Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 118 przez Koło Łowieckie "Wiara Myśliwska" w Sosnowcu.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowie jednej hali produkcyjnej na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79c, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3937/5, 3937/6, 3937/8, 3937/10, 3948/1, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 7500/2 obręb 7 we Włoszczowie, gmina Włoszczowa, zostaje przedłużony do dnia 16.11.2019r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomności wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 15.10.2019r. do 05.11.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu lokalu mieszkalnego nr 24 położonego we Włoszczowie na os. Brożka 7 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek P.H.U. Edward Zasada, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z istniejącego budynku stacji diagnostycznej i myjni samochodowej zlokalizowanych na działkach nr ewid. 5120/7, 5120/4 w miejscowości Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9q ust. 2 w związku z art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 710 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

WOJEWODA ŚWI ĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w dniu 17.09.2019 r. wydał decyzję Nr XXX/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Północ"

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

WOJEWODA ŚWI ĘTOKRZYSKI

D E C Y Z J A

Zbieranie statystyk

D E C Y Z J A

Starosty Włoszczowskiego

o uznaniu działek gruntu położonych we wsi Jeżowice gm. Włoszczowa oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 1341, 380 i 384 o pow. łącznej 1,90 ha, za mienie gromadzkie

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Konsultacje społeczne oferty na zadanie publiczne w trybie małych grantów - oferta Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja obchodów 420. rocznicy urodzin Hetmana  Stefana Czarnieckiego”.

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa, ogłasza, że w dniu 15.10.2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej we Włoszczowie przy ul. Partyzantów.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomności wykaz nieruchomości przeznacoznej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej "Kpa", w zw. z art. 9q ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 710, z późn. zm.) 

Minister Inwestycji i Rozwoju

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

W o j e w o d a   Ś w i ę t o k r z y s k i

p o d a j e    d o    p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

WOJEWODA ŚWI ĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.04.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: w dniu 30.05.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.279.2019.KSD oraz w dniu 13.06.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 (Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786)”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-16 14:38:40, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)