Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Zaproszenie do złożenia ofert

Zbieranie statystyk

Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "„Dzierżawa 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu zarządzająco-monitorującego realizację wydruku podążającego oraz integrację urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego i 4 sztuk laserowych drukarek monochromatycznych oraz świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości. Obsługa serwisowo-eksploatacyjna na pozostałych urządzeniach posiadanych przez zamawiającego”.

Zaproszenie do złożenia ofert

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. " Dostawa artykułów biurowych i papieru do Urzędu Gminy Włoszczowa"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 22 000 litrów do kotłowni własnej Urzędu Gminy Włoszczowa, w ilości do 8 000 litrów  do kotłowni w budynku po byłej szkole w Silpi Dużej na sezon grzewczy 2017/2018”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018r i 2018/2019r”

Zaproszenie do złożenia ofert

Zbieranie statystyk

Na zadanie pn. " Wykonanie usługi wycinki drzew przy drogach gminnych na terenie gminy Włoszczowa"

Zaproszenie do złożenia ofert

Zbieranie statystyk

Zamawiający-Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn "Remonty dróg tłuczniowych"

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający-Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń zm.) na "Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Włoszczowa".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn: „Remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni, skoczni w dal Zespołu Placówek Oświatowych nr2 we Włoszczowie ul. Różana 16 dz. nr ew. 7501, 7503,7504,7505,7506, obręb 07 – wymiana oświetlenia boiska”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty z propozycją cenową na zadanie pn.: "Wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym położonym w Nieznanowicach 44".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa, stanowiących własność osób fizycznych w 2017r."

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2017r. z zastosowaniem emulsji i grysu podawanych pod ciśnieniem z remontera"

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Wykonanaie róbt wykończeniowych ogólnobudowlanych w budynku Domu Ludowego w Kuzkach w 2017 r."

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków Gminy wraz z opracowaniem kosztorysów nakładów inwestycyjnych na poprawę efektywności energetycznej dla tych obiektów oraz wykonanie studium wykonalności inwestycji"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaptrasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2016/2017"

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanmie pt. "Wykonanie robót wykończeniowych ogólnobudowlanych w budynku Domu Ludowego w Kuzkach w 2016r".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „ Budowa urządzeń wodnych mających na celu odprowadzenie nadmiaru wód ze stawu ziemnego położonego na dz. nr 518 w miejscowości Bebelno Wieś".

Zaproszenie do złozenia oferty

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Przeprowadzenie działań wspierających Gminę Włoszczowa w przygotowaniu Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie obsady przydrożnego pasa ziemnego

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Włoszczowa".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy Przedszkola gminnego we Włoszczowie”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-17 12:54:1, zmian dokonał(a): Agata Marcinkowska

WCAG 2.0 (Level AA)