Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadimienie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)  z a w i a d a m i a m,  że w dniu 17.11.2023r. zostało wszczęte na wniosek SPF Sp. z o.o., ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie elektroenergetycznych sieci kablowych średniego napięcia wraz z kanalizacjami teletechnicznymi  przewidzianego do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4460/3, 4380/39, 4460/36, 4595/2, 4663/2, 4676/4, 4679/4, 4696/2, 4726/1, 4729/1, 4732/1, 4735/1, 4736/8, 4739/1, 4742/1, 4745/10, 4746/1, 4749/1, 4770/37, 4917/2, 4642/10, 4644/1, 4646/8, 4647/5, 4648/6, 4651/1, 4655/1, 4656/3, 4797/1, 4495, 4380/40, 4586/40, 4659/14, 4664/39, 4677/4, 4680/39, 4724/1, 4727/1, 4730/1, 4733/1, 4736/10, 4737/1, 4740/1, 4743/1, 4745/6, 4747/1, 4749/3, 4771/1, 4931/1, 4642/11, 4645/1, 4647/3, 4648/4, 4649/1, 4651/4, 4655/4, 4657/1, , 4380/38, 4460/35, 4586/41, 4661/27, 4672/2, 4678/4, 4689/4, 4725/1, 4728/1, 4731/1, 4734/1, 4736/6, 4738/1, 4741/1, 4744/1, 4745/8, 4748/1, 4769/1, 4771/5, 5348/2, 4643/1, 4646/5, 4647/4, 4648/5, 4649/4, 4653/1, 4656/1, 4792/5, położonych w obrębie  06, 08 i 09 miasta Włoszczowa oraz 537 i 541 położonych w obrębie  027 Wola Wiśniowa.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)  z a w i a d a m i a m,  że w dniu 13.11.2023r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Włoszczowa, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego, przewidzianego do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1119 i 929, położonych w Kurzelowie.

Zawiadimienie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)  z a w i a d a m i a m,  że w dniu 13.11.2023r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Włoszczowa, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego, przewidzianego do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7507 i 7508, położonych w obrębie  07 miasta Włoszczowa.

Zawiadimienie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.),  a w i a d a m i a m, że w dniu 30.10.2023r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zasilania w energię elektryczną zakładu produkcyjnego polegającej na budowie nowego stanowiska słupowego z zejściem kablowym i przyłączenie go przez linię napowietrzną, budowie linii kablowej średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej, zasilonych z linii 15 kV relacji GPZ Włoszczowa, przewidzianego do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5100 i 5428/3  położonych w obrębie 09 miasta Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi (do 2 szt.) oraz magazynami energii (do 2 szt.) na części działki o nr ewid. 368/1 obręb Rogienice gm. Włoszczowa; zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                     O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. ) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24.08.2023 r. (z późniejszym uzupełnieniem) pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 29 - 100 Włoszczowa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z powierzchni ulic Zachodniej i Góral we Włoszczowie, chodników oraz terenów przyległych do wód powierzchniowych, tj. cieku Dopływ spod Włoszczowy (dz. nr ewid. 1971/1 obręb 3 Włoszczowa)

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa  o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)   z a w i a d a m i a m,   że w dniu 16 listopada 2023r. została wydana decyzja na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Reja, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 6512 i 8006/3, położonych       w obrębie 05 miasta Włoszczowa.

Zawiadimienie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 25.10.2023r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. nr WLS4444B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o wysokości wieży do 55,95 m n.p.t., przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków nr  555  położonego w Bebelnie - Kolonii.              

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu działki o nr ew. 3191/2 obręb 04 Włoszczowa”.

Infromacja

Ikona statystyk

Informacja

Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 zostały wywieszone ogłoszenia o I ustnych przetargach nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa. Przetargi odbędą się w dniach 6 i 7 grudnia 2023r.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Jeżowice) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 130/2 obręb: Jeżowice, gmina: Włoszczowa”, że termin wydania przedmiotowej decyzji zostaje przedłużony do dnia 01.12.2023r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie oraz na podtrzymanie stanowiska wyrażonego opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim po uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu działki o nr ew. 3191/2 obręb 04 Włoszczowa” zostaje przedłużony do dnia 30.11.2023r. z uwagi na oczekiwanie na opinię RDOŚ w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy H+H Polska Sp. z o.o., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa działającej za pośrednictwem Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja piasków ze złoża „Żelisławice” planowanego do realizacji na terenie działki nr ewid. 216/8 obręb 04 Czarnca, gmina Włoszczowa.”

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Pani Małgorzaty Xygkis reprezentowanej przez Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ewid. 203 obręb Łachów, gm. Włoszczowa.”

Ogłoszenie

Ikona statystyk

w sprawie złożenia do depozytu na okres 10 lat kwoty 12.733,33 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym sttanie prawnym, położonej w obrębie Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej jako działka nr 823/94.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 09.10.2023r. do 30.10.2023r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargów ustnych nieograniczonych na okres do 10 lat oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz: Pani Alfredy Zawady, Państwa Edwarda i Władysławy Kozłowskich, P.W. POD FILARAMI Pani Regina Kluza, Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Oksa

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ogłasza, że w dniu 20.11.2023 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:20:43, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)