Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zawiadamiam, że przedsięwzięcie polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0223T Konieczno – Modrzewie” zostało zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie opinią sanitarną znak:SE.V-4470/29/17/IN z dnia 11.12.2017r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach opinią znak: WOO-II.4240.286.2017.PW.1 z dnia 29.12.2017r.

Wykaz

Zbieranie statystyk

 Burmistrz Gminy Włoszczowa

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do wynajmu na okres do 6 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 08.01.2018r. do 29.01.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- lokalu mieszkalnego nr 32 położonego we Włoszczowie na os. Broniewskiego 5 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres dłuższy niż 3 lata, położonej we Włoszczowie przy ul. Sienkiewicza.

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 59 ust.1 pkt 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późń. zm.), Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: "Aneks Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 15 grudnia 2017r. do dnia 15 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa-pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej we Włoszczowie-obręb 07, stanowiącej własność Skarbu Państwa , objetej księgami wieczystymi: KI1W/00000264/4 i KI1W/00016624/1 oznaczonej w ewidencji gruntówi budynków jako działki o numerach: 3779 o pow. 0,4453 ha, 3778/2 o pow. 0,1151 ha i 3781/1 o pow. 0,0910 ha, na których ustytuowane jest Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, ul. Partyzantów 102.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 11.12.2017r. do 02.01.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat;

- lokalu mieszkalnego nr 77 położonego we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 17 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POIiŚ 2014-2020 nr Konkursu POIiS.01.05.00-IW.03-00-K03/17

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. i art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społęczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U.2016,poz. 353).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

zawiadamia strony postępowania
oraz osoby zaintersesowane

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2017r., poz. 1073)          i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017r. poz. 1257)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy w dniu 04.08.2017r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie ulicy Koniecpolskiej oraz ulicy Głowackiego”, planowanego do realizacji przez Powiat Włoszczowski.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-17 12:54:1, zmian dokonał(a): Agata Marcinkowska

WCAG 2.0 (Level AA)