Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uzyskanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

Ikona statystyk

Poniżej znajduje się nazwa sprawy jaką można załatwić w Urzędzie, wymagane dokumenty do jej załatwienia, opisana pokrótce procedura, miejsce załatwienia oraz informacja o ewentualnych opłatach.

Jeśli wymagane jest złożenie wniosku w formie druku/formularza, jego druk jest udostępniony do pobrania na dole strony w formie pliku pdf. Jeśli druk zawiera więcej niż jedna stronę (2, 3, 4...), należy go drukować obustronnie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości z wypełnianiem w/w dokumentów czy procedurą załatwiania sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami telefonów.


Nazwa sprawy:

Uzyskanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON


Wymagane dokumenty:

 • druk RG-1 - wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

 • druk załącznika do druku RG-1


Procedura:

Zainteresowany składa wypełniony druk RG-1.


Miejsce załatwienia:

Wydział Finansowy – Pokój nr 13 - p. I (tel. /041/ 394 26 69 w. 113)


Termin załatwienia:  7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysyłane przez urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy.


Opłaty: brak.

 

Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 w urzędach miast/gmin przeznaczona dla osób, które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą począwszy od 1 stycznia 2004 roku.

Ta informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które, zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej, zamierzają w 2004 r. podjąć i wykonywać działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie inne osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu powołanej ustawy lub nie podlegające wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w 2004 r. składają wnioski RG-1, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, wyłącznie w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej

1 stycznia 2004 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej (PDG). Jest to ustawa, która powinna być dobrze znana każdemu, kto zamierza rozpocząć i wykonywać zarobkowo we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową lub w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji zasobów naturalnych.

Powołana ustawa, zmieniająca ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178) reguluje zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz związane z tym zadania administracji publicznej.

Istotną treścią nowelizacji PDG jest stworzenie możliwości wypełnienia i złożenia formularza – zgłoszenia do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej prowadzonego przez Prezesa GUS w systemie informatycznym o nazwie REGON, w urzędach miast/gmin właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy jednocześnie ze zgłoszeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urzędy gmin mają obowiązek przesłać złożony wniosek, w ciągu trzech dni od daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, do właściwego urzędu statystycznego w celu wpisania przedsiębiorcy do rejestru REGON.

Formularz ten ma symbol RG-1 i nosi nazwę: “Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem” i jest dostępny:

 • na stronie internetowej GUS po adresem www.stat.gov.pl.
 • w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, Al. Niepodległości 208
 • w urzędach statystycznych i ich oddziałach
 • w urzędach miast/gmin.

Niezależnie od możliwości złożenia wniosku RG-1 w urzędach miast/gmin, możliwe jest złożenie wniosku osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłanie pocztą.

Złożenie wniosku RG-1 osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale stwarza możliwość uzyskania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON “od ręki”; wydanie takiego zaświadczenia w oparciu o wniosek RG-1 przesłany przez urząd gminy musi, zgodnie z nowelizacją PDG, nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy.. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysyłane przez urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy.

Nowelizacja PDG stwarza możliwość złożenia w urzędzie miast/gmin tylko wniosku o pierwszy wpis do rejestr REGON, tj. o nadanie numeru identyfikacyjnego. Wnioski RG-1 o zmianę cech objętych wpisem do rejestru REGON lub RG-2 o skreślenie z rejestru nie mogą być składane w urzędach miast/gmin. Obowiązek składania wniosków o zmianę cech lub o skreślenie z rejestru nałożony jest na podmioty przez ustawę o statystyce publicznej i określa termin 14-tu dni od daty wystąpienia zdarzenia dotyczącego zmiany lub likwidacji podmiotu. Wnioski o zmianę cech objętych wpisem do rejestru REGON składa się w urzędzie statystycznym lub jego oddziale, albo przesyła pocztą.

