Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

podaję do publicznej wiadomości

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79 c, 29-100 Włoszczowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj.: pobór wody podziemnej z formacjo kredy za pośrednictwem studni głębinowych nr 3 (zasadniczej na działce nr ewid. 7000/20 obr. 09) i nr 2 (awaryjna na działce nr ewid. 7000/16 obr. 09) Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) o wszczęciu na wniosek firmy Sovareto Sp. z o.o., ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczynek, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 103, 104/1 i 106/3, obręb Kuzki, gmina Włoszczowa”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 256)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
z a w i a d a m i a m,

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk


                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3, ust. 3f i ust. 3g ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki o numerze ewidencyjnym 1190 obręb 13 Kurzelów, będącej w terenie oddziaływania przedsięwzięcia, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Doroty Mielczarskiej, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WLS4406A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1188 obręb 0013 Kurzelów, gm. Włoszczowa.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), że z urzędu zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie uznania za współnotę gruntową nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1805 o pow. 0,3410 ha, 1874/1 o pow. 0,0618 ha, 1874/2 o pow. 3,3902 ha, 1885/1 o pow. 2,0475 ha, 2327 o pow. 0,1178 ha, położonych w obrębie 03 Włoszczowa-miasto oraz 2823 o pow. 12,4112 ha, 2827 o pow. 0,3495 ha, położonych w obrębie 04 Włoszczowa-miasto w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu w dniu 29.01.2020r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Modyfikacji wentylacji w obiekcie istniejącym i budowa 1 obiektu do chowu brojlera kurzego powyżej 210 DJP na działce o nr ewid. 367/7, obręb 010 Jeżowice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.”

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2020 r.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie złożenia do depozytu sądowego kwoty odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0005 miasto Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3504/3

Decyzja

Zbieranie statystyk

Decyzja

Starosty Włoszczowskiego

w sprawie uznania działek gruntu położonych w obrębie 08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa za mienie gromadzkie

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczciu postępowania administracyjnego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w miejscowości Włoszczowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2019 r.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 4203/30, 4460/34 i 4778 stanowią mienie gromadzkie.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-25 12:32:12, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)