Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa


Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w okresie od 13.08.2022r. do 31.03.2023r. w każdy weekend oraz w dni wolne od pracy na terenie obwodu łowieckiego  nr 119 przez Koło Łowieckie „Jenot”.

DECYZJA

Ikona statystyk

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

Informacja o wynikach przetargu

Ikona statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, przeprowadzonego w dniu 02 czerwca 2022 roku.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiaty zbrojowni o funkcji produkcyjnej, zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na magazyn, rozbudowie magazynu z wyburzeniem starego budynku, zmianie użytkowania terenu leśnego na plac składowy na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79 C, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3955/3, 3956/4, 7514, 7500/3, 3954/8, 3950/11, 3950/13 obręb 07 Włoszczowa

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960   r.   -    Kodeks    postępowania    administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg we Włoszczowie na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów, budowę i przebudowę rowów drogowych wraz z zabudowanymi na nich przepustami i wylotami oraz likwidację rowów drogowych wraz z przepustami. Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin Silpia Mala”.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0244T Czarnca-Kąty”, wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa za pośrednictwem Pełnomocnika.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)
z a w i a d a m i a m,

że w dniu 20 czerwca 2022r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63x5,8, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2846/7, położonej we Włoszczowie w obrębie 04.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa  o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2022r., poz. 503) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)  z a w i a d a m i a m,

że w dniu 17 czerwca 2022r. zostało wszczęte na wniosek Powiatu Włoszczowskiego, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, działającego przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23 kV) w celu oświetlenia przejść pieszych, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4621/3, 4621/1, 4629/12, 4620/14, 4620/15, 4607/35, 4621/2, 4622/4, 3771/2, 3786/17, 3769/2, 3770/7, 3786/12, położonych w obrębie 09 i 07 miasta Włoszczowa.

Ogłoszenie o przetargu

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, w ilości 988,87m3 pozyskanego z działek leśnych nr ewid. 1301, 1302, 1307, 1357 i 1370 obręb 13 położonych w miejscowości Kurzelów stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

Zaproszenie do złożenia oferty

Ikona statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie Wesołego Miasteczka oraz przyznania wyłączności obsługi gastronomiczno-handlowej podczas imprezy plenerowej „VI Dożynki Gminne – Łachów 2022” w dniu 14.08.2022r.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 10.06.2022r. do 30.06.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej w Woli Wiśniowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na rzecz Pani Zuzanny Toborek-Banasik.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informujeo wywieszeniu w dniach od 10.06.2022r. do 01.07.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej w Łachowie przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na rzecz Stowarzyszenia Wędkarskiego „OGÓLNA”.

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WŁOSZCZOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2021

Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu metali kolorowych i złomu stalowego” planowanego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 5430/1 położonej w obrębie 05 Włoszczowa, wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JARMET” Krzysztof Jarmuda, Żelisławiczki 58A, 29-145 Secemin.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz.  900 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy
ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność
 Gminy Włoszczowa

Zawiadomienie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Gościencin gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 68/3, 206/5, 206/6 stanowią mienie gromadzkie.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Siuta dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2022r. oraz jej aktualizacje

Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JARMET” Krzysztof Jarmuda, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu metali kolorowych i złomu stalowego” planowanego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 5430/1 położonej w obrębie 05 Włoszczowa.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-30 12:44:19, zmian dokonał(a): Monika Starczewska

WCAG 2.0 (Level AA)