Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 01.03.2024r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2023r. uzupełnionego pismami z dnia: 23.10.2023r., 11.12.2023r., 13.01.2024r., firmy H+H Polska Sp. z o.o. działającej za pośrednictwem Pełnomocnika, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja piasków ze złoża „Żelisławice I” planowanego do realizacji na terenie działki nr ewid. 216/8 obręb 04 Czarnca, gmina Włoszczowa.”

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Jeżowice) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 130/2 obręb: Jeżowice, gmina: Włoszczowa”, że termin wydania przedmiotowej decyzji zostaje przedłużony do dnia 02.04.2024r. z uwagi na uzupełnianie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora oraz oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z   dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniające obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024r.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 29 lutego 2024r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki popełnionej w decyzji z dnia 03.01.2024r. znak: FIP.6733.17.2022.GJ4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. nr WLS4444B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o wysokości wieży do 55,95 m n.p.t., przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  555  położonej w Bebelnie - Kolonii.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 27.02.2024r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2023r. uzupełnionego pismami z dnia: 14.11.2023, 13.12.2023r., 09.01.2024r., firmy QUANTUM TWO Sp. z o.o. działającej za pośrednictwem Pełnomocnika, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie”, planowanego w miejscowości Włoszczowa, na działkach ewid. nr: 4518/1, 4519/1, 4547/1, 4548/1, 4581/1, 4582/1, 4935/3, 4659/13, 4675/4, 4683, 4684, 7070, 7071, 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34, 4689/3, 4690/1, 4690/2, 4691/1, 4380/38, 5317, obręb 0008 oraz 4646/5, 4647/5, 4648/5, 4649/1, obręb 0009

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 07.02.2024r. zostało wszczęte na wniosek QUANTUM TWO Sp. z o.o., ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów, działającej przez pełnomocnika postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie i budowie sieci wodociągowej na częściach działek o nr ewid. 4637/4, 4637/6, 4638/1, 4639/4, 4639/6, 4640/4, 4640/3 położonych w obrębie 09 miasta Włoszczowa oraz 4380/38, 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34, 7071  położonych w obrębie  08 miasta Włoszczowa

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 226/3 o pow. 0,0036 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” — kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 582/3 o pow. 0,0054 ha, 173/3 o pow. 0,0004 ha i 173/4 o pow. 0,0028 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa, które na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXY stały się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 218/3 o pow. 0,0093 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 435/3 o pow. 0,0041 ha, 600/3 o pow. 0,0147 ha, 859/3 o pow. 0,0010 ha i 591/7 o pow. 0.0066 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa, które na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stały się własnością Powiatu Włoszczowskiego

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 944/3 o pow. 0,0026 ha i 944/4 o pow. 0,0036 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 856/1 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Silpia Duża gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” — kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r.

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 736/3 o pow. 0,0065 ha położona w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa oraz jako działki o numerach: 796/3 o pow. 0,0013 ha 822/3 o pow. 0,0032 ha położone w obrębie ewidencyjnym Silpia Duża gmina Włoszczowa, które na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stały się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 150/4 o pow. 0,0119 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Silpia Duża gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działkaNr 118/4 o pow. 0,0020 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Silpia Duża gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U, z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 115/4 o pow. 0,0019 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Silpia Duża gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022,KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” - kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 220/3 o pow. 0.0031 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa, która na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin - Silpia Mała” — kategoria obiektu budowlanego: XXY stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 26 lutego 2024r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ogrodzonej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. nr WLS3302I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o wysokości wieży z odgromnikiem 43,30 m n.p.t. oraz antenami sektorowymi ( 6szt.), antenami radioliniowymi ( 6szt.), wewnętrzną linią zasilającą, systemem antenowym wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy oraz kanalizacją teletechniczną na potrzeby przyłącza światłowodowego, przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  3481/4  położonej w obrębie 05 miasta Włoszczowa.              

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ewid. 203 obręb Łachów, gm. Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa   o  wydaniu  decyzji o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisów art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art.66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 lutego 2024r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy znak: FIP.6730.1.69.2023.GJ4 dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 60 garaży na samochody osobowe, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7003, 4642/9, 4642/20, 4643/4, 4644/9, 4645/11, 4646/23, 4646/26, 4646/28, położonych w obrębie 09 Włoszczowa, w rejonie ul. Ks. Biskupa M. Jaworskiego.

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)