Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

SPRAWOZDANIE

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną”, zostaje przedłużony do dnia 27.06.2020r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy PAVER Sp. z o.o., Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa punktu do zbierania odpadów w m. Wola Wiśniowa, na działkach o numerach ewid. 719, 720, 721(obręb Wola Wiśniowa), gm. Włoszczowa”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Doroty Mielczarskiej, Up-Telecom Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 lok. 10, 03-140 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WLS4406A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1188 obręb 0013 Kurzelów, gm. Włoszczowa.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja paliw wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” na działkach nr ewid. 3107/19, 3107/16, 3107/15 i 3107/3 we Włoszczowie, zostaje przedłużony do dnia 21.06.2020r. z uwagi na uzupełnianie przez Inwestora Karty informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz oczekiwanie na jego opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 01 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 18/3, 18/5, 35/2, 35/3, 55/2, 55/3, 82/1, 82/2, 198, 217, 239, 258, 259, 280, 289, 305, 477, 590, 621/2, 644, 784, 1097, 1098, 1126, 1127, 1143, 1150, 1155/1, 1170/1, 1180, 1230, 1235, 1237, 1239, 1243, 1320, 1875, 2355, 2427, 2504, 2560, 2647, 2675, 5179/1, 5179/2, 5180, 5181, 5201, 5204, 5216, 5280, 5465 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 09 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 4633/16, 4891, 4648/6, 4648/7 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 4770/37, 4783, 4934/2 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie 06 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 4460/2 stanowi mienie gromadzkie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 19.05.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2020r. firmy Sovareto Sp. z o.o., ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczynek została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 103, 104/1 i 106/3, obręb Kuzki, gmina Włoszczowa”.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 04 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 2825, 2903/3, 2991, 3105, 3016/3, 5137/1, 5399, 5400/1 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 03 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 621/1, 801, 1875/1, 1875/2, 1875/3, 2075 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 02 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 1380/2, 1380/3, 1830/1 stanowią mienie gromadzkie.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

informuje, iż w dniu 19.06.2020 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, sala Nr 319 (II piętro) odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 152, 328, 446, stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Włoszczowskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Kurzelów gmina Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Jeżowice – działka nr 70 w gminie Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”, że:

- pismem z dnia 06.05.2020r. Inwestor przedłożył do Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostało przekazane pismem z dnia 14.05.2020r. do wiadomości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 079) obręb Danków Mały, gmina Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 227, że:

- pismem z dnia 05.05.2020r. Pełnomocnik Inwestora przedłożył do Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostało przekazane pismem z dnia 14.05.2020r. do wiadomości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną”, planowanego do realizacji na terenie działki nr ewid. 476 obręb 01 Bebelno Kolonia, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku produkcyjnego o nowoczesny magazyn wyrobów gotowych na terenie zakładu OSM Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3889/2, 3890/2, 3891/2 obręb 7  we Włoszczowie, zostaje przedłużony do dnia 12.06.2020r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam, że w sprawa uznania za współnotę gruntową nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1805 o pow. 0,3410 ha, 1874/1 o pow. 0,0618 ha, 1874/2 o pow. 3,3902 ha, 1885/1 o pow. 2,0475 ha, 2327 o pow. 0,1178 ha, położonych w obrębie 03 Włoszczowa-miasto oraz 2823 o pow. 12,4112 ha, 2827 o pow. 0,3495 ha, położonych w obrębie 04 Włoszczowa-miasto w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) nie może być załatwiona we wcześniej wskazanym terminie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-29 12:39:5, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)