnych. Powyższe działania maja na celu zebranie pełnego materiału dowodowego przez organ, w celu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie hodowli bydła mlecznego w istniejących budynkach inwentarskich do docelowej obsady 84 DJP” zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 500 obręb 05 Bebelno Wieś, zostaje przedłużony do dnia 08.02.2023r. z uwagi na pismo Pełnomocnika Inwestora o przedłużenie terminu na uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia do dnia 31.01.2023r. oraz oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, w ilości 958,04 m3 pozyskanego z działek leśnych nr ewid. 3218, 3219/2, 3220, 3221/2 obręb 04 m. Włoszczowa, stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

Informacja o wynikach przetargu

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości wyniki I ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 14.12.2022r na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

 

Informacja

Ikona statystyk

Informacja o przystąpieniu Gminy Włoszczowa do zakupu paliwa stałego
do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że Gmina Włoszczowa przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023          

Informacja

Ikona statystyk

Informacja o przeprowadzeniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Burmistrz Gminy Włoszczowa na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r.  o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692 ze zm.) informuje o przeprowadzeniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

Kominiarze podczas przeglądów okresowych będą mogli także weryfikować prawdziwość oświadczeń złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

    Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków reprezentowanej przez Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych Wola Wiśniowa o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością realizacji w dowolnych konfiguracjach mocy, zlokalizowaną w miejscowości Wola Wiśniowa, gmina Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 484, 500, 501, 1413 obręb 27 Wola Wiśniowa.

 

Konsultacje społeczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490)

Ikona statystyk

Informujemy, że w dniu 1 września 2022 r. do Urzędu Gminy Włoszczowa wpłynęła oferta Fundacji „Folwark Podzamcze” z siedzibą we Włoszczowie, ul. Podzamcze 15, 29-100 Włoszczowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „VII Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2022”.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Włoszczowa zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni tj. do dnia 8 września 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa, na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszczowa w aktualnościach i w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszczowa. Ewentualne uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Gminy Włoszczowa (ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa) w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, tj. do dnia 8 września 2022 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 13:38:38, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)