Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kompetencje

Ikona statystyk
Kompetencje Gminy określa ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 8 marca o samorządzie gminnym
 • Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 • Gmina posiada osobowość prawna.

 • Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o samorządzie3 gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut.


Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy dotyczące:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 4. lokalnego transportu zbiorowego,

 5. ochrony zdrowia,

 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 8. edukacji publicznej,

 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 11. targowisk i hal targowych,

 12. zieleni gminnej i zadrzewień,

 13. cmentarzy gminnych,

 14. porządku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 18. promocji gminy,

 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Wojciech Cichecki
Informację wprowadził:
Wojciech Cichecki
Data wytworzenia:
2003-06-30
Data publikacji:
2003-06-30
Data ostatniej zmiany:
2007-06-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-20 14:13:3, zmian dokonał(a): Martyna Sokolińska

WCAG 2.0 (Level AA)