Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy Elektrownia PV 60 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Izę Michałek, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 524, 525/2 (obręb 0019) w miejscowości Motyczno, Gmina Włoszczowa”.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                             O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 (obręb 0016) w miejscowości Łachów, Gmina Włoszczowa”

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                         O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 88, 89, 732/1, 732/2, 732/3 (obręb 0021) w miejscowości Ogarka, Gmina Włoszczowa”

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 273 w obrębie Kossów, gmina Radków”, zostaje przedłużony do dnia 01.05.2021r. z uwagi na 7 dniowy termin możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                             O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych OGARKA, do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10MW, zlokalizowanych w miejscowości Ogarka, gm. Włoszczowa wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 4429/2, 4428/4, 4427/3 obręb 6 we Włoszczowie

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

Na podstawie art. 49  § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm)

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach

zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4053/2021 z dnia 22.03.2021 r. znak: ZATiRA.IA.5161.39.2021 pozwalającej na wykonywanie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego oraz w formie badań wykopaliskowych na w obrębie zabytków archeologicznych ujętych w ewidencji jako stanowiska archeologiczne: Międzylesie 4 AZP 85-56/93 oraz Międzylesie 7 AZP 85-56/69

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 273 w obrębie Kossów, gmina Radków”, wszczętego na wniosek Inwestora - firmy Rising Sun Sp. z o.o., Radków 94A, 29-135 Radków, przekazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.OŚ-60/5612/311/2020
z dnia 02.12.2020r.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaZawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Państwa Małgorzaty i Jacka Lesiak, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku z linią produkcji pelletu wraz z częścią magazynową i mediami na działkach o nr ew. 174 i 175 położonych w miejscowości Bebelno Wieś, gmina Włoszczowa”.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja, znak:  udzielająca na rzecz WZWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe przewodów wodociągowych w rurociagach osłonowych z rur PE, polegające na wykonaniu metodą bezwykopową (przewiertu sterowanego) przejść pod korytami cieków naturalnych, w związku z budową sieci wodociągowej z rur PEHD RC dla realizacji zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy Włoszczowa w wodę, obejmujące miejscowości: Nieznanowice, Rząbiec, Wymysłów i Michałów.

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)   zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego z wniosku z dnia 18.02.2021 r. znak: ŚZDW.U-WŚ.504.2.0.2021.MŻ Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do wód i rowów, pochodzących z drogi wojewódzkiej Nr 786

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
z dnia 17 lutego 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja, znak: WA.ZUZ.3.4210.2062.2020.AD udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Jeżówki rurociągiem wodociągowym w km 4+374 (dz. nrewid. 392, obr. 0010 Jeżowice, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski).

Ogłoszenie o przetargu

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 30.03.2021r. o godz. 900 i 930 w pokoju nr 32 w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędą się I ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych we Włoszczowie przy ul. Sienkiewicza – dz. nr 983/13, oraz przy ul. 1 Maja – dz. nr 8013/9.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

W oparciu o art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski informuje, iż w dniu 03.02.2021 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Urządu Gminy Włoszczowa zawierające prośbę o rozszerzenie wniosku o wszczęcie postępowania i ustalenie na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) czy nieruchomość położona w obrębie Kurzelów gmina Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 31 stanowi mienie gromadzkie

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów o łącznej mocy do 1 MW na  działkach o nr ewidencyjnych 639/2, 640/6, 640/7 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”, zostaje przedłużony do dnia 13.03.2021r. z uwagi na podanie do wiadomości stron obwieszczenia o zebranych dowodach i materiałach oraz 7-dniowy termin do wypowiedzenia się stron w przedmiotowej sprawie.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych, samoobsługowej myjni samochodowej i budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi na działkach nr ewid. 5427/1, 5427/2 i 5427/4 we Włoszczowie” zostaje przedłużony do dnia 14.03.2021r. z uwagi na pismo złożone przez Inwestora dotyczące przedłużenia terminu na uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia do dnia 26.02.2021r.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

że w dniu 12.02.2021r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2020r. Inwestorów – Pani Renaty Loręckiej i Pana Tomasza Loręckiego, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania na działce o nr ewid. 3976/10 obręb 07 Włoszczowa”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Łachów gm. Włoszczowa stanowią mienie gromadzkie

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 273 w obrębie Kossów, gmina Radków”,

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Ikona statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)   zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe przewodów wodociągowych w rurociagach osłonowych o średnicy D=110-300 mm metodą przewiertu sterowanego , w związku z budową sieci wodociągowej dla realizacji zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy Włoszczowa w wodę, w lokalizacji: Nieznanowice, Rząbiec, Wymysłów oraz Michałów


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-08 14:54:29, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)