Wnioski RG-1 o pierwszy wpis do rejestru dotyczą wpisu zarówno przedsiębiorcy jako takiego (w następstwie tego zgłoszenia wydawane jest zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym przedsiębiorcy) jak i jego jednostek lokalnych czyli miejsc prowadzenia działalności (w następstwie tych zgłoszeń wydawane są zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych jednostek lokalnych przedsiębiorcy).

Wniosek RG-1 jest dokumentem wejściowym do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr REGON. Niekompletne lub niepoprawne wypełnienie wniosku, zważywszy brak obowiązku sprawdzenia go przez urzędnika w gminie, uniemożliwi zarejestrowanie przedsiębiorcy w systemie i wydrukowania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Wówczas powstanie konieczność szukania kontaktu z podmiotem w celu wykonania przez niego korekty formularza, co może wydłużyć procedurę rejestracyjną.

Przedsiębiorco!

Chcemy poniżej udzielić Ci krótkiego instruktażu na temat samodzielnego i poprawnego wypełniania wniosku RG-1. Jeżeli masz cierpliwość i ochotę na przeczytanie tego tekstu, to wydrukuj w tej chwili ze strony www.stat.gov.pl wniosek RG-1 i śledząc go wg porządku poniższych wyjaśnień zapamiętaj, dla wspólnego dobra, kilka rad:

 1. Wniosek RG-1 wypełniaj drukowanymi literami.
 2. Informacje, jakie musisz wypełnić oznaczone są literką F (dotyczą przedsiębiorcy), lub literką L (dotyczą jednostki lokalnej przedsiębiorcy); literki są umieszczone w nawiasach po numerze informacji; jeśli literek F lub L nie ma, pomiń informację.
 3. Są informacje, które trzeba obowiązkowo wypełnić oraz takie, które można pominąć; taka sytuacja jest objaśniona we wniosku.
 4. Niektóre informacje trzeba wpisać, a w przypadku innych tylko zaznaczyć kółkiem właściwą cyfrę.
 5. Kilka informacji na wniosku jest przeznaczonych tylko dla wprowadzania zmian w rejestrze - te Cię nie interesują, bo występujesz o pierwszy wpis do rejestru REGON ( o nadanie numeru identyfikacyjnego).
 6. Podaj dokładny adres zamieszkania i telefon do kontaktu z Tobą; jeśli tego nie zrobisz, trudno będzie znaleźć Cię w celu poprawienia wniosku.
 7. Wniosek musisz podpisać - jeśli tego nie uczynisz, wniosek jest nieważny i wystąpi konieczność kontaktu z Tobą.
 8. Pewne informacje wymagają rad szczególnych. Oto one:

8.1. Przykład wypełnienia informacji nr 05 – nazwa podmiotu:

Pamiętaj, że według Kodeksu cywilnego, “Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz określeń dowolnie wybranych” (art.434 KC). Imię i nazwisko jest zatem elementem obowiązkowym nazwy przedsiębiorcy. Z kolei ustawa PDG stanowi (art. 4 pkt 7), iż “oznaczeniem przedsiębiorcy (podajesz je we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) jest imię i nazwisko oraz nazwa pod którą wykonuje on działalność”.

Najważniejsze jednak jest to, abyś podał identyczną treść w polu “oznaczenie przedsiębiorcy” na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w polu nr 05 na wniosku RG-1, w odpowiednim polu na zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-1. Pamiętaj, że te informacje identyfikują Cię jako przedsiębiorcę i powinny być jednobrzmiące.

 1. Przykład wypełnienia pól dotyczących adresu siedziby

Pamiętaj!

 1. Jeśli na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podałeś adres siedziby (była taka informacja do wypełnienia), to identyczny adres podaj na wniosku RG-1.

 2. Jeśli wniosek o wpis do ewidencji nie ma takiej informacji do wypełnienia, powinieneś na wniosku RG-1 podać wybrane przez Ciebie miejsce prowadzenia działalności (jeśli masz ich kilka), a w przypadku braku możliwości takiego wskazania (np. prowadzisz działalność na terenie całego kraju) – powinieneś wpisać adres zamieszkania.

