Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie”, że termin wydania przedmiotowej decyzji zostaje przedłużony do dnia 11.02.2024r. z uwagi na uzupełnianie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora oraz oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowastosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do wynajmu
na okres do 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
 

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA
 

informuje, o wszczęciu na wniosek firmy Energomix Solar Farm 14 Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 98/117, 02-456 Warszawa działającej za pośrednictwem Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Jeżowice) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 130/2 obręb: Jeżowice, gmina: Włoszczowa.” Po zmianie terenu realizacji inwestycji dodatkowo jako strony postępowania tut. Organ uznał właścicieli działek usytuowanych w sołectwie Kurzelów, które mieszczą się w terenie oddziaływania przedsięwzięcia tj. 100m od granic przedsięwzięcia.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Jeżowice) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 130/2 obręb: Jeżowice, gmina: Włoszczowa”, że termin wydania przedmiotowej decyzji zostaje przedłużony do dnia 02.01.2024r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz podtrzymanie stanowisk przez pozostałe Organy opiniujące.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 29.11.2023r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2023r. uzupełnionego w dniach 01.08.2023r., 18.08.2023r., 18.09.2023r., 20.10.2023r., Pani Marty Pięta, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu działki o nr ew. 3191/2 obręb 04 Włoszczowa”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

 

Ogłoszenie

Ikona statystyk

w sprawie złożenia do depozytu na okres 10 lat kwoty 12.733,33 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym sttanie prawnym, położonej w obrębie Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej jako działka nr 823/94.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Oksa

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ogłasza, że w dniu 20.11.2023 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Konsultacje społeczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krasocin


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.775) dalej zwaną k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1094), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu wniosku Solarais Technology Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa,

 

DECYZJA

Ikona statystyk

DECYZJA

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1, art. 8d, art. 9 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Pana Stanisława Janika, Pana Michała Gawrona, Pana Jana Skoczek, Panią Martę Paluch Panią, Alicję Skoczek i Pana Stanisława Gawrona

Informacja o wyniku przetargu

Ikona statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Gminy Włoszczowa stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaje do publicznej wiadomości wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, przeprowadzonego w dniu 21 sierpnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2023r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 19 lipca 2023r. została wydana decyzja na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 2231/2, 4959/2, 2160/2, 2161/2, 2162/2, 2163/2, 2164/2, 2165/2, 2166/2, 2167/2, 2168/2, 2169/2, 2170/2, 2171/2, 2172/2, 2173/2, 2272/5, 2273/1, 2274/1, 2276/1, 2277/1, 2278/1, 2281/1, 2282/1, 2283/1, 2284/3, 2285/3, 2286/1, 2287/1, 2288/5, 2190/4, 2191/4, 2192/2 położonych w obrębie 03 miasta Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin

o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 06.07.2023r. do 27.07.2023r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Kępny Ług” we Włoszczowie, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie”, zostaje przedłużony do dnia 05.08.2023r. z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wyrażenie opinii przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 21.08.2023 r. o godz. 1000 w sali nr 55 w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, położonej w Motycznie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 523/1 o pow. 0,3239 ha

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 10.08.2023r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 (pokój nr 32) odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-20 14:13:3, zmian dokonał(a): Martyna Sokolińska

WCAG 2.0 (Level AA)