Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Decyzja

Zbieranie statystyk

Decyzja

Starosty Włoszczowskiego

w sprawie uznania działek gruntu położonych w obrębie 08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa za mienie gromadzkie

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Stosownie do oraz przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Stosownie do oraz przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczciu postępowania administracyjnego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w miejscowości Włoszczowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do oraz przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

że w dniu 21.01.2020r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2019r. Inwestora działającego za pośrednictwem Pełnomocnika została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wylesienie części działki nr 3991/17 (obręb 07) w m. Włoszczowa”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Włoszczowa obręb Wola Wiśniowa działka numer ewidencyjny 539/2”, wszczętego na wniosek Inwestora firmy P.P.H.U. „VIKTORIA” Olga Lewandowicz, ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa.

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 10.02.2020 r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędą się I ustne przetargi nieograniczone na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność
 Gminy Włoszczowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2019 r.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 4203/30, 4460/34 i 4778 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Marka Suligi zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej wstępnie oczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu "MARBÓJ" Ubój Trzody i Bydła, Przetwórstwo Mięsa, Nieznanowice 142, 29-100 Włoszczowa

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.10.2019 r. ZPUE Spółka Akcyjna, ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11.06.2018 r. znak: WA.ZUZ.3.421.58.2018.MS

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.10.2019 r. ZPUE Spółka Akcyjna, ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.12.2004 r. znak: ROL.II.6223/26/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenneym (Dz.U.2018, poz. 1945)

zawiadamiam

iż Samorządowe Kolegiuu Odwoławcze w Kielcach w dniu 28.10.2019 r. wydało decyzję ostateczną znak SKO.PZ-71/3906/561/2019, którą utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 05.08.2019 r. znak: FIP.6733.12.2019.GJ4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, złączy kablowych średniego napięcia ZK SN 15 kV, linii napowietrznych - stanowisk słupowych średniego napięcia SN 15 kV, linii kablowych niskiego napięcia nN 0,4 kV

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji dot.: „Rozbudowy dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowy jednej hali produkcyjnej na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79c”, na terenie działek o nr ewid.: 3937/5, 3937/6, 3937/8, 3937/10, 3948/1, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 7500/2 obręb 7 we Włoszczowie, na wniosek Inwestora - ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bogdana Knop – Prezesa zarządu „ATMOTERM – EKOURBIS” Sp. z o.o., Al. Wolności 26/6, 42-200 Częstochowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Działając stosownie do art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożenia jej do publicznego wglądu

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomności wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 15.10.2019r. do 05.11.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu lokalu mieszkalnego nr 24 położonego we Włoszczowie na os. Brożka 7 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-24 15:39:34, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)