 3. Jeżeli masz siedzibę w miejscu, dla którego istnieje pełen adres urzędowy, to musisz wypełnić informacje od 07 do 12 i 14 (z reguły dotyczy to miejscowości leżącej na obszarze wiejskim) lub od 07 do 14 lub do 15 (dotyczy miejscowości leżącej na obszarze miasta).

 4. Jeżeli masz siedzibę w miejscu, dla którego nie istnieje pełen adres urzędowy, to musisz wypełnić informacje od 07 do 12 oraz 16.

 5. Jeżeli nie masz telefonu stacjonarnego, to podaj w inf.17 w polu “bezpośredni lub centrala” numer telefonu komórkowego, jeśli go posiadasz.

8.3. Przykłady wypełnienia informacji nr 32

8.3.1

 8.3.2

 

8.3.3

 8.3.4

Zauważ, że!

Jeśli zakreśliłeś w informacji nr 32 cyfrę 1 lub 2, to niczego więcej w bloku dotyczącym adresu korespondencyjnego nie musisz wypełniać.

Zwróć uwagę na to, że:

 1. O sposobie wypełnienia bloku informacji dotyczących adresu do korespondencji decydujesz poprzez zakreślenie odpowiedniej cyfry: 1, 2 lub 3 oraz fakt czy posługujesz się skrytką pocztową.
 2. Informację 43 wypełniasz tylko wtedy, gdy podjąłeś decyzję aby Twoją korespondencję do Ciebie kierować na adres innego podmiotu. Wówczas wpisujesz do pola 43 nazwę tego podmiotu.

8.4. Informacji od 44 do 48 (blok REJESTRACJA) nie możesz wypełnić, bo przecież nie jesteś jeszcze wpisany do ewidencji działalności gospodarczej i nie masz zaświadczenia o wpisie do niej. Te informacje zostaną uzupełnione na wniosku RG-1 przez urzędnika statystyki, który pobierze je z kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przesłanego wraz z wypełnionym przez Ciebie wnioskiem RG-1 do urzędu statystycznego lub jego oddziału przez urząd miasta/gminy (w ciągu 3 dni od daty dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).

8.5. Przykład wypełnienia informacji nr 56

Pamiętaj!

1. W polu “Przedmiot działalności” we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej musisz wpisać tekst opisu działalności z Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD. Oznacza to, że powinieneś, już przy wypełnianiu tego wniosku, postępować wg procedury opisanej niżej.

 1. Wypełnienie informacji nr 56 polega na wybraniu z klasyfikacji PKD, która jest udostępniona na stronie internetowej każdej gminy oraz dostępna w formie papierowej w każdym urzędzie gminy, odpowiedniego opisu wykonywanej przez Ciebie działalności. Ten wybrany przez Ciebie opis musi odnosić się do 5-znakowego kodu PKD; oznacza to, że nie powinieneś opisywać działalności swoimi słowami. Jeśli znajdziesz właściwy opis – przepisz go drukowanymi literami na wniosek wraz z przypisanym temu opisowi 5- znakowym kodem.

 2. Opis działalności wybrany z klasyfikacji PKD może być zbyt ogólny względem tego, który chciałbyś zadeklarować jako prowadzoną działalność lub na odwrót - zbyt szczególny. W pierwszym przypadku, o czym możesz przekonać się zaglądając do części klasyfikacji PKD zwanej WYJAŚNIENIA, dla każdego kodu PKD wypisane są rodzaje działalności, które są nim objęte, a także te, które stanowią wyłączenia spod tego kodu. Przeczytanie tych objaśnień pomoże Ci zweryfikować wybór opisu rodzaju działalności i kodu wpisanych na wniosek RG-1. W drugim wypadku, gdy opis rodzaju działalności wyda Ci się zbyt szczególny, możesz wpisać kolejny, odpowiadający Twojej planowanej działalności opis wraz z przypisanym mu kodem.

