Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

dyrektor PGW Wody Polskie

zawiadamia, że na wniosek z dnia 23.04.2021 r., skorygowany pismem z dnia 12.01.2022 r. (uzupełnienie wniosku) zostało wszęte postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb kompleksu stawowego ryb karpiowatych "Rząbiec" na usługi wodne polegające na piętrzeniu wody na mnichu Nr 1 do rzędnej 244,90 m n.p.m.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 21.01.2022r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2021r. uzupełnionego pismami z dnia 20.10.2021r. i 02.12.2021r., Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa reprezentowanego przez Pełnomocnika, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 0248T Gościencin – Silpia Mała”
.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                   O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa zakładu RIPOK „Kępny Ług” we Włoszczowie, gm. Włoszczowa, pow. Włoszczowski, woj. świętokrzyskie”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 08.12.2021r. na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Włoszczowa. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 20.01.2022r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.08.2021r. uzupełnionego pismami z dnia 09.08.2021r., 16.09.2021r., 20.10.2021r., 26.10.2021r. oraz 06.12.2021r. firmy PV OZE 2 Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów reprezentowanej przez Pełnomocnika została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie 0004 Włoszczowa działki nr ewid. 3029/1, 3063, 3026 i 3027.”

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,9 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Włoszczowa”, planowanego do  realizacji na terenie działek o nr ewid. 2376, 2377, 2378, 2379, 2349 i 2350 położonych w obrębie 0001 Włoszczowa

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa   o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)  z a w i a d a m i a m,

że w dniu 31 grudnia 2021r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,              ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Ogrodowej z rur PE dn40 mm oraz ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4040/1, 8049, 8078, 8094, 8034, położonych w obrębie 06 miasta Włoszczowa.

 

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 22.02.2022r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędą się II ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa:

- dzierżawa części nieruchomości o łącznej pow. 6,1835ha położonych we Włoszczowie przy
ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na cele rolne;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 0,0665 ha położonej w Czarncy
(od ul. Włoszczowskiej) z przeznaczeniem na cele rolne.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Siuta dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa zostaje przedłużony do dnia 15.02.2022r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przygotowania rozstrzygnięcia mającego na celu należyte i wyczerpujące rozpoznanie sprawy. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszczowa oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu i w pobliżu terenu objętego postępowaniem.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych, samoobsługowej myjni samochodowej i budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi na działkach nr ewid. 5427/1, 5427/2 i 5427/4 we Włoszczowie” zostaje przedłużony do dnia 14.12.2021r. z uwagi na oczekiwanie na wyjaśnienia Inwestora oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JARMET” Krzysztof Jarmuda, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu metali kolorowych i złomu stalowego” planowanego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 5430/1 położonej w obrębie 05 Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych, samoobsługowej myjni samochodowej i budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi na działkach nr ewid. 5427/11, 5427/2 i 5427/4 we Włoszczowie”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, że:

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

      Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w dniach:

07.11.2021r. – Motyczno – Kużnica.

21.11.2021r. – Belina - Tartak.

05.12.2021r. – Jamskie - Henryków.

12.12.2021r. – Kopina - Jamskie.

24.12.2021r. – Włoszczowa – Danków – Motyczno.

02.01.2022r. – Gojsc – Biadaszek – Murowaniec.

30.01.2022r. – Kurzelów – Brzeście – Kluczewsko.

na terenie obwodu łowieckiego  nr 73 i 74 przez Koło Łowieckie „Belina” we Włoszczowie. Polowania będą odbywały się od godziny 9:00.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 18.11.2021r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędą się I ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa:

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 15m2 położonej we Włoszczowie przy ul. Sienkiewicza 40 z przeznaczeniem pod ustawienie garażu blaszaka;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 30m2 położonej we Włoszczowie przy Placu Wolności (Park) z przeznaczeniem pod ustawienie konteneru, pawilonu lub budki gastronomicznej nietrwale związanej z gruntem, z której prowadzona będzie działalność handlowa – mała gastronomia;

- dzierżawa powierzchni 1m2 masztu kratownicowego z przeznaczeniem na zamontowanie anten nadawczo – odbiorczych do świadczenia dla mieszkańców usług dostawy internetu;

- dzierżawa części nieruchomości o łącznej pow. 6,1835ha położonych we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na cele rolne;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 0,0665 ha położonej w Czarncy (od ul. Włoszczowskiej) z przeznaczeniem na cele rolne;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 0,0760 ha położonej w Czarncy (od ul. Południowej) z przeznaczeniem na cele rolne.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów 2 o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych nr 639/2, 640/1, 640/6 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie” wszczętego na wniosek firmy PGE Energia Odnawialna S. A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Włoszczowa” planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 3029/1, 3063, 3026 i 3027 położonych w obrębie 04 Włoszczowa, wszczętego na wniosek firmy PV OZE 2 Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów reprezentowanej przez Pełnomocnika, zostaje przedłużony do dnia 04.12.2021r. z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie wniosku przez Inwestora w związku z pismem z dnia 16.09.2021r.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Konsultacje społeczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Ikona statystyk

Informujemy, że w dniu 1 września 2021 r. do Urzędu Gminy Włoszczowa wpłynęła oferta Fundacji „Folwark Podzamcze” z siedzibą ul. Podzamcze 15, 29-100 Włoszczowa, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „VI Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2021”.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Włoszczowa zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni tj. do dnia 10 września br. w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnym portalu miasta w aktualnościach, w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszczowa. Ewentualne uwagi należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Gminy Włoszczowa (ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa) w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, tj. do dnia 10 września 2021 r.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

                                                                          Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.68.2021 z dnia 1 września 2021r. w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczajcy bezpośrednią obsługę interesanatów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku
z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy PGE Energia Odnawialna S. A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Kamińskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów 2 o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych nr 639/2, 640/7, 640/6 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-26 13:43:18, zmian dokonał(a): Anna Malinowska

WCAG 2.0 (Level AA)