Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

      Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w dniach:

07.11.2021r. – Motyczno – Kużnica.

21.11.2021r. – Belina - Tartak.

05.12.2021r. – Jamskie - Henryków.

12.12.2021r. – Kopina - Jamskie.

24.12.2021r. – Włoszczowa – Danków – Motyczno.

02.01.2022r. – Gojsc – Biadaszek – Murowaniec.

30.01.2022r. – Kurzelów – Brzeście – Kluczewsko.

na terenie obwodu łowieckiego  nr 73 i 74 przez Koło Łowieckie „Belina” we Włoszczowie. Polowania będą odbywały się od godziny 9:00.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 18.11.2021r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędą się I ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa:

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 15m2 położonej we Włoszczowie przy ul. Sienkiewicza 40 z przeznaczeniem pod ustawienie garażu blaszaka;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 30m2 położonej we Włoszczowie przy Placu Wolności (Park) z przeznaczeniem pod ustawienie konteneru, pawilonu lub budki gastronomicznej nietrwale związanej z gruntem, z której prowadzona będzie działalność handlowa – mała gastronomia;

- dzierżawa powierzchni 1m2 masztu kratownicowego z przeznaczeniem na zamontowanie anten nadawczo – odbiorczych do świadczenia dla mieszkańców usług dostawy internetu;

- dzierżawa części nieruchomości o łącznej pow. 6,1835ha położonych we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na cele rolne;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 0,0665 ha położonej w Czarncy (od ul. Włoszczowskiej) z przeznaczeniem na cele rolne;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 0,0760 ha położonej w Czarncy (od ul. Południowej) z przeznaczeniem na cele rolne.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)   z a w i a d a m i a m,

że w dniu 15 października 2021r. została wydana decyzja na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63x5,8, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 6230, 6229/1,  położonych w obrębie 06 Włoszczowa, ul. Polna i ul. Kwiatowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Siuta dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa zostaje przedłużony do dnia 15.11.2021r.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych, samoobsługowej myjni samochodowej i budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi na działkach nr ewid. 5427/1, 5427/2 i 5427/4 we Włoszczowie” zostaje przedłużony do dnia 14.11.2021r. z uwagi na oczekiwanie na wyjaśnienia Inwestor oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admnistracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam

Zawiadomienie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735.),

 zawiadamiam

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 13.10.2021r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2021r. uzupełnionego w dniach 18.05.2021r. i 16.07.2021r. Państwa Małgorzaty i Jacka Lesiak została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie budynku z linią produkcji pelletu wraz z częścią magazynową i mediami na działkach o nr ew. 174 i 175 położonych w miejscowości Bebelno Wieś.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w dniach: 06.11.2021 r., 04.12.2021 r., 08.01.2022 r., 22.01.2022 r., 05.02.2022 r., na terenie obwodu łowieckiego  nr 75 obejmującego sołectwa Gościencin, Kurzelów oraz Silpia Duża przez Koło Łowieckie „Żubr” w Bytomiu. Polowania będą odbywały się od godziny 8:00.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2021 r., poz 735 ze zm.)

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 12.10.2021r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2021r. firmy Gawron Sp. z o.o., ul. Partyzantów 71, 29-100 Włoszczowa, reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie budowy bloku energetycznego zasilanego biomasą i paliwem alternatywnym o nominalnej wydajności ok. 100 000 ton rocznie na działkach nr 4772/3, 4775, 4776, 4777/4, 4850/3 obręb Włoszczowa w gminie Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów 2 o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych nr 639/2, 640/1, 640/6 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie” wszczętego na wniosek firmy PGE Energia Odnawialna S. A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 24 września 2021r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 działającej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci kablowej 15 kV, kanalizacji światłowodowej, sieci napowietrznej 0,4 kV oraz sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 3208/8, 3208/9, 2933/1, obręb 04 Włoszczowa 3981/1, 3981/3, obręb 07 Włoszczowa i 587/4, 683/1, 683/3, 683/4, 683/5, 323/3, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 589, 700/1, obręb Nieznanowice.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 08 października 2021r. została wydana decyzja na rzecz Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Podzamcze polegającej na: przebudowie i budowie zjazdów, przebudowie i budowie chodnika, budowie przepompowni wód opadowych wraz z budową wewnętrznej linii zasilania - tj. sieci elektroenergetycznej do 1 kV, budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 2932/10, 2932/11, 2910/1, 2910/2, 2933/2, położonych w obrębie 04 Włoszczowa,ul. Podzamcze i ul. Partyzantów.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 15 września 2021r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,             ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63x5,8 o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa oraz długości ok. 33,40 m, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 8006/3, obręb 05, Włoszczowa, ul. Reja.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 15 września 2021r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63x5,8 o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa oraz długości ok. 43,80 m, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1710 i 5457/2, obręb 02, Włoszczowa, ul. Targowa.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 10 września 2021r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr  3253/3, obręb 05 i 5352, obręb 02, Włoszczowa, ul. Sienkiewicza.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanym w dniu 07 października 2021r. piśmie w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach odwołań od decyzji z dnia 21 września 2021r., znak: FIP.6730.1.22.2021.GJ4 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków produkcyjno – magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 806/3, 806/5 806/6, 808/1, 807/8 położonych w obrębie 03 miasta Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 54 przez Koło Łowieckie Nr 11 „Przepiórka” w Kluczewsku.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-15 15:43:50, zmian dokonał(a): Michał Ślęzak

WCAG 2.0 (Level AA)