Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Konkurs na stanowisko psychologa

Ikona statystyk
PROTOKÓŁ
Z  KONKURSU  NA STANOWISKO PRACY
W OŚRODKU POMOCY WE WŁOSZCZOWIE

Psycholog – 1 etat
W wyniku ogłoszenia o konkursie na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat  spełniający wymogi formalne – Pani Piechnik Regina, zam. Grybów. W dniu 18.03.2013 r. p.o. Dyrektora Elżbieta Jaskólska skontaktowała się telefonicznie z kandydatką w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy Pani Regina Piechnik oświadczyła, że nie jest już zainteresowana pracą w tut. Ośrodku z powodu podpisania umowy o pracę z innym pracodawcą.

Komisja w składzie:
Barbara Wojtasińska
Ewelina Jaworska
Iwona Kącka-Ożarowska
Elżbieta Jaskólska

Załączniki do protokołu:

a)  ogłoszenie o konkursie,
b)  dokumenty aplikacyjne 1  kandydata,
 
Protokół sporządziła:                            
18.03.2013 r. E. Jaworska
P.O. DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO
PSYCHOLOGA - 1 ETAT
1. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania:
 • wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem magistra psychologii,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo korzystania w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość uregulowań prawnych stosowanych w działalności pomocy społecznej,
 • znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer,
 • kreatywność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca z pracownikami socjalnymi, wychowawcami Świetlicy Środowiskowej i terapeutami zajęciowymi Środowiskowego Domu Samopomocy w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin objętych pomocą,
 • prowadzenie grup wsparcia oraz zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej,
 • merytoryczne prowadzenie dokumentacji,
 • udzielanie poradnictwa i wsparcia psychologicznego klientom Ośrodka,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, ocena i diagnoza sytuacji rodzinnej,
 • dokonywanie oceny stanu psychicznego podopiecznych ŚDS,
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmujące m.in. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku psychologa,
 • kwestionariusz osobowy*
 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.)."

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ops-wloszczowa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub na podany adres Ośrodka drogą pocztową w
zamkniętych kopertach z adnotacją: "Konkurs na stanowisko psychologa" w terminie do dnia 14.03.2013 r. do godziny 14:30. Za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2013 w siedzibie tut. Ośrodka. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej.


Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kierownik Sekcji Kadr, Płac i Administracji – tel. 41-39-43-261 lub osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy Ośrodka.

Włoszczowa, dnia 04.03.2013 r.

p.o. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
/-/ Elżbieta Jaskólska

* druk kwestionariusza można otrzymać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie oraz
pobrać ze strony BIP.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
OPS Włoszczowa
Informację wytworzył:
Ewekina Jaworska
Informację wprowadził:
Ryszard Sajdak
Data wytworzenia:
2013-03-04
Data publikacji:
2013-03-04
Data ostatniej zmiany:
2013-04-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-26 12:58:42, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)