Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego

Ikona statystyk

Informujemy, iż konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu rezygnacji kandydatek.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

w ogłoszeniu o konkursie do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
na  stanowisko – pracownik socjalny – 1 etat, umowa na zastępstwo


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp.  Imię i Nazwisko     Miejsce zamieszkania    
1.   Anna Chabior - Koza     Międzylesie
2.   Renata Ciupińska         Brzeście  


W dniu 04.04.2013 r. o godz. 9,00 zapraszamy wymienione osoby do udziału w dalszym etapie naboru - kwalifikacji merytorycznej, tj.  rozmowie kwalifikacyjnej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.O. DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO – 1 etat, umowa na zastępstwo
1. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania:
 • posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
 • obywatelstwo polskie,

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej oraz Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Opracowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • praca socjalna,
 • dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebujących,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
 • realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • kwestionariusz osobowy
 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.).”
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, pocztą elektroniczną na adres  sekretariat@ops-wloszczowa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub na podany adres Ośrodka drogą pocztową w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 28.03.2013 r. do godziny 12:00. Za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi  dnia 28.03.2013 o godzinie 14:00 w siedzibie tut. Ośrodka. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kierownik Sekcji Kadr, Płac i Administracji – tel. 41-39-43-261 lub osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy Ośrodka.
Włoszczowa, dnia 04.03.2013 r.
p.o. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie

/-/ Elżbieta Jaskólska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
OPS Włoszczowa
Informację wytworzył:
Ewelina Jaworska
Informację wprowadził:
Ryszard Sajdak
Data wytworzenia:
2013-03-14
Data publikacji:
2013-03-14
Data ostatniej zmiany:
2013-04-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-23 14:36:15, zmian dokonał(a): monikak

WCAG 2.0 (Level AA)