Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 74 ust. 3f i ust. 3g ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki o numerze ewidencyjnym 2946/1 obręb 04 miasto Włoszczowa, która sąsiaduje z terenem inwestycyjnym, że w dniu 05.12.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Włoszczowa obręb Włoszczowa” planowanych do realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnych:

-   pierwsza farma: 5385, 2947/1, 2958/1, 2981, obręb 04,

- druga farma: 5447/1, 5448/1, 5449/1, 5450/1, 5452, 5451, obręb 04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

      O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

            Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Inwestora - Pana Romana Wawrzykowskiego działającego za pośrednictwem Pełnomocnika Pani Wioletty Chaba-Demiańczuk, Skar Centrum Sp. z o.o., ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wylesieniu części działki nr 3991/17 (obręb 07) w m. Włoszczowa”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekocińsko - Włoszczowski

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3f i ust. 3g ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki o numerze ewidencyjnym 2946/1 obręb 04 miasto Włoszczowa, która sąsiaduje z terenem inwestycyjnym, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Włoszczowa obręb Włoszczowa” planowanych do realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnych:

-   pierwsza farma: 5385, 2947/1, 2958/1, 2981, obręb 04,

- druga farma: 5447/1, 5448/1, 5449/1, 5450/1, 5452, 5451, obręb 04

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa

podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 26.11.2019r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2016r. Pana Tomasza Ślęzaka ponownie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania wraz z budową infrastruktury budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski – hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka”, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.10.2019 r. ZPUE Spółka Akcyjna, ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11.06.2018 r. znak: WA.ZUZ.3.421.58.2018.MS

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.10.2019 r. ZPUE Spółka Akcyjna, ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.12.2004 r. znak: ROL.II.6223/26/04

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy P.P.H.U. „VIKTORIA” Olga Lewandowicz, ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Włoszczowa obręb Wola Wiśniowa działka numer ewidencyjny 539/2”, uzupełniony w dniu 12.11.2019r.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71) w dniu 15.11.2019r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowa jednej hali produkcyjnej na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79c”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3937/5, 3937/6, 3937/8, 3937/10, 3948/1, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 7500/2 obręb 7 we Włoszczowie, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu w dniach 04.11.2019r. oraz 08.11.2019r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Modyfikacji wentylacji w obiekcie istniejącym i budowa 1 obiektu do chowu brojlera kurzego powyżej 210 DJP na działce o nr ewid. 367/7, obręb 010 Jeżowice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.”

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenneym (Dz.U.2018, poz. 1945)

zawiadamiam

iż Samorządowe Kolegiuu Odwoławcze w Kielcach w dniu 28.10.2019 r. wydało decyzję ostateczną znak SKO.PZ-71/3906/561/2019, którą utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 05.08.2019 r. znak: FIP.6733.12.2019.GJ4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, złączy kablowych średniego napięcia ZK SN 15 kV, linii napowietrznych - stanowisk słupowych średniego napięcia SN 15 kV, linii kablowych niskiego napięcia nN 0,4 kV

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji dot.: „Rozbudowy dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowy jednej hali produkcyjnej na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79c”, na terenie działek o nr ewid.: 3937/5, 3937/6, 3937/8, 3937/10, 3948/1, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 7500/2 obręb 7 we Włoszczowie, na wniosek Inwestora - ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bogdana Knop – Prezesa zarządu „ATMOTERM – EKOURBIS” Sp. z o.o., Al. Wolności 26/6, 42-200 Częstochowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Działając stosownie do art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożenia jej do publicznego wglądu

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomności wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 15.10.2019r. do 05.11.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu lokalu mieszkalnego nr 24 położonego we Włoszczowie na os. Brożka 7 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek P.H.U. Edward Zasada, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z istniejącego budynku stacji diagnostycznej i myjni samochodowej zlokalizowanych na działkach nr ewid. 5120/7, 5120/4 w miejscowości Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-05 15:14:43, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)