Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisów art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) w związku z art.66a ustawy     z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01 grudnia 2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: FIP.6730.2.69.2021.GJ4 dla inwestycji polegającej       na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 524, 525/2, obręb 0019 Motyczno.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) o wszczęciu na wniosek Pana Artura Piwowara, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,9 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Włoszczowa” planowanej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 2376, 2377, 2378, 2379 położonych w obrębie 01 Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a), art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 t.j.)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Bendkowskiego, zam. w Jeżowicach, gm. Włoszczowa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z własnego ujęcia utworów kredy górnej, zlokalizowanego na terenie fermy drobiu na działce o nr ew. 367/7, obręb 0010 Jeżowice, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa   

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych, samoobsługowej myjni samochodowej i budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi na działkach nr ewid. 5427/1, 5427/2 i 5427/4 we Włoszczowie”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 29.11.2021r. do 20.12.2021r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 10 lat na rzecz Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Informacja o wynikach przetargu

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości wyniki I ustnych przetargów nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa odbytych w dniu 18 listopada 2021r.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała”, wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem Pełnomocnika, zostaje przedłużony do dnia 25.12.2021r. z uwagi na uzupełnianie dokumentów przez Inwestora w związku z pismem RDOŚ w Kielcach z dnia 03.11.2021r. i oczekiwanie na opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 24.11.2021r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2021r. uzupełnionego pismem z dnia 23.07.2021r. firmy PGE Energia Odnawialna S. A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów o łącznej mocy do 1 MW na  działkach o nr ewidencyjnych 639/2, 640/1, 640/6 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. pobór wody z rzeki Feliksówki (Czarnej Strugi Włoszczowskiej) dla potrzeb stau "Rząbiec"

2. odprowadzenie wód pozostałych i niewykorzystanych ze stawu Rząbiec i Magazynu Zimochowu do rzeki Feliksówki (Czarnej Strugi Włoszczowskiej) w miesiącu listopad

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisów art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) w związku z art.66a ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 listopada 2021r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: FIP.6730.2.65.2021.GJ4 z dnia 5 października dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 88, 89, 732/3 oraz na działkach nr ewid. 732/1, 732/2, obręb 0021 Ogarka.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisów art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) w związku z art.66a ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 listopada 2021r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: FIP.6730.2.64.2021.GJ4 z dnia 4 października 2021r. dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków nr 107, obręb 0016 Łachów.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U..  2021 r. poz. 1899 z późn. zm)

Starosta Włoszczowski

zawiadamia o wszczęciu z dniem 16.11.2021 r. na wniosek Pani Karoliny Zalega działającej z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 428, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 Włoszczowa-miasto

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Siuta dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa zostaje przedłużony do dnia 15.12.2021r. z uwagi na planowaną do przeprowadzenia druga rozprawę administracyjną. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszczowa oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu i w pobliżu terenu objętego postępowaniem.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych, samoobsługowej myjni samochodowej i budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi na działkach nr ewid. 5427/1, 5427/2 i 5427/4 we Włoszczowie” zostaje przedłużony do dnia 14.12.2021r. z uwagi na oczekiwanie na wyjaśnienia Inwestora oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 02.11.2021r. do 23.11.2021r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 10 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogienicach;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia n okres do 3 lat na rzecz Pani Agnieszki Rusak;
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej

do wydzierżawienia n okres do 3 lat na rzecz Pana Jana Krzysztofika;
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej

do wydzierżawienia n okres do 3 lat na rzecz Pana Arkadiusza Dyktyńskiego;
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej

do wydzierżawienia n okres do 3 lat na rzecz Pana Piotra Szymanka.
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

      Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w dniach:

07.11.2021r. – Motyczno – Kużnica.

21.11.2021r. – Belina - Tartak.

05.12.2021r. – Jamskie - Henryków.

12.12.2021r. – Kopina - Jamskie.

24.12.2021r. – Włoszczowa – Danków – Motyczno.

02.01.2022r. – Gojsc – Biadaszek – Murowaniec.

30.01.2022r. – Kurzelów – Brzeście – Kluczewsko.

na terenie obwodu łowieckiego  nr 73 i 74 przez Koło Łowieckie „Belina” we Włoszczowie. Polowania będą odbywały się od godziny 9:00.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 18.11.2021r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędą się I ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa:

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 15m2 położonej we Włoszczowie przy ul. Sienkiewicza 40 z przeznaczeniem pod ustawienie garażu blaszaka;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 30m2 położonej we Włoszczowie przy Placu Wolności (Park) z przeznaczeniem pod ustawienie konteneru, pawilonu lub budki gastronomicznej nietrwale związanej z gruntem, z której prowadzona będzie działalność handlowa – mała gastronomia;

- dzierżawa powierzchni 1m2 masztu kratownicowego z przeznaczeniem na zamontowanie anten nadawczo – odbiorczych do świadczenia dla mieszkańców usług dostawy internetu;

- dzierżawa części nieruchomości o łącznej pow. 6,1835ha położonych we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na cele rolne;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 0,0665 ha położonej w Czarncy (od ul. Włoszczowskiej) z przeznaczeniem na cele rolne;

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 0,0760 ha położonej w Czarncy (od ul. Południowej) z przeznaczeniem na cele rolne.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludwinów 2 o łącznej mocy do 2 MW na działkach ewidencyjnych nr 639/2, 640/1, 640/6 i 641/4 obręb Ludwinów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie” wszczętego na wniosek firmy PGE Energia Odnawialna S. A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Włoszczowa” planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 3029/1, 3063, 3026 i 3027 położonych w obrębie 04 Włoszczowa, wszczętego na wniosek firmy PV OZE 2 Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów reprezentowanej przez Pełnomocnika, zostaje przedłużony do dnia 04.12.2021r. z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie wniosku przez Inwestora w związku z pismem z dnia 16.09.2021r.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-01 11:17:57, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)