Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy PGE Energia Odnawialna S. A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Kamińskiego, postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów o łącznej mocy do 2 MW na  działkach o nr ewidencyjnych 639/2, 640/1, 640/6, 640/7 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.”

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy          z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 11.08.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2020r. firmy STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski, Zakład w Kuzkach, Kuzki 14A, 29-100 Włoszczowa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Bożenę Szleper (Zakład Usług Technicznych „ZUT” S.C., ul. Ikara 128 B, 42-221 Częstochowa) została wydana decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu Strunobet-Migacz Sp. z o.o. w Kuzkach na działkach 148/2, 148/4, 148/9, 53, 54, 47/5, 319/2 i wydzielonej części działek 46 i 48 obręb 0004 Czarnca i 0014 Kuzki”, gmina Włoszczowa.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika Firmy Handlowo-Usługowej DELTA Adrian Marcinkowski, ul. Reymonta 22, 28-300 Jędrzejów postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej we Włoszczowie przy ul. Kusocińskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 10.08.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.05.2020r. firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Doroty Mielczarskiej, Up-Telecom Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 lok. 10, 03-140 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WLS4406A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1188 obręb 0013 Kurzelów

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

infromuje, iż w dniu 14.09.2020 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, sala Nr 110 (parter) odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 152, 328, 446, stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Włoszczowskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Kurzelów gmina Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 96 i 97 przez Koło Łowieckie Słonka we Włoszczowie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 07.08.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2020r. uzupełnionego w dniach 09.03.2020r. oraz 03.06.2020r., Przedsiębiorstwa Handlowego „EMEKS” Stanisław Krzysztofik, Promnik ul. Kielecka 3A, 26-067 Strawczyn, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” planowanego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3107/19, 3107/16, 3107/15 i 3107/3 obręb 04 we Włoszczowie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

 

Konsultacje społeczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zbieranie statystyk

Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Włoszczowa wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „HETMANKI” Włoszczowa z siedzibą ul. Leśna 26a, 29-100 Włoszczowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zachowaj trzeźwy umysł. Postaw na sport!”,  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Włoszczowa zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni tj. do dnia 13 sierpnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej,
na oficjalnym portalu miasta w aktualnościach oraz w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Włoszczowa. Ewentualne uwagi należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Gminy Włoszczowa (ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa) w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty,
tj. do dnia 13 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 10.09.2020 r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 95 przez Koło Łowieckie Wenator w Kielcach.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 116 przez Koło Łowieckie Łyska w Węgleszynie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 73 i 74 przez Koło Łowieckie belina we Włoszczowie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-12 15:08:22, zmian dokonał(a): Arkadiusz Milewski

WCAG 2.0 (Level AA)