Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2 Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego-wyniki naboru

Ikona statystyk

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

w ogłoszeniu o drugim konkursie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

na stanowisko - pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo

Kwalifikacja formalna, obejmująca badanie złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o konkursie na pracownika socjalnego z dnia 11 kwietnia 2013 r. wyłoniła następujące osoby, zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu, tj. testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 6 maja 2013 r. o godz. 10:00 :

1. Muszyńska Agnieszka, zam. Włoszczowa
2. Nieśpielak Ewa, zam. Włoszczowa

3. Starczewska Monika, zam. Żelisławice

P.O. DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO – 1 etat, umowa na zastępstwo
1. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania:
  • posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
  • obywatelstwo polskie
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ops-wloszczowa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub na podany adres Ośrodka drogą pocztową w zamkniętych kopertach z adnotacją: "Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 24.04.2013 r. do godziny 12:00. Za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji nt. konkursu w załącznikach.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
OPS Włoszczowa
Informację wytworzył:
Ewelina Jaworska
Informację wprowadził:
Ryszard Sajdak
Data wytworzenia:
2013-04-11
Data publikacji:
2013-04-11
Data ostatniej zmiany:
2013-05-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-26 12:58:42, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)