Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek P.H.U. Edward Zasada, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z istniejącego budynku stacji diagnostycznej i myjni samochodowej zlokalizowanych na działkach nr ewid. 5120/7, 5120/4 w miejscowości Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9q ust. 2 w związku z art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 710 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

WOJEWODA ŚWI ĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w dniu 17.09.2019 r. wydał decyzję Nr XXX/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Północ"

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do oraz przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do oraz przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do oraz przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10, 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowie jednej hali produkcyjnej na terenie ZPUE S.A. w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79c, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3937/5, 3937/6, 3937/8, 3937/10, 3948/1, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 7500/2 obręb 7 we Włoszczowie, gmina Włoszczowa, zostaje przedłużony do dnia 16.10.2019r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Organów co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnianie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

WOJEWODA ŚWI ĘTOKRZYSKI

D E C Y Z J A

Zbieranie statystyk

D E C Y Z J A

Starosty Włoszczowskiego

o uznaniu działek gruntu położonych we wsi Jeżowice gm. Włoszczowa oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 1341, 380 i 384 o pow. łącznej 1,90 ha, za mienie gromadzkie

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Konsultacje społeczne oferty na zadanie publiczne w trybie małych grantów - oferta Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja obchodów 420. rocznicy urodzin Hetmana  Stefana Czarnieckiego”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowao  wydaniu  postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

1859

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa, ogłasza, że w dniu 15.10.2019r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej we Włoszczowie przy ul. Partyzantów.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu pismami z dnia 26.07.2019r. oraz 20.08.2019r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Modyfikacji wentylacji w obiekcie istniejącym i budowa 1 obiektu do chowu brojlera kurzego powyżej 210 DJP na działce o nr ewid. 367/7, obręb 010 Jeżowice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia o uzupełnieniu pismem z dnia 26.08.2019r. oraz dwoma pismami z dnia  27.08.2019r. Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie dwóch hal produkcyjnych oraz przebudowie jednej hali produkcyjnej na terenie ZPUE S.A.w m. Włoszczowa przy ul. Jędrzejowskiej 79c”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3937/5, 3937/6, 3937/8, 3937/10, 3948/1, 3948/2, 3949/1, 3949/2, 7500/2 obręb 7 we Włoszczowie, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomności wykaz nieruchomości przeznacoznej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej "Kpa", w zw. z art. 9q ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 710, z późn. zm.) 

Minister Inwestycji i Rozwoju


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-19 13:06:01, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)