Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Ikona statystyk

Gmina Włoszczowa ogłasza, że w dniu 22.06.2022r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 w Sali nr 55 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisów art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) w związku z art.66a ustawy  z dnia 27 marca 2003r.        o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 maja 2022r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: FIP.6730.2.18.2022.GJ4 dla inwestycji polegającej na budowie budynku z linią produkcyjną peletu wraz z częścią magazynową dla produkcji i magazynowania peletu, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 174 i 175, obręb Bebelno Wieś.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póżn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Gościencin gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 68/3, 206/5, 206/6.

Ogłoszenie o przetargu

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 16.06.2022r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa:

- stanowisko nr 23 o pow. 15,00m2 położone we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 74 usytuowane na działce nr 7000/10 z przeznaczeniem pod ustawienie garażu blaszaka.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 9, 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na „Nadbudowie budynku produkcyjnego o nowoczesną halę produkcyjną, budowie zbiornika uśredniającego ścieki surowe na zakładowej oczyszczalni ścieków oraz budowie ekranu dźwiękochłonnego na terenie zakładu OSM Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie części działek o nr ewid.: 3886/2, 3887/2, 3920/2, 3926/3, 3921/2 obręb 7 we Włoszczowie, zostaje przedłużony do dnia 14.06.2022r. z uwagi na oczekiwanie na uzupełnianie danych odnośnie kwalifikacji przedsięwzięcia oraz oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno – droga powiatowa nr 0401T”, wszczętego na wniosek Powiatu Włoszczowskiego, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem Pełnomocnika.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T”, wszczętego na wniosek Powiatu Włoszczowskiego, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem Pełnomocnika, zostaje przedłużony do dnia 10.06.2022r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Pana Arkadiusza Szafrańskiego, działającego za pośrednictwem Pełnomocnika Pani Eweliny Skrzypczyk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 4661/25, 4661/26, 4659/13, 4935/3, 4664/38 obręb 08 m. Włoszczowa”.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zakładu RIPOK „Kępny Ług” we Włoszczowie, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie”, planowanego do  realizacji na terenie działek o nr ewid. 9001/3, 9002, 610/1 położonych w obrębie 0001 Włoszczowa, wszczętego na wniosek Inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 02.06.2022r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędą się I ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Karola Kossakowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0244T Czarnca-Kąty”.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 22.04.2022r. do 13.05.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat:

- część nieruchomości położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 74 o pow. 15,00m2 oznaczonej działką nr 7000/10 z przeznaczeniem pod ustawienie garażu blaszaka - stanowisko garażowe nr 23.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej w obrębie 0024 – Rogienice, oznaczonej działką nr 497, stanowiącej drogę, uznanej decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej w obrębie 0020 – Nieznanowice, oznaczonej działkami nr nr: 64, 597, 598, 601, 602, 604, 605, 607, 618, 642, stanowiących drogi, uznanych decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej w obrębie 0019 – Motyczno, oznaczonej działkami nr nr: 147, 154/1, 173, 174/1, 174/2, 181, 183, 188, 190, 270, 441, 833, stanowiących drogi, grunty orne, lasy, grunty rolne zabudowane, uznanych decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej w obrębie 0018 – Międzylesie, oznaczonej działkami nr nr: 16, 300, 301, 686, 769, 770, stanowiących drogi i lasy, uznanych decyzjami Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie i gminne.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej w obrębie 0017 – Michałów, oznaczonej działką nr 222, stanowiącej drogę, uznanej decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

                                                                            O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 25 kwietnia 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej w obrębie 0015 – Ludwinów, oznaczonej działką nr 872, stanowiącej drogę, uznanej decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty
odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na postawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

informuję

w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2021.1228 oraz P.2613.2021.1428 jako działka Nr 4100/1 o pow. 0,0039 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021.V z dnia 04.02.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Wloszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93”- kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty
odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na postawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

informuję

w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2021.1228 oraz P.2613.2021.1428 jako działka Nr 4052/1 o pow. 0,0119 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021 .V z dnia 04.02.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93”- kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-26 09:06:23, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)