Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa”,

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 20 września  2022r. została wydana decyzja na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63, L=ok. 24 m, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 3620/1, 3619/3 położonych we Włoszczowie w obrębie 05.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie „Żubr” w Bytomiu, na terenie obwodu łowieckiego  nr 75 obejmującego sołectwa Gościencin, Kurzelów oraz Silpia Duża.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związkuz art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Bebelno Kolonia o mocy do 0,9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanej do realizacji na terenie działki nr ewid. 9 obręb 01 Bebelno Kolonia, gmina Włoszczowa, zostaje przedłużony do dnia 18.10.2022r. z uwagi na 7 dniowy termin możliwości wypowiedzenia się stron co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022, na terenie obwodu łowieckiego  nr 117 przez Koło Łowieckie „KUNA” w Radkowie

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

z dnia 08.09.2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 402 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), informuje o wydaniu decyzji z dnia 07.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.572.2022.DM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną realizowanych w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T Czarnca-Kąty" w m. Czarnca, Kąty, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, art. 74 ust. 3, ust. 3a, 75 ust. 1 pkt 1 lit. t, art. 75 ust. 5, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”, zawiadamiam strony postępowania

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisów art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) w związku z art.66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 września 2022r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: FIP.6730.2.41.2022.GJ4 dla inwestycji polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaiczny „Ogarka II” o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 327, 328 i 329, położonych  w Ogarce.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
z dnia 01.09.2022r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.176 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 t.j. ze zm.)

Ogłoszenie

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Wloszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4625, położonej w obrębie ewidencyjnym 09 Włoszczowa - miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że w dniu 29 sierpnia 2022r. zostało wszczęte na wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, działającego przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 3118/1, 3118/2, 3117/1, 3117/2, 3116/3, 3116/2, 3107/8, 3107/23, 3107/21, 3107/5, 3107/19, 3107/18, 3107/20, 3107/22, 2933/2, 5225/4, 3931/7, 3928/13, 3871/14, 3871/16, 3871/17, 3871/20, 3871/22, 3871/23, 387121, 3871/18, 3871/19, 3870/1, 3870/2, 3869/1, 3867/11, 3867/21, 3869/3, 3867/22, 3869/4, 3867/17, 3867/23, 3867/24, 3867/25, 3867/15, 3867/13, 3867/14, 3867/16, położonych w obrębie 04 i 07 miasta Włoszczowa.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Bebelno Kolonia o mocy do 0,9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanej do realizacji na terenie działki nr ewid. 9 obręb 01 Bebelno Kolonia, wszczętego na wniosek Inwestora - firmy Copernic PPA Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków reprezentowanej przez Pełnomocnika.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie hodowli bydła mlecznego w istniejących budynkach inwentarskich do docelowej obsady 84 DJP” zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 500 obręb 05 Bebelno Wieś, zostaje przedłużony do dnia 08.10.2022r. z uwagi na uzupełnianie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Pełnomocnika Inwestora oraz oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                           O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

 

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie garaży oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o numerach ewidencyjnych 4648/9, 4647/7, 4647/8, 4646/34, 4646/35, obręb 0009 m. Włoszczowa” gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

    Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków reprezentowanej przez Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych Wola Wiśniowa o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością realizacji w dowolnych konfiguracjach mocy, zlokalizowaną w miejscowości Wola Wiśniowa, gmina Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 484, 500, 501, 1413 obręb 27 Wola Wiśniowa.

 

Konsultacje społeczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490)

Ikona statystyk

Informujemy, że w dniu 1 września 2022 r. do Urzędu Gminy Włoszczowa wpłynęła oferta Fundacji „Folwark Podzamcze” z siedzibą we Włoszczowie, ul. Podzamcze 15, 29-100 Włoszczowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „VII Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2022”.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Włoszczowa zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni tj. do dnia 8 września 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa, na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszczowa w aktualnościach i w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszczowa. Ewentualne uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Gminy Włoszczowa (ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa) w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, tj. do dnia 8 września 2022 r.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiaty zbrojowni o funkcji produkcyjnej, zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na magazyn, rozbudowie magazynu z wyburzeniem starego budynku, zmianie użytkowania terenu leśnego na plac składowy na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79 C, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3955/3, 3956/4, 7514, 7500/3, 3954/8, 3950/11, 3950/13 obręb 07 Włoszczowa, wszczętego na wniosek firmy ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa reprezentowanej przez Pełnomocnika, zostaje przedłużony do dnia 30.08.2022r. z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie Pełnomocnika Inwestora na wezwanie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4220.444.2021.KKJ.2 z dnia 15.07.2022r. oraz oczekiwanie na opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiaty zbrojowni o funkcji produkcyjnej, zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na magazyn, rozbudowie magazynu z wyburzeniem starego budynku, zmianie użytkowania terenu leśnego na plac składowy na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79 C, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3955/3, 3956/4, 7514, 7500/3, 3954/8, 3950/11, 3950/13 obręb 07 Włoszczowa,

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 położonych na terenie miasta i gminy Włoszczowa.

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) informuje,że od dnia 27.07.2022 r. do dnia 26.09.2022 r., na okres 60 dni, zostają wyłożone do publicznego wglądu

PROJEKTY UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gm. Włoszczowa dla obrębów ewidencyjnych: Bebelno Kolonia, Jamskie, Michałów, Nieznanowice, Rogienice, Silpia Duża oraz dla 9 obrębów ewidencyjnych położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Włoszczowa- miasto.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa
 

zawiadamia, że termin wydania decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na „Nadbudowie budynku produkcyjnego o nowoczesną halę produkcyjną, budowie zbiornika uśredniającego ścieki surowe na zakładowej oczyszczalni ścieków oraz budowie ekranu dźwiękochłonnego na terenie zakładu OSM Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie części działek o nr ewid.: 3886/2, 3887/2, 3920/2, 3926/3, 3921/2 obręb 7 we Włoszczowie, zostaje przedłużony do dnia 14.08.2022r. z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie przez Pełnomocnika Inwestora zagadnień wskazanych w piśmie RDOŚ w Kielcach oraz oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-23 10:52:45, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)