Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 572)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie”, że termin wydania przedmiotowej decyzji zostaje przedłużony do dnia 15.07.2024r. z uwagi na uzupełnianie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora w zakresie wskazanym w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.OŚ-60/2011/42/2024 z dnia 13.05.2024r.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 527)   z a w i a d a m i a m,  że w dniu 30.04.2024r. zostało wszczęte na wniosek QUANTUM TWO Sp. z o.o., ul. Dygasińskiego 126 działającej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce odcinków trzech istniejących linii napowietrznych SN 15 kV, budowie jednego odcinka linii napowietrznej SN 15 kV i trzech odcinków linii kablowych SN 15 kV wraz ze stanowiskami słupowymi, przewidzianego do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7070, 7071, 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33 i 4685/34 położonych w obrębie 08 miasta Włoszczowy.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

MARSZALKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 41 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art 39 ust, 1 pkt 1 w związku z art 3 ust 1 pkt 14 i art 46 ust 1 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz, 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr LVI/68S/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)               z a w i a d a m i a m, że w dniu 06.05.2024r. zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Kępny Ług”, przewidzianego do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów  i budynków nr 9002, 610/1, 1155/1, 1170/1 i 9001/3 położonych w obrębie 01 miasta Włoszczowy.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 66/4 o pow. 0,0122 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie wydanego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572)  z a w i a d a m i a m,że w dniu 23.05.2024r. zostało  wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności do 1 m3/d, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 193/8 i 193/4, obręb Kurzelów.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) o wszczęciu na wniosek firmy QUANTUM TWO Sp. z o.o., ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów reprezentowanej przez Pełnomocnika postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech budynków handlowych, terenowych murów oporowych, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na częściach działek o numerach ewidencyjnych 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34, 7071, budowa dwóch stacji transformatorowych na działce nr 7071, oraz  budowa budynku usługowego – usługi gastronomiczne, murów oporowych, pylonu reklamowego oraz masztów reklamowych do 3 sztuk wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na częściach działek o numerach ewidencyjnych 4685/33, 4685/34 na terenie miasta Włoszczowa, oraz rozbiórka odcinków trzech istniejących linii napowietrznych SN 15 kV oraz budowa trzech odcinków linii kablowych SN 15 kV wraz ze stanowiskami słupowymi oraz odcinka linii napowietrznej w rejonie ul. Wiśniowej we Włoszczowie na dz. 7070, 7071,4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34”.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 105 ust. 2 i art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt przeznaczony pod drogę oraz dopłaty za różnice powierzchni w związku z brakiem możliwości przydzielenia nieruchomości o powierzchni w pełni równoważnej otrzymanej w wyniku postępowaniascaleniowo-podziałowego nieruchomości położonej we Włoszczowie (obręb 05) oznaczonej przed scaleniem jako działka Nr 3449 o pow. 0,2393 ha, a po scaleniu jako działki Nr 8080 o pow. 0,0838 ha i Nr 8085 o pow. 0,1093 ha.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572), w związku z art. 234 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 06.06.2024r. postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Siuta, dotyczące zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa, zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz.572) informuję o wszczęciu na wniosek firmy STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski, Zakład w Kuzkach działającej za pośrednictwem Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem techniczno-socjalnym i towarzyszącą infrastrukturą w Kuzkach na działce 46/3 integralnie związanej z działkami 148/2, 148/4, 148/9, 53, 54, 47/5, 319/2,46/2 i 48/2 obręb 0004 Czarnca i 0014 Kuzki”.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) o wszczęciu na wniosek Pana Pawła Cisowskiego działającego za pośrednictwem Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr ewid. 700 obręb 13 Kurzelów, gm. Włoszczowa”.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                        O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech budynków jednorodzinnych oraz warsztatu ślusarskiego z biurem projektowym” na terenie części działki nr ewid. 1202 obręb 13 Kurzelów, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

Ikona statystyk

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 77 obręb Łachów, gm. Włoszczowa”, zostaje przedłużony do dnia 28.07.2024r. w związku z pismem Pełnomocnika Inwestora o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentacji sprawy oraz wydanie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania, że w dniu 10.05.2024r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2024r. firmy Energomix Solar Farm 14 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Jeżowice) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 130/2 obręb: Jeżowice, gmina: Włoszczowa.”

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

            Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 572) o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Michałka działającego za pośrednictwem Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji  instalacji do chowu brojlera kurzego zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 3093/1, 3093/2, 3094, 3095, 3097 w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa, województwo świętokrzyskie.”

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

            Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Państwa Alicji i Lecha Budzynowskich, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech budynków jednorodzinnych oraz warsztatu ślusarskiego z biurem projektowym” planowanego do realizacji na terenie części działki nr ewid. 1202 obręb 13 Kurzelów, gm. Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 9, art. 10, art. 36 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Siuta dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 77 obręb Łachów, gm. Włoszczowa”, zostaje przedłużony do dnia 28.05.2024r. z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji sprawy przez Pełnomocnika Inwestora i wydanie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)