 3. Ustalenie tylko trzech rodzajów działalności na wniosku RG-1 o pierwszy wpis podmiotu jest związane z tym, iż z reguły na początku działalności przedsiębiorca nie prowadzi rozległego frontu prac. Dlatego we wniosku RG-1 wykazujesz tylko te rodzaje działalności, co do których jesteś pewien, że podejmiesz je z datą wskazaną we wniosku RG-1 jako data rozpoczęcia działalności. Jeśli natomiast w późniejszym czasie rozszerzysz swoją działalność ponad 3 rodzaje wykazane na wniosku RG-1 o pierwszy wpis do rejestru, to - zgodnie z uwagą zamieszczoną na zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON, które otrzymasz z urzędu statystycznego lub jego oddziału właściwego dla Twego miejsca zamieszkania - musisz zgłosić do rejestru REGON to rozszerzenie w ciągu 14-dni od rozpoczęcia nowej działalności. W urzędzie statystycznym lub jego oddziale (właściwym dla Twego miejsca zamieszkania) zostaniesz poinformowany o sposobie wypełnienia wniosku RG-1 dotyczącego rozszerzenia działalności.

 4. Nie zapomnij o zakreśleniu kółkiem numeru odpowiadającego rodzajowi przeważającej działalności. Jeśli tego nie uczynisz, urzędnik statystyki uzna, iż pierwszy wpisany w inf. nr 56 rodzaj działalności jest przeważający i tak to zostanie wprowadzone do rejestru oraz znajdzie odzwierciedlenie na zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON. Jeśli nie będzie to odpowiadało prawdzie, będziesz musiał zgłosić do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu statystycznego lub jego oddziału korektę przeważającego rodzaju działalności.

8.6. Liczba pracujących , liczba zatrudnionych

Wiedz, że:

 1. Definicje pojęć “Pracujący” i “Zatrudnieni” zawierają objaśnienia umieszczone na ostatniej stronie wniosku RG-1.
 2. Liczba pracujących musi być (z definicji) większa od liczby zatrudnionych.
 3. Liczba pracujących nie może być równa 0; pracujesz przynajmniej Ty lub członkowie Twojej rodziny, a ponadto możesz zatrudniać innych w formach przewidzianych przez prawo (umowa o pracę, zlecenia itp.).
 4. Liczba zatrudnionych może być równa 0 (jeśli pracujesz tylko Ty lub członkowie Twojej rodziny niemający statusu zatrudnionych).

8.7. Daty wpisywane na wniosek RG-1

Jedynymi datami jakie musisz wypełnić na wniosku RG-1 są data rozpoczęcia działalności (inf.nr 58) i data towarzysząca podpisowi. Data rozpoczęcia działalności musi być datą późniejszą od daty towarzyszącej podpisowi.

  1. Stan aktywności prawno-ekonomicznej
  2. (inf. nr. 64.)

W tej informacji możesz zakreślić jedynie cyfry 1, 2 lub 5.Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność bezpośrednio po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, to zakreśl cyfrę 1 lub 2. Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności w późniejszym terminie, zakreśl cyfrę 5.

Przedsiębiorco

Dziękujemy Ci za cierpliwość i życzymy POWODZENIA. Jeśli nie uda Ci się przejść pomyślnie przez etap samodzielnego wypełnienia wniosku RG-1, to pamiętaj, że we właściwym dla Twego miejsca zamieszkania urzędzie statystycznym lub jego oddziale czekają na Ciebie kompetentni i uprzejmi urzędnicy statystyki, którzy szybko pozbawią Cię ewentualnych kłopotów i wydadzą Ci zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON od ręki. Jedynym warunkiem jest abyś dysponował w kontaktach ze służbami statystyki zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potrzebne do weryfikacji wypełnionego wniosku RG-1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Wojciech Cichecki
Informację wprowadził:
Wojciech Cichecki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-01-13
Data ostatniej zmiany:
2004-01-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-26 09:06:23, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)