Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 03.10.2022r. do 24.10.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych we Włoszczowie oraz Przygradowie, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 8a ust.l i 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako numer: 66, 68/3, 206/5 i 206/6 położone we wsi Gościencin gm. Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie garaży oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o numerach ewidencyjnych 4648/9, 4647/7, 4647/8, 4646/34, 4646/35, obręb 0009 m. Włoszczowa”, wszczętego na wniosek Inwestora - Pana Konrada Koszyki, działającego za pośrednictwem Pełnomocnika.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie garaży oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o numerach ewidencyjnych 4648/9, 4647/7, 4647/8, 4646/34, 4646/35, obręb 0009 m. Włoszczowa” zostaje przedłużony do dnia 14.10.2022r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa”,

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 20 września  2022r. została wydana decyzja na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63, L=ok. 24 m, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 3620/1, 3619/3 położonych we Włoszczowie w obrębie 05.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie „Żubr” w Bytomiu, na terenie obwodu łowieckiego  nr 75 obejmującego sołectwa Gościencin, Kurzelów oraz Silpia Duża.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Wloszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4625, położonej w obrębie ewidencyjnym 09 Włoszczowa - miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

    Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków reprezentowanej przez Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych Wola Wiśniowa o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością realizacji w dowolnych konfiguracjach mocy, zlokalizowaną w miejscowości Wola Wiśniowa, gmina Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 484, 500, 501, 1413 obręb 27 Wola Wiśniowa.

 

Konsultacje społeczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490)

Ikona statystyk

Informujemy, że w dniu 1 września 2022 r. do Urzędu Gminy Włoszczowa wpłynęła oferta Fundacji „Folwark Podzamcze” z siedzibą we Włoszczowie, ul. Podzamcze 15, 29-100 Włoszczowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „VII Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2022”.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Włoszczowa zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni tj. do dnia 8 września 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa, na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszczowa w aktualnościach i w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszczowa. Ewentualne uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Gminy Włoszczowa (ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa) w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, tj. do dnia 8 września 2022 r.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 4661/25, 4661/26, 4659/13, 4935/3, 4664/38 obręb 08 m. Włoszczowa

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiaty zbrojowni o funkcji produkcyjnej, zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na magazyn, rozbudowie magazynu z wyburzeniem starego budynku, zmianie użytkowania terenu leśnego na plac składowy na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79 C, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3955/3, 3956/4, 7514, 7500/3, 3954/8, 3950/11, 3950/13 obręb 07 Włoszczowa,

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa
 

zawiadamia, że termin wydania decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na „Nadbudowie budynku produkcyjnego o nowoczesną halę produkcyjną, budowie zbiornika uśredniającego ścieki surowe na zakładowej oczyszczalni ścieków oraz budowie ekranu dźwiękochłonnego na terenie zakładu OSM Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie części działek o nr ewid.: 3886/2, 3887/2, 3920/2, 3926/3, 3921/2 obręb 7 we Włoszczowie, zostaje przedłużony do dnia 14.08.2022r. z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie przez Pełnomocnika Inwestora zagadnień wskazanych w piśmie RDOŚ w Kielcach oraz oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 12.07.2022r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie działającego za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Karola Kossakowskiego z dnia 21.04.2022r. zmienionego wnioskiem z dnia 06.05.2022r., została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0244T Czarnca-Kąty.”

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, w ilości 265,77m3 pozyskanego z działek leśnych nr ewid. 1301, 1302, 1307, 1357 i 1370 obręb 13 położonych w miejscowości Kurzelów stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie hodowli bydła mlecznego w istniejących budynkach inwentarskich do docelowej obsady 84 DJP” zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 500 obręb 05 Bebelno Wieś

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 4661/25, 4661/26, 4659/13, 4935/3, 4664/38 obręb 08 m. Włoszczowa”, zostaje przedłużony do dnia 04.08.2022r. z uwagi na uzupełnianie Karty informacyjnej przez Pełnomocnika Inwestora oraz oczekiwanie na opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Włoszczowa


Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w okresie od 13.08.2022r. do 31.03.2023r. w każdy weekend oraz w dni wolne od pracy na terenie obwodu łowieckiego  nr 119 przez Koło Łowieckie „Jenot”.

Informacja o wynikach przetargu

Ikona statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, przeprowadzonego w dniu 02 czerwca 2022 roku.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WŁOSZCZOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2021

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-10-03 10:27:18, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)