Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Informacja

Ikona statystyk

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Gminy Włoszczowa

Gminny Komisarz Spisowy

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.)

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Włoszczowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 02.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu Piekarniczego Józef Ochocki, ul. Młynarska 60, 29-100 Włoszczowa.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 05 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 6220, 6221, 6228 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Starosta Włoszczowski

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Kąty gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 19, 31, 33, 34, 39, 53, 67, 73, 90, 106, 110, 119, 134, 140, 186, 226 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 25.01.2021r. do 15.02.2021r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres dłuższy niż 3 lata – działka nr 983/13 o pow. o pow. 15m2;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres dłuższy niż 3 lata – działka nr 8013/9 o pow. o pow. 20m2;

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania na działce o nr ewid. 3976/10 obręb 07 Włoszczowa”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020r., poz. 293) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

Zawiadomienie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z datą wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 08.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Piekarni „Zbieroń" M. Zbieroń, P. Ratajczyk, ul. Partyzantów 42, 29-100 Włoszczowa.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Zakładu Ciastkarskiego "Tortella" Krzysztof Musiał, ul. Jędrzejowska 72, 29-100 Włoszczowa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z isniejącej cukierni do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością WZWiK Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek PPHU CAMARGO Stanisław Plebanek, ul. Partyzantów 152C, 29-100 Włoszczowa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z isniejącego zakładu cukierniczego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością WZWiK Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.1570.2020.DŁ udzielająca na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych a także na usługi wodne w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T w miejscowości Kurzelów"

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 12 stycznia do dnia 2 lutego 2020r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Gminy Włoszczowa – działka nr 3351/10 o pow. 0,0432ha.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów o łącznej mocy do 1 MW na  działkach o nr ewidencyjnych 639/2, 640/6, 640/7 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”, zostaje przedłużony do dnia 13.02.2021r. z uwagi na oczekiwanie na opinię PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania na działce o nr ewid. 3976/10 obręb 07 Włoszczowa”, zostaje przedłużony do dnia 11.02.2021r. z uwagi na oczekiwanie na opinię PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.)
w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Uzbrojenie studni SW III wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 4429/2, 4428/4, 4427/3 obręb 6 we Włoszczowie, że:

- pismem z dnia 10.12.2020r. Pełnomocnik Inwestora złożył wyjaśnienia do Organów zgodnie
z pismem PPIS we Włoszczowie znak: SE.V-4470/42/2020/IN z dnia 01.12.2020r.,

- pismem z dnia 24.11.2020r., znak: WOO.II.4220.415.2020.MW.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwrócił się do Burmistrza Gminy Włoszczowa  o uzupełnienie wniosku oraz do Inwestora o uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 04.01.2021r. Pełnomocnik  Inwestor przedłożył do Burmistrza Gminy Włoszczowa w/w uzupełnienie, które zostało przekazane pismem z dnia 08.01.2021r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie. Ponadto do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zostało przekazane pismem z dnia 08.01.2021r. uzupełnienie  w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

            

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy Rising Sun Sp. z o.o., Radków 94A, 29-135 Radków, przekazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.OŚ-60/5612/311/2020 z dnia 02.12.2020r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 273 w obrębie Kossów, gmina Radków.”

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 22.09.2020 r., uzupełniony w dniu 12.11.2020 r. (wpływ Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 16.11.2020 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz wygaszenie pozwolenia na pobór wód podziemnych udzielonego decyzją Starosty Włoszczowskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. znak: ROL.II.6223/7/06 zmienioną decyzją z dnia 11 stycznia 2011 r. znak: ROL.II.6223-11/10.

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Jeżówki rurociągiem wodociągowym w km 4+374 (dz. nr ewid. 392, obr. 0010 Jeżowice, gm.Włoszczowa, pow. włoszczowski).


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-28 15:41:4, zmian dokonał(a): Michał Ślęzak

WCAG 2.0 (Level AA)