Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej "Kpa", w zw. z art. 9q ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 710, z późn. zm.) 

Minister Inwestycji i Rozwoju

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

W o j e w o d a   Ś w i ę t o k r z y s k i

p o d a j e    d o    p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

WOJEWODA ŚWI ĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.04.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: w dniu 30.05.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.279.2019.KSD oraz w dniu 13.06.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 (Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786)”

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informujeo wywieszeniu w dniach od 05.08.2019r. do 26.08.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres dłuższy niż lata.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Konsultacje społeczne oferty na zadanie publiczne w trybie małych grantów - oferta Fundacji Folwark Podzamcze na realizację zadania publicznego pod nazwą pn.: "V Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2019"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bogdana Knop – Prezesa zarządu „ATMOTERM – EKOURBIS” Sp. z o.o., Al. Wolności 26/6, 42-200 Częstochowa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowie jednej hali produkcyjnej na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79c, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3937/5, 3937/6, 3937/8, 3937/10, 3948/1, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 7500/2 obręb 7 we Włoszczowie, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 17.07.2019r. do 07.08.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we Włoszczowie przy ul. Młynarskiej 54 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.2018r., poz. 2081z późn. zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2018, poz. 1945 ze zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI


Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.04.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 30.05.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.279.2019.KSD oraz zmieniony w dniu 13.06.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 (Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786)”, na terenie miasta i gminy Włoszczowa.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Damiana Brajczewskiego pełnomocnika Pana Krzysztofa Dankowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ziemnego stawu rybnego o pow. do 4700 m2 i głębokości do 2, 0 m w miejscowości Kurzelów na działce nr ewid. 606 obr. 0013 Kurzelów, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach na podstawie art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018,poz.2096,ze zm.)

Sprawozdanie

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomności wykaz nieruchomości przeznacoznej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 31.04.2019 r.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 13.05.2019r. do 04.06.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu lokalu mieszkalnego nr 22 położonego we Włoszczowie w bloku nr 5 na os. Broniewskiego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 03.04.2019 .

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Raport końcowy z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej

Zbieranie statystyk

"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 13:42:1, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)