Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kompetencje

Ikona statystyk
 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, organem gminy jest Burmistrz.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy okreœlone przepisami prawa.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.


Zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.


Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym,

  1. burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

  2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

  3. Kierownikiem urzędu jest burmistrz.

  4. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.

  5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Wojciech Cichecki
Informację wprowadził:
Wojciech Cichecki
Data wytworzenia:
2003-06-30
Data publikacji:
2003-06-30
Data ostatniej zmiany:
2007-06-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-20 14:13:3, zmian dokonał(a): Martyna Sokolińska

WCAG 2.0 (Level AA)