Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE


Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 22 października 2020 r.


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 414 ust. 1 pkt 2 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm) zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Gościencin gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 66/1, 137/1, 454, 1149

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm) zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Dąbie gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 5, 6, 12, 15, 39, 107, 150, 171, 194, 227, 254, 255, 256, 266, 267, 316, 357, 358, 373, 395, 404/1, 404/2, 504/1, 504/2, 588/1, 588/2, 592, 604, 618, 638, 660, 681, 694, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 716, 743, 753, 823/1, 823/2, 850, 888, 889, 899, 900, 919, 943, 951

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm) zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Danków Duży gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka Nr 645

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm) zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Danków Mały gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 258, 266, 268

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm) zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Boczkowice gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka Nr 544

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm) zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Bebelno Kolonia gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 18, 29, 49, 119, 147, 176, 184, 238, 239, 249, 260, 287, 332, 334, 426, 427, 428, 429, 488, 528, 532, 580, 599

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm) zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Bebelno Wieś gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 25, 44, 61, 98, 122, 190, 191, 192, 201, 202, 214, 230, 233, 276, 287, 293, 321, 350, 418, 431, 441, 457, 501, 514, 1023

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 26.10.2020r. do 16.11.2020r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na rzecz Pani Moniki Rogulskiej.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 24.09.2020 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej 15/0,4 kV w celu realizacji zadania pn.:"PBW przyłączania do sieci dystrybucyjnej budynku nastawni PKP-Włoszczowa ul. Śląska dz. 1180/1, gm. Wloszczowa-RE Kielce"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 118 przez Koło Łowieckie  "Wiara Myśliwska" w Sosnowcu.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodów łowieckich nr 96 i 97 przez Koło Łowieckie  "Słonka" we Włoszczowie

Informacja o wynikach przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje o wywieszeniu w dniach 22.10.2020 do 29.10.2020r. informacji o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej położonej w miejscowości Gościencin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 180 o pow. 0,61ha.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E


    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E


    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu do zbierania odpadów w m. Wola Wiśniowa, na działkach o numerach ewid. 719, 720, 721 (obręb Wola Wiśniowa), gm. Włoszczowa, wszczętego na wniosek Inwestora - firmy PAVER Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 73 i 74 przez Koło Łowieckie  "Belina" we Włoszczowie

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

                             O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działce o numerze ewidencyjnym 75/1, obręb 0016 Łachów, gm. Włoszczowa”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 54 przez Koło Łowieckie Nr 11 "Przepiórka" w Kluczewsku.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 22:03:32